January 16 2021 17:41:49
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Digitâlo radio apraidi Latvijâ varçs testçt tikai Latvijas Radio
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieòçmusi konceptuâlu lçmumu par digitâlâs radio apraides testa veikðanu Latvijâ. Digitâlo radio apraidi Latvijâ varçs pârbaudît VSIA "Latvijas Radio" (LR), sadarbîbâ ar Latvijas Valsts radio un televîzijas centru viena gada laika periodâ. NEPLP lçmusi digitâlo radio apraidi ðajâ laikâ nepiedâvât komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

«Òemot vçrâ, ka vairâkâs Eiropas valstîs digitâlâ̄ skaòas apraides tehnoloìija (digital audio broadcasting, DAB un DAB+) ir ieviesta daþâdâs attîstîbas stadijâs, Latvijâ nepiecieðams apzinât ieguvums, ko ðî tehnoloìija varçtu sniegt sabiedrîbai. Runa varçtu bût gan par mazâkâm izmaksâm apraides nodroðinâðanai, gan kvalitatîvâku radio programmu uztveramîbu visâ Latvijâ. Taèu pirms pieòemt jebkâdus tâlâkus lçmumus par digitâlâ radio ievieðanu vai neievieðanu, ðî tehnoloìija ir jâpârbauda. Tieði to mums ir ieteikuði arî neatkarîgi eksperti,» Padomes lçmumu komentç NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

Kâ pçrn veiktajâ pçtîjumâ par radio apraidi Latvijâ norâda Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS), ¥Digitâlâ̄ radio apraide ir ievçrojami efektîvâka frekvenèu spektra izmantoðanā, nekâ̄ analogais FM radio.

BICEPS savâ pçtîjumâ norâda, ka digitâlâ apraide var radît sociâlo ieguvumu, taèu pirms lçmumu pieòemðanas bûtu nepiecieðams, lîdzîgi kā citâs pasaules valstīs, «ka valsts uzsâktu digitâlo apraidi pati ar savâm radio stacijâm, kā pilotprojektu, jeb eksperimentu, un tad izvçrtçtu komerciâlo staciju pârejas iespçjamîbu.»

Ðobrîd digitâlo apraidi lîdztekus ar analogo radio, kas saglabâ̄ savu lîdzðinçjo pozîciju, izmanto vairâk nekâ 20 pasaules valstis. DAB un DAB+ lietotâju skaits arvien pieaug Danijâ, Norvçìijâ, Vâcijâ, Beïìijâ un Ðveicē. DAB pârraidi Eiropā testa reþîmâ̄ pirmâs uzsâka Lielbritânija, Norvçìija un Zviedrija 1995. gadā, Somija un Beïìija – 1998. gadā, un Dânija – 2002. gadā, pçtîjumâ norâda BICEPS. Viena no valstîm, ko uzskata par lîderi ðajâ jomâ ir Norvçgija, kur digitâlais radio aptver 99,5% iedzîvotâju, to izmantoja aptuveni 39% mâjsaimniecîbu (2014. gada dati). Tiesa, vairâkas valstis pçc digitâlâ radio tehnoloìijas testiem, no pârejas uz DAB un DAB+ ir atteikuðâs, tajâ skaitâ Lietuva un Igaunija.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR BICEPS DAB+ 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
81 #1 marsinsh
on October 20 2016 18:13:09
Pilnîgi pajât. Neinteresç ne LR, ne DABs...
Vienîgais kas piesaistîja bij Biceps&triceps!
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM