May 10 2021 02:37:41
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri Yahoo
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Darbîbu sâcis Ogres radio! (PAPILDINÂTS)

Radio ziņasBalstoties uz ESD 2007. gada 23. janvârî izsniegto, SIA ?Ogres radio? radioiekârtas uzstâdîðanas atïauju, radio programmas radîðanai Ogrç ir sâcis skançt ðis dabas un tehnikas brînums!

Krievijas radiostacijas pârtrauc translçt BBC raidîjumus krievu valodâ.

Radio ziņasIzpildot Krievijas valsts mediju uzraudzîbas organizâcijas rîkojumu, radio îsviïòos raidoðâs stacijas pârtrauc translçt britu raidsabiedrîbas BBC raidîjumus krievu valodâ.

Grib sodît par elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas pârkâpumiem.

ESD ziņasSatiksmes ministrija ierosina noteikt administratîvos sodus pat elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas un izbûves noteikumu pârkâpumiem, informçja ministrijas Sabiedrisko attiecîbu nodaïâ. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesîbas ierîkot un izbûvçt elektronisko sakaru tîklu. Taèu paðlaik nevienâ normatîvajâ aktâ nav ietvertas konkrçtas sankcijas par prasîbu neievçroðanu ðo tîklu izveidç. Lîdz ar to mçdz rasties konflikta situâcijas starp elektronisko sakaru nodroðinâtâjiem un zemes îpaðniekiem, kuri ir neapmierinâti ar viòu îpaðumâ veiktiem nesaskaòotiem bûvniecîbas darbiem. Problçmas komersantiem rada arî citu îpaðnieku nemaríçto elektronisko sakaru tîklu esamîba, kas apgrûtina jaunu tîklu ierîkoðanu un esoðo ekspluatâciju.

Nepiemçrotas uztveroðâs antenas ? bieþâkais traucçjumu iemesls.

ESD ziņasNepiemçrotas uztveroðâs antenas ? bieþâkais traucçjumu iemesls.
Lai arî mûsdienâs bieþi nâkas dzirdçt, ka dzîvot bez televîzijas ir moderni, ðis pakalpojums tomçr turpina attîstîties un joprojâm kalpo kâ nozîmîgs informâcijas avots un vienlaicîgi ir arî lieliska brîvâ laika pavadîðanas nodarbe daudziem Latvijas iedzîvotâjiem. Televîzijas apraides raidîtâju skaits katru gadu palielinâs, paplaðinot skatîtâjiem pieejamo programmu izvçli. Tâ kopð 2000. gada Latvijas teritorijâ darbu uzsâkuði 19 jauni televîzijas apraides raidîtâji.

Jaunas tirgus iespçjas pasaulç Eiropas IST nozarei

Radio ziņasJaunas tirgus iespçjas pasaulç Eiropas IST nozarei - Komisija uzsâk sabiedrisko apsprieðanos

Eiropas Komisija ðodien uzsâk sabiedrisko apsprieðanos, lai palîdzçtu nostiprinât Eiropas informâcijas un sakaru tehnoloìiju (IST) nozares pozîcijas pasaulç, nodroðinot tai piekïuvi pasaules tirgum. Apsprieðanâs notiks lîdz 2007. gada 17. septembrim, un tajâ var piedalîties visas ieinteresçtâs puses, tostarp nozares, pçtniecîbas aprindu un patçrçtâju organizâciju pârstâvji. Komisija vçlas apkopot ieinteresçto puðu viedokïus par piekïuvi tirgum un par regulçjuma jautâjumiem, lai uzlabotu ES stratçìiju starptautiskai sadarbîbai IST jomâ.

AAC jeb digitâlais radio Latvijâ.

Radio ziņas Pçc tâ ,ko raksta ? Top? Ruslans ,sava radio mâjas lapas forumâ ,var noprast , kad Rîgâ dotajâ momentâ notiek mçìinâjumi digitalizçt radio. Un tâ, frekvencç 100,5 Mhz patreiz paralçli esoðajai BBC World Service analogajam signâlam tiek noraidîta arî ciparu plûsma AAC+

SWH nomainîjis îpaðniekus

SWH grupas ziņasA/S Radio SWH kopð ðî gada 21. jûnija pieder Îrijas radio un telekomunikâciju kompânijai Communicorp Group, otrdienas avîzç raksta laikraksts Dienas bizness.

televîzijas kanâls "Vidzemes televîzija" atbalsta ciparu TV apraides îstenoðanu bez valsts lîdzdalîbas

Digitālā TVReìionâlais televîzijas kanâls ?Vidzemes televîzija? atbalsta Baltkom un raidorganizâciju ieceri apvienoties, lai îstenotu ciparu televîzijas apraides projektu paðu spçkiem, nepiesaistot valsts un valsts komercsabiedrîbu finansçjumu. Ðâds risinâjums ir pieòemams, jo sola âtrâku projekta realizâciju un tieði sekmçtu reìionâlo televîzijas kanâlu attîstîbu.

Vçtra ap jauno radiostaciju ienâkðanu Latvijâ.

NRTP NRTP rîcîba, izsniedzot apraides atïauju SIA Alîna dibinâtajam SIA Baltkom radio, kurâ daïu programmas iecerçts veidot, sadarbojoties ar Krievijas radio Eho Moskvi, proti, retranslçt ðîs raidstacijas produkciju, radîjusi visai lielu rezonansi.

Notikuðas izmaiòas VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? valdç

ESD ziņasVAS ?Elektronisko sakaru direkcija? (turpmâk tekstâ - ESD) , atbilstoði likumam ?Par valsts un paðvaldîbu kapitâla daïâm un kapitâlsabiedrîbâm? kâ arî Komerclikumam, ir palielinâjusi valdes sastâvu lîdz èetriem valdes locekïiem.

Viesîtç un Valmierâ uzsâks darbu jaunas FM raidstacijas

ESD ziņasViesîtç un Valmierâ jûlijâ uzsâks darbu divas jaunas FM raidstacijas.
Jaunākie komentāri
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM