January 16 2021 16:44:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2014. gada 18. jûnija sçdi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 18. jûnija sçdç noteica AS "Radio SWH" ar programmu ´Radio SWH Gold¡ par uzvarçtâju konkursâ apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî 94,1 MHz frekvencç.

NEPLP izskatîja administratîvâ pârkâpuma lietu par iespçjamiem pârkâpumiem SIA ´Ventspils Radio¡ programmâ ´Radio Ventspils¡. Padome konstatçja izplatîtâs programmas neatbilstîbu apraides atïaujai, par ko ir paredzçta atbildîba Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 panta treðajâ daïâ. Par konstatçto pârkâpumu NEPLP piemçroja naudas sodu 2800 euro apmçrâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
19 #1 Yahoo
on June 19 2014 18:15:22
Par radio

SIA "Ventspils Radio" ir SIA "Ventas Balss" meitas uzòçmums, kas 94,5 FM radio viïòos Ventspils pilsçtâ un novadâ raida programmu "Super FM", bet 93.7 FM radio viïòos programmu "Xiti Rosii".

Ventspils ziòas skan darba dienâs katru apaïo stundu no plkst.11 lîdz plkst. 16.

Kontaktpersonas:

* SIA "Ventspils Radio" valdes locekle Ilze Meiere: tâlr. 29481635, e-pasts: ilze@ventasbalss.lv

* Reklâmas jautâjumos: SIA "Ventas Balss" Reklâmas un sludinâjumu nodaïas vadîtâja Mâra Vîgerte:

Tâlr.: 63622642, mob. tâlr.: 28230609
Fakss: 63629584
E-pasts: reklama@ventasbalss.lv
Skype: ventasbalss
Adrese: Saules ielâ 10, Ventspils, LV-3601


Interesants veidojums Angry
122 #2 Rolands Strautmalis
on June 21 2014 23:25:35
Lîdz ðâ gada 4. jûnijam nekad nebiju dzirdçjis ðî interesantâ veidojuma konkrçtu identifikâciju çterâ, bet 4. jûnijâ 09:57 pçc Latvijas laika 93,7 MHz dzirdçju ðâdu paziòojumu: "Tas bija raidîjums "Krievijas Hîti", ko piedâvâ Ventspils Radio". Tûdaï pçc tam sekoja reklâma, kas bija paralçla ar Rîgas un Jelgavas raidîtâjos pârraidîto.

Agrâk ðajâ frekvencç esmu dzirdçjis vietçjo Ventspils reklâmu.

94,5 MHz Ventspils raidîtâju diemþçl neesmu dzirdçjis kopð 2011. gada, kad tur vçl skançja LATVIEÐU RADIO, jo ðajâ frekvencç kaut ko citu dzirdçt tikpat kâ neïauj RÎGA RADIO.

73!
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM