March 22 2023 09:11:37
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

05-03-2023 02:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04-03-2023 22:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

6. jûlijâ plânots palaist balonu ar LAASE-1 zondi.
Baloni6. jûlijâ plânots palaist balonu ar LAASE-1 zondi. (Laikapstâkïu nesadarboðanâs gadîjumâ starts var tikt pârcelts uz citu dienu.)
Lidojums notiks no Siguldas apkârtnes un visdrîzâk dienas pirmajâ pusç.

Telemetrijas pârraidei no kapsulas tiks izmantoti radiosakari ISM joslâ, izmantojot raidîtâju ar 10 mW jaudu un ceturtdaïviïòa "ground plane" antenu vertikâlajâ polarizâcijâ.
434.075 MHz USB
RTTY, 50 baud
600 Hz shift
ASCII 7 bits, no parity, 2 stop bits

Telemetrijas piemçrs:
$$LAASE,161,08:24:48,57.11845,24.93659,154,2,6,205,205,1106,1163*4D97

Telemetrijâ ir laiks, koordinâtas, âtrums, GPS satelîtu skaits un sensoru dati.
Viens telemetrijas teikums tiek pârraidîts aptuveni 20 sekundçs, starp pârraidçm ir aptuveni sekundi ilga pauze, kuras laikâ dzirdams tikai nesçja signâls (carrier).
Temperatûras izmaiòu ietekmç radio frekvence var nobîdîties par kâdu kilohercu uz vienu vai otru pusi, tâpat arî signâla frekvences nobîde (shift) var samazinâties, to tad jâpielâgo manuâli atkarîbâ no situâcijas.

Atkodçðanai var çrti çrti izmantot dl-fldigi programmu (modificçta FLdigi versija, "dl" nosaukumâ nozîmç "distributed listener").
Informâcija par tâs konfigurçðanu.

No dl-fldigi programmas telemetrija tiek augðuplâdçta uz kopçjo serveri, un balona lidojums redzams uz kartes reâlajâ laikâ –spacenear.us/tracker


Èetru kilometru augstumâ zonde bûs virs horizonta un lîdz ar to uztverama (cerams) jau visâ Latvijas teritorijâ.


Pirms palaiðanas un lidojuma laikâ (vai jebkurâ laikâ) var pievienoties #highaltitude IRC èatkanâlam uz Freenode servera. Tur ir daudz cilvçku, kas var palîdzçt ar dl-fldigi konfigurçðanu un citâm lietâm, kas saistîtas ar amatieru balonu laiðanu vai sekoðanu to lidojumiem.
Lidojuma laikâ paði arî centîsimies bût onlainâ un, cerams, operatîvi informçt par statusu.

Jau iepriekð liels paldies visiem, kas mçìinâs uztvert mûsu zondes signâlus un piedalîsies tâs telemetrijas uztverðanâ un nodoðanâ uz serveri!

Ja ir vçl kâdi neskaidri jautâjumi, centîðos atbildçt.
Informâcija par precîzâku palaiðanas laiku un GO-NO-GO statusu tiks publicçta piektdien.

Autors: x-f
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
439 #1 x-f
on July 05 2013 10:11:22
Labrît!

Starts tiek plânots rît plkst. 12 pçc mûsu laika (ISH).
Var gadîties, ka viss nedaudz ievelkas, tâpçc esiet pacietîgi.

Mçs centîsimies bût onlainâ un apdeitot Freenode #highaltitude kanâlu ar svaigâko informâciju, tâpçc ir vçrts pasçdçt èatâ.

Potenciâlie zondes klausîtâji tiek ïoti aicinâti jau iepriekð uzlikt un sakonfigurçt dl-fldigi programmu telemetrijas atkodçðanai.
Ja tur kaut kas neskaidrs, palîdzîbu var dabût tai paðâ èatkanâlâ.
2 #2 princ_fm
on July 08 2013 11:18:45
Neskatoties ar íibelçm freefm serverim arî es pasekoju lîdzi ðim pasâkumam.

[img]http://www.freefm.lv/images/news/lase2daloni.png[/img] is not a valid Image.
Jautâjums radâs par to kâpçc kartç bija 2 baloni? Otram telemetriga GSM?


[img]http://www.freefm.lv/images/news/lasetehn.png[/img] is not a valid Image.
Intresanti kâds raidîtâjs tika izmantots - signâls bija stabils un cik man zinâms uztverts Rîgâ un Alûksnç.

[img]http://www.freefm.lv/images/news/laase_end.png[/img] is not a valid Image.
Man signâls pazuda kad zonde noraidîja aukstumu 360m ,cik liela aizture sanâk no momenta kad dati tiek pâraidîti ,lîdz tiek atspoguïoti uz balonu tracker kartes?

YouTube Video


te drusciò iefilmçju dekodçðanas procesu.
2 #3 princ_fm
on July 08 2013 11:23:16
Links uz ðî projekta fotogrâfa darbiem: https://plus.goog...5667908241
231 #4 Minivat
on July 08 2013 20:22:37
Arî sekoju lîdzi balona lidojumam. Nesanâca programu nokonfigurçt, jo tam vajag laiku, bet bija jâíer signâls. Man radiolietas daudz tuvâkas par datorlietam Grin Kautkâ nepalidâs skaòukarte. Nu nav man prastas iebûvçtas kartes, bet tikai PRO ârejas USB kartes un kautkas tur gïukoja. Tâ nu nesanâca automâtiski datus nosûtît. Pârsteidza, ka ar 10mW jaudu ir tik spçcîgs signals. Lielvârdç signâls pazuda kautkur pie 500-600m.
Projekta autori malaèi un prieks,ka viss izdevâs. Vienîgi turpmâk jâpadomâ par labâku komunikâciju ar novçrotâjiem. Es jau saprotu, ka balona laidçjiem nav laika paðiem internetâ sçdçt. Savukart mçs ta pa gabalu nevaram zinât, ka balons vçl uz zemes un kas par problçmâm. Uz sakariem vajadzçtu nolikt kâdu "pionieri",kurð visu laiku informç par notiekoðo IRC. Es gan biju dimâjis, ka tâds IRC jau sen mirisGrin Varçtu to komunikâciju veikt tomçr kâdâ modernâkâ programâ, kur runa ir tikai par konkrçto lietu.Vislabâk jau sazvanîties, jonav jau daudz fanu,kuri ðitâm ðtellçm lîdzi seko. Reâli jau tâ arî notikâs. Tas tikai man personîgais ieteikums
439 #5 x-f
on July 10 2013 18:42:37
Otrs balons bija GSM sistçma, kas bija paredzçta kâ rezerves variants. Tas gan, protams, nedarbojâs neko augstu, bet uzdevumu vispâr izpildîja.
Raidîtâjs ir Radiometrix NTX2. Jaudai jau nav tik lielas nozîmes, galvenais ir, kâ to izmanto. Tâpat kâ mazs cinîtis un liels vezums. Smile

Kad telemetriju sâk pârraidît, tâs informâcija ir daþas sekundes desmitdaïas veca. Kamçr tiek lîdz beigâm, protams, tâ atpaliek no realitâtes par kâdâm 20 sekundçm.
Kad telemetrija ir uztverta, dl-fldigi to uzreiz pârsûta uz serveri, un daþu sekunþu laikâ tâ jau ir uz kartes. Tas gan notiek tikai tad, ja atkodçðana bijusi bez kïûdâm (zaïâ, ne sarkanâ krâsa).

Minivat, balons bija gaisâ divarpus stundas, nevajadzçja nekur steigties. Smile To gan laikam vajadzçja jau iepriekð pateikt.
Ar komunikâciju bija kâ bija. Centos informçt èatkanâlu, cik vien operatîvi varçju, bet brîþiem gan bija citas rûpes uz vietas, gan uz ceïa vienkârði nebija pieejams internets. Îpaðs runasvîrs noteikti tiktu uzòemts ar aplausiem, bet tam mums vienkârði nebija cilvçkresursu. Es labi saprotu, ka gaidît, kad un vai bûs, ir neforði, bet tâda kavçðanâs ar startu mums tieðâm nebija ieplânota.
Pirmajâ reizç tika pieïauts daudz kïûdu, galvenais ir tâs paðas neatkârtot arî turpmâk, bet nu pie pieredzes arî kaut kâ jâtiek.
2 #6 princ_fm
on July 10 2013 21:43:06
Vçl jautâjums tâds ,balons ðinî projaktâ sasniedzot augstumu pats pârsprâgst vai arî tika atðauts ar kâdu piropatronu?
439 #7 x-f
on July 11 2013 20:05:30
Zonde cçlâs augðup tik ilgi, kamçr balons pârsprâga, kâ tam jâdara. Bez ðauðanas ir vçl citi varianti, kâ pârtraukt lidojumu, taèu pirmajai reizei nolçmâm nesareþìît dzîvi, turklât ðoreiz tas arî nebija nepiecieðams.

Beidzot ir apkopoti dati un uzrakstîts viss par mûsu piedzîvojumu sestdien – http://space.people.lv/news/laase-1/
Tur ir arî informâcija par izmantoto tehniku. Ja nu kaut kas svarîgs tomçr nav minçts vai citâdi nav skaidrs, dodiet ziòu.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 313
· Jaunākais lietotājs: MrToastMan
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM