October 18 2021 10:41:49
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Amatieru radio - vislielâkais no zinâtnes hobijiem!
HAM ziņasSaulainas ceturdienas vakarâ (2014. gada 27. martâ) notika Latvijas radioamatieru tikðanâs ar IARU R1 prezidentu Hans Blondeel Timmerman, PB2T.Tikðanâs notika pçc IARU Reìiona1 prezidenta Hans Blondeel Timmermam iniciatîvas. Ðâdas radioamatieru klâtienes tikðanâs nav bieþa parâdîba, it seviðíi tikðanâs ar kâdu no Amatieru Radio elites.
Parasti radioamatieru sarunas notiek radio çterâ vienam otru neredzot un atpazîstot citam citu pçc izsaukuma signâliem. Latvijas radioamatieriem tie sâkas ar burtiem YL. Ðoreiz ðâda tikðanâs notika klâtienç VAS Elektroniskie sakari telpâs Jeruzalemes ielâ 2/4. Ðajâ sanâksmç piedalîjâs VAS Elektroniskie Sakari pârstâvji tehniskais direktors Mâris Aleksandrovs un Radiofrekvenèu plânoðanas nodaïas vecâkais eksperts / Latvijas radioamatieru lîgas valdes priekðsçdçtâja vietnieks Juris Vaïenieks - arî aktîvs radioamatieris YL2AO, Latvijas radioamatieru lîgas (www.lral.lv) pârstâvji priekðsçdçtâjs Imants Tukleris YL3CT, LRAL sekretârs Juris Lavendelis YL3CB, LRAL valdes loceklis Ervîns Kristiòð YL2CQ, kurð ir arî Ventspils augstskolas kolektîvâs radioamatieru stacijas YL1VA vadîtâjs, un Radioamatieru eksaminâcijas komisijas loceklis Andris Bruòenieks YL2FD.
Apaïâ galda sarunâs tika pârspriesti vairâki svarîgi jautâjumi, sâkot ar radioamatierisma popularitâti Latvijâ, radioamatieru skaitu (~360), kolektîvo staciju staciju skaitu un to aktivitâtçm, jaunieðu iesaistîðanu ðajâ aizraujoðajâ nodarbç, sacensîbu organizçðanu, salidojumu organizçðanu un apmeklçðanu arî kaimiòvalstîs un beidzot ar VAS Elektroniskie sakari plâniem radioamatieru dienesta darba organizçðanâ. Sanâksmes noslçgums tika noorganizçts Krasta Lido restorânâ neformâlâ gaisotnç izgarðojot latvieðu nacionâlos çdienus un alu un protams parunâjot par dzîvi un hobijiem.
IARU ir starptautiskâ radioamatieru savienîba, kas apvieno vairâk nekâ 150 valstu nacionâlas radioamatieru organizâcijas. IARU pârstâv Radioamatieru dienesta intereses pasaules mçrogâ, nodroðina radioamatierisma popularizçðanu visâ pasaulç, jauna radiofrekvenèu spektra meklçðanâ un esoðâ spektra aizsardzîbâ.
IARU tâpat kâ ITU ir sadalîts trîs apakðreìionos:
- IARU Reìions 1: Eiropa, Âfrika, Vidçjie Austrumi un Ziemeï-Âzija
- IARU Reìions 2: Amerika
- IARU Reìions 3: Âzija - Klusais Okeâns

Avots: www.vases.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Īsti vīri backupus n...
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 307
· Jaunākais lietotājs: jk10087
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM