April 19 2021 08:20:38
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP: Runât par «Pieci.lv» lietderîbu vçl pâragri; jâpagaida lîdz gada beigâm.
Radio ziņasTikai gadu pçc darbîbas sâkðanas radiostacijas "Pieci.lv" lietderîbu vçrtçt ir pâragri un bûtu jânogaida vismaz lîdz ðî gada beigâm, uzskata Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) loceklis Dainis Mjartâns

Lai izvçrtçtu ieguldîjumu lietderîbu Latvijas Radio kanâla Pieci.lv" izveidç, bûtu jâpaiet vismaz gadam, norâdîja Mjartâns. Tai pat laikâ viòð minçja, ka nekâdas îpaðas pârmaiòas pçc Jaunâ gada viòð nesagaida, un atzina, ka Pieci.lv" ir problçmas ar jaunieðu auditorijas sasniegðanu.

Jau ziòots, ka Latvijas Raidorganizâciju asociâcija (LRA) nosûtîjusi atklâtu vçstuli Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) un Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai, kurâ norâda uz Latvijas Radio kanâla "Pieci.lv" izðíiestajiem valsts lîdzekïiem un aicina skaidrot radio lietderîbu. Tikmçr "Pieci.lv" direktors Kârlis Dagilis norâda, ka salîdzinoði mazâ klausîtâju auditorija ir tikai FM viïòos, radio ir populârs interneta vidç, jaunieðu interese par to tikai aug.

LRA izpilddirektore Gunta Lîdaka vçstulç atgâdina, ka «2013.gadâ elektronisko mediju vidi pârðalca ziòa, ka Saeima ir pieðíîrusi 1 898 100 eiro jaunai radiostacijai «Pieci.lv» 2014.-2017.gada periodam. Ðî gada budþetâ raidstacijai tika apstiprinâti lîdzekïi 762 700 eiro apmçrâ. Latvijas Radio 5 attîstîbas koncepcijâ tika paredzçts, ka tâ mçríauditorija bûs jaunieði vecumâ no 15 lîdz 30 gadiem un tas plâno sasniegt vismaz 100 000 lielu (REACH) auditoriju».

Taèu pçc vairâk nekâ gadu ilgas darboðanâs radio tirgû 2014.gada 4.septembrî saòemtie TNS Latvijas radio vasaras reitingi, kas mçrîti no 12.maija lîdz 3.augustam, liecina, ka solîjumi, pieprasot finansçjumu radio veidoðanai, netiek pildîti, norâdîts vçstulç.

Mçrîjumos ir uzrâdîts, ka "Pieci.lv" klausîtâju skaits vecuma grupâ no 12 lîdz 24 gadiem ir 8398, savukârt vecuma grupâ no 25 lîdz 74 gadiem - 14 975 klausîtâji. Kopçjâ auditorija, skanot visâ Latvijâ, proti, Rîgâ, Daugavpilî, Liepâjâ, Rçzeknç, Valmierâ un Ventspilî, ir 23 374 klausîtâji. Tâtad atbilstoði koncepcijai pieðíirtais finansçjums 762 700 eiro apmçrâ tiek 8398 jaunieðu auditorijai, skaidro Lîdaka.

Tikmçr "Pieci.lv" direktors Dagilis iepriekð biznesa portâlam LETA sacîja, ka viòam nav pârsteiguma par ðâdu vçstuli. Lîdzîgas baþas LRA izteikusi jau iepriekð, un «jautâjumi jau atkârtojas». Viòð norâda, ka vçstulç LRA neizsaka apgalvojumus, bet gan tikai uzdod jautâjumus citâm institûcijâm.

Dagilis, komentçjot vçstulç pieminçtos auditorijas mçrîjumus, norâda, ka bija cerçts uz lielâku auditorijas apmçru, taèu tajâ pat laikâ nav lolotas arî pârâk lielas ilûzijas.

Viòð uzsver, ka ðie mçrîjumi ir tikai FM viïòos, taèu «Pieci.lv» ïoti daudzi klausâs internetâ, kâ arî aplûko radio liktos siþetus «YouTube» platformâ, turklât skatîjumu skaitam ir tendence nepârtraukti augt. Tâpat Dagilis atzîmç, ka "Pieci.lv" vietnç "Twitter" popularitâtes ziòâ ieòem desmito pozîciju, kas ir priekðâ lielâkajiem medijiem. Arî "Instagram" radio atrodas pirmajâ desmitniekâ.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LRA Pieci.lv 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
81 #1 marsinsh
on November 01 2014 09:11:23
Es teiktu labi padzîvoja, labi otkati ... Pareizie cilvçki tika pie pareizâs devas ... Skaisti, paldies V !
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM