April 20 2021 23:06:57
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Tjarve: Atbildîba par TV5 slçgðanu bûtu jâuzòemas NEPLP
TV5 LVKanâla TV5 darbîbas pârtraukðana ir saistîta ar iespçju retranslçtajiem Krievijas televîzijas kanâliem piesaistît un izvietot Latvijas mçríauditorijai paredzçto reklâmu, uzskata Latvijas Universitâtes Sociâlo zinâtòu fakultâtes pasniedzçjs, Latvijas Þurnâlistu asociâcijas valdes loceklis Rolands Tjarve.

Viòð atzîmç, ka gadîjumâ, ja retranslçtajiem kanâliem nebûtu ðâdu iespçju, TV5 pastâvçðana nebûtu apdraudçta, jo tad ðim kanâlam bûtu iespçja piesaistît vairâk reklâmu. Tjarve arî uzskata, ka atbildîba par TV5 slçgðanu bûtu jâuzòemas Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP).

«NEPLP atbild par notiekoðo nozarç. Ne jau ar labu prâtu mediju uzòçmums "MTG TV Latvia" slçdz TV5. NEPLP bûtu jâdomâ par to, vai nav jânosaka, ka retranslçtie kanâli nedrîkst izvietot vietçjo reklâmu.»

Tâpat Tjarve skaidro, ka TV5 slçgðana ir râdîtâjs Krievijas propagandas pieaugoðajai ietekmei Latvijâ. «TV5 slçgðana ir râdîtâjs tam, ka Krievijas propaganda nodemonstrç savus muskuïus. Ir skaidrs, ka TV5 nes lielus zaudçjumus, jo tai uz Krievijas propagandas fona neizdodas piesaistît auditoriju.» Tâpçc Tjarve uzskata, ka krievu valodâ esoða kanâla esamîba pati par sevi neko nerisina. Tâpat nav vçrts arî veidot jaunus kanâlus krievu valodâ, lai cînîtos ar Krievijas televîzijas kanâlu propagandu, kamçr retranslçtajiem kanâliem ir ne tikai lielas auditorijas, bet arî iespçja atrasties Latvijas reklâmas tirgû.

Kâ ziòots, finansiâlu apsvçrumu dçï pieòemts lçmums 31.martâ pârtraukt kanâla TV5 darbîbu, aìentûru LETA informç mediju uzòçmuma "MTG TV Latvia" pârstâvji.

Kâ vçsta uzòçmumâ, TV5 lîdz ðim bija viens no nedaudzajiem televîzijas kanâliem Latvijâ, kas veidoja informatîvo saturu krievu valodâ, taèu krievu valodâ raidoðo kanâlu tirgus ir ïoti piesâtinâts un Latvijâ raþota satura izmaksas ir augstas, tâpçc, konkurçjot ar retranslçto televîzijas saturu un nesaòemot nekâdu atbalstu nacionâlâ satura veidoðanai krievu valodâ, TV5 jau ilgâku laiku strâdâ ar ievçrojamiem zaudçjumiem.

AS "Latvijas Neatkarîgâ televîzija", kam pieder kanâli LNT, TV5 un "Kanâls 2", strâdâ ar zaudçjumiem kopð 2009.gada.

2013.gadâ uzòçmums apgrozîja 8,167 miljonus eiro, bet strâdâja ar 2,745 miljonu eiro zaudçjumiem. 2014.gadâ uzòçmums apgrozîja 8,478 miljonus eiro, bet sasniedza 1,701 miljona eiro lielus zaudçjumus.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
81 #1 marsinsh
on January 31 2016 13:50:24
Da labi par tâdu tv5 neviens neraudâs, jo daaaudzi jau sen ir uzsçduðies uz ORT/RTR/NTV naglas ...
Vai MTG drîz to paðu neizdomâs darît ar LNT, vot tas ir jautâjums ...
Protams tâ kâ skatos daþus raidîjumus tikai LTV1 vai TV3 ...
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM