April 20 2021 22:07:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Saeima no amata atbrîvo NEPLP vadîtâju Dimantu.
NEPLP ziņasSaeima treðdien nolçma no amata atbrîvot Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâju Ainâru Dimantu.

Parlaments lçma atbrîvot Dimantu no NEPLP locekïa amata, kas faktiski nozîmç arî viòa atbrîvoðanu no padomes vadîtâja amata.

Ðâdu lçmumu atbalstîja 50 deputâti no daþâdâm frakcijâm, pret bija Lolita Èigâne (V), Andrejs Judins (V), Vilnis Íirsis (V), Ainars Latkovskis (V), Ilmârs Latkovskis (VL-TB/LNNK), Aleksejs Loskutovs (V), Veiko Spolîtis, kâ arî Ilze Viòíele (V). Balsojumâ atturçjâs Ojârs Çriks Kalniòð (V), Aleksandrs Kirðteins (VL-TB/LNNK) un Edgars Putra (ZZS). Vçl 24 parlamentârieði balsojumâ nepiedalîjâs, tajâ skaitâ "Saskaòas" frakcija un vairâki koalîcijas deputâti.

Saeimai vçl bûs jâlemj par trîs citu NEPLP locekïu - Daiòa Mjartâna, Aijas Dulevskas un Ivara Zviedra - atbrîvoðanu no amata.

Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija iepriekð atbalstîja lçmumprojektu par Dimanta atlaiðanu, savukârt neatbalstîja lçmumprojektus par minçto trîs citu NEPLP locekïu atbrîvoðanu no amata.

Dimants iepriekð atbalstu viòa atbrîvoðanai vçrtçja kâ prettiesisku komisijas lçmumu, kas ir vçrsts tieði pret regulatora vadîtâju.

Jau ziòots, ka "Vienotîbas", Zaïo un zemnieku savienîbas, Latvijas Reìionu apvienîbas un partijas "No sirds Latvijai" lîderi rosinâja minçto èetru NEPLP locekïu atlaiðanu.

Iesniedzçji kritizçja, ka NEPLP pieòçma lçmumu attiecîbâ uz "Radio Skonto plus" programmas apstiprinâðanu, padarot to par krievu valodâ raidoðu radiostaciju. Tâdçjâdi NEPLP esot mazinâjusi Saeimas deputâtu uzticîbu padomes locekïu kompetencei un spçjai pieòemt situâcijai atbilstoðus lçmumus.

Politiíi arî atsaucâs uz Valsts kontroles revîzijas ziòojumâ secinâto, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem gandrîz divu miljonu eiro apmçrâ. Tâpat ziòojumâ secinâts, ka NEPLP ir vâja kontroles sistçma pâr amatpersonu un darbinieku komandçjumiem un darba braucieniem, kâ arî konstatçtas citas nepilnîbas.

Savukârt NEPLP iepriekð izplatîja paziòojumu masu medijiem, kurâ norâdîja, ka pieprasîjums atlaist NEPLP locekïus ir uzbrukums masu mediju neatkarîbai.

Paziòojumâ tika uzsvçrts, ka NEPLP ir demokrâtiskas un tiesiskas valsts neatkarîgas mediju, it îpaði sabiedrisko mediju, sistçmas sastâvdaïa. Tieði tâdçï likums ir noteicis ïoti konkrçtus gadîjumus, kâdos ir iespçjams atsaukt NEPLP locekïus.

Padome norâdîja, ka neviens no atlaiðanas apstâkïiem nav iestâjies.

NEPLP paziòojumâ pauda, ka daþu Saeimas deputâtu ideja atlaist padomes locekïus viòiem nav pârsteigums. Tiekoties ar deputâtiem, ne reizi vien padomes locekïi esot saskâruðies ar zîmîgiem mâjieniem, kas skar to vai citu Latvijas Televîzijas siþetu vai Latvijas Radio raidîjumu.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
1 #1 Norm
on July 08 2015 23:13:28
Sen bija laiks. To iestâdi vispâr vajadzçja likvidçt.
84 #2 Dexs
on July 09 2015 11:20:58
Un kas Norm tad izdotu licences? Saeima pa tieðo? Grin
1 #3 Norm
on July 10 2015 21:24:17
Nu nejau tie kretiini, kuri pieskjir licensi tam, kursh vairaak iemaksaa kabataa.
2 #4 princ_fm
on July 11 2015 00:28:54
Kâ Tu to zini?
81 #5 marsinsh
on July 11 2015 10:44:43
Ir tâda klusa bet pamatota aizdoma Wink
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM