April 19 2021 09:40:14
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Studenti uztraukti par iecienîtâ "Radio NABA" nâkotni; prasa skaidrojumus.
Radio ziņasLatvijas Universitâtes (LU) Studentu padome ir nobaþîjusies par iecienîtâ “Radio NABA” nâkotni, tâpçc tâ aicina atbildîgâs organizâcijas kliedçt ðaubas par par radio turpmâko likteni, ko sçjusi Latvijas Radio 5.kanâla reorganizâcija, kurâ “Radio NABA” skan jau 11 gadus, teikts studentu padomes paziòojumâ presei.

Norâdîts, ka novembra sâkumâ LU saòçmusi LR paziòojumu par vienpusçju lîguma lauðanu, kura rezultâtâ jau no 2014. gada 1. februâra tiek pârtraukta programmas darbîba FM 93,1 frekvencç.

Studentu padome treðdien nosûtîjusi Latvijas Radio (LR) un Nacionâlâ Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) oficiâlu vçstuli, lai aicinâtu ðîs organizâcijas informçt studentus par plânotajâm izmaiòâm un notiekoðo reorganizâciju.

„Ðobrîd valsts budþeta projektâ 2014. gadam sadaïâ „Radio un televîzija" jaunajâm politikas iniciatîvâm ir pieðíirts vairâk nekâ 700 000 eiro finansçjums Latvijas Radio 5 darbîbas nodroðinâðanai. Neòemot vçrâ, ka Latvijas Radio (LR) 5. kanâlâ, nesaòemot valsts finansçjumu jau 11 gadus darbojas Radio NABA tiek plânots veidot jaunu programmu. Visu pastâvçðanas laiku Radio NABA darbojas kâ sabiedriskais medijs un nekomerciâla tipa radio programma jauniem cilvçkiem ar visplaðâko, daudzveidîgâko kultûrizglîtojoðo programmas klâstu. Brîdî, kad Ministru kabinets ir noraidîjis vienotâ elektroniskâ medija koncepciju, nav skaidrs tas, kâdçï Latvijas Radio jau ir uzsâcis ðîs koncepcijas realizçðanu reorganizçjot Latvijas Radio 5. kanâlu," norâda LU Studentu padomes priekðsçdçtâjs Artis Ozoliòð.

LU Studentu padome kâ studçjoðo (t.sk. topoðo, esoðo un bijuðo studentu) tiesîbu un intereðu pârstâvoða organizâcija akadçmiskos, materiâlos un kultûras dzîves jautâjumos un LR 5 radio NABA kopâ ar citu augstskolu studçjoðo organizâcijâm ir ieinteresçta jaunieðu mçríauditorijas uzrunâðanâ, piedâvâjot saturu, kas atbilst daþâdu jaunieðu grupu interesçm un muzikâlajai gaumei, tostarp, nodroðinot raidîjumus par kultûru un izglîtîbu, îpaði augstâkâs izglîtîbas procesiem, jaunieðu iesaisti darba tirgû un zinâtni, daþâdos aspektos un virzienos.

LU Studentu padome, kas ir LR 5 "Radio NABA" idejas aizsâcçja, òemot vçrâ valsts ekonomisko stâvokli, vçstulç aicina izvçrtçt pieðíirtâ finansçjuma efektîvu izmantoðanu un pieprasa izskaidrot gan reorganizâcijas procesu, gan satura programmas veidoðanas principus.

Studentu padome pieprasa: izskaidrot ðâ brîþa jaunieðu un studentu tiesîbu un intereðu pârstâvoðo organizâciju iesaisti jaunâs programmas izveidç, iekïaut topoðajâ LR 5 programmâ lîdzðinçjo "Radio NABA" veidoto raidlaiku 12 stundu apjomâ katras diennakts programmâ.

Norâdîts, ka apliecinâjumu savai gatavîbai ðo saturu veidot LU Studentu padome pauda jau ðâ gada jûlija beigâs LR un NEPLP nosûtîtajâ vçstulç, tâpçc tiek izteikts aicinâjums izskatît iespçju atrast jaunu frekvenci FM diapazonâ Rîgâ un tâs apkârtnç, kâ arî izsludinât konkursu uz jaunieðu un studentu programmas izveidi, kas atbilstu koledþu un universitâðu neatkarîgo radio principiem pasaulç.

LU Studentu padome uzsver, ka tieði pçc tâs iniciatîvas 2002. gadâ, piesaistot finansçjumu no LU, Saeimas plenârsçþu translâcijâ izmantotajâ frekvencç FM 96,2 sâka producçt LR 5 "Radio NABA". No 2006. gada pçc LR 5 "Radio NABA" iniciatîvas tas skan jaudîgâkâ frekvencç FM 93,1.

Studentu padome norâda, ka kopð 2002. gada LR 5 radio NABA ir nodroðinâjusi vairâk nekâ 40 tematisko autorraidîjumu un ziòu izlaidumu veidoðanu, kuru mçríauditorija ir jaunieði vecumâ no 17 lîdz 35 gadiem. 2004. gadâ LR 5 radio NABA programmas raidîjumi ieguva septiòas Nacionâlâ radio un televîzijas padomes konkursa Gada balvas radio, tai skaitâ Gada debijas balvu. Ðâdu balvu skaitu vienâ gadâ visâ balvas pastâvçðanas vçsturç nav ieguvusi neviena cita radio programma Latvijâ.

Ðobrîd "Radio NABA" raidîjumus veido vairâk nekâ 100 personîbas - studenti, skolçni, þurnâlisti, mûziíi, rakstnieki, dzejnieki, jaunie zinâtnieki, aktieri un citi.

Programmas veidoðanâ iesaistîjuðies studenti no visâm lielâkajâm Latvijas augstskolâm - LU, Rîgas Tehniskâ universitâtes, Latvijas Kultûras akadçmijas, Rîgas Stradiòa universitâtes, Latvijas Mâkslas akadçmijas, Jâzepa Vîtola Mûzikas akadçmijas, kâ arî skolçni no vairâkâm Rîgas skolâm.

Papildus tam, pildot sabiedriskâ medija funkcijas, katru gadu ir nodroðinâts ikgadçjais LR sabiedriskais pasûtîjums un tajâ noteiktâs prasîbas.

Bez tam, LR 5 "Radio NABA" vairakkârt aicinâjusi pieðíirt lîdzekïus apraides palielinâðanai, kas nav atbalstîts. Lîdz ðim apraide ir bijusi minimâla, bet 2009. gadâ tâs apjomam samazinoties èetras reizes, lîdz 0,5 kw, tika bûtiski ietekmçta programmas aptveramîba un pieejamîba.

Avots:www.delfi.lv

Ziņas birkas:
Tags: Radio Naba NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
19 #1 Yahoo
on November 10 2013 17:49:07
Jûs gribat teikt, ka Naba tagad raida ar 500W ?ShockShockShock
81 #2 marsinsh
on November 10 2013 20:55:43
Hmm priekð 0,5kW tîri labs klâjums Smile
Bet par to nabu ... a kâds arî to klausâs (izòemot b00mu) ?
13 #3 ixilo
on November 11 2013 12:47:39
Bet no jauna gada cik noprotu bus 2kw dati ir no lvrtc
170 #4 Carlos3
on November 11 2013 15:01:23
Pârklâjums ðiem ir diezgan labs,ja pat var daþreiz uztvert arî Valmierâ.Bet vai ðos kâds klausâs pec reitingiem izskatâs,ka ne seviðkiSmile
19 #5 Yahoo
on November 11 2013 22:15:58
Ja ðitas viss uz antençm reizinâs ar 500W , tad ir riktîgi labi. Neredzu jçgu iet no Ulbrokas prom..
19 #6 Yahoo
on November 12 2013 09:55:12
AA, tagad iebraucu tur pat no Ulbrokas, bet atpakaï uz 2 KW. Nav slikti Smile
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM