March 22 2023 09:04:48
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

05-03-2023 02:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04-03-2023 22:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

LMT par nâkotnes tehnoloìijâm un 4G tîklu
LMTMobilo sakaru operators "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), kas ðodien pavçstîja par logo maiòu, nâkotnç varçtu kïût par maksas televîzijas pakalpojumu sniedzçju, tâpat kâ kabeïtelevîzijas operatori "Baltcom" un "Izzi" vai "Lattelecom" ar savu interaktîvo televîziju, biznesa portâlam "Nozare.lv" teica LMT viceprezidents mârketinga un biznesa attîstîbas jautâjumos Ingmârs Pûíis.
Pûíis teica, ka ðâds risinâjums bûtu iespçjams, izmantojot ceturtâs paaudzes (4G) mobilo sakaru tehnoloìijas, taèu tâs pielâgojot televîzijas vajadzîbâm. Tas nozîmçtu, ka daïu 4G frekvenèu jaudas noteiktâs vietâs izdalîtu lietoðanai tikai televîzijas klientiem, kuru televizoros vai citos uztverðanas rîkos bûtu attiecîga LMT SIM karte. Vienlaikus LMT pats parakstîtu lîgumus ar satura raþotâjiem un veidotu savas televîzijas satura pakas.

Pûíis gan uzsvçra, ka ðâds risinâjums gaidâms tikai nâkotnç, kad LMT bûs izvçrsis savu 4G pârklâjumu un jaudu, konstatçjot vietas ârpus daþâdu fiksçtu tîklu pârklâjuma, kur varçtu sapulcçt televîzijas skatîtâjus un tiem nodroðinât stabilu bezvadu mobilâ interneta signâlu. Ðâds televîzijas pakalpojums bezvadu interneta tîklâ, visticamâk, piedâvâtu teju visas interaktîvâs televîzijas funkcijas - valodu izvçli, raidîjumu skatîðanos paða izvçlçtâ laika, raidîjumu ierakstîðanu u.tml.
Pûíis teica, ka uzstâdît 4G pârklâjuma zonu, kas ir ekskluzîvi paredzçta noteiktiem mçríiem, ir tehniski iespçjams. Tas jau tiek darîts, lai apkalpotu kâdu klientu Rîgas ostâ, kura kustîgâs kravu pârvietoðanas un iekrauðanas/izkrauðanas maðînas daþâdu apstâkïu dçï nav bijis iespçjams pieslçgt parastam bezvadu internetam, lai to darbîbu varçtu ierakstît uzòçmuma uzskaites sistçmâ.

LMT viceprezidents sarunâjâs ar "Nozare.lv" pasâkuma kuluâros, kurâ LMT vadîba prezentçja jaunu korporatîvu logo. Tas sastâv no èetriem oranþiem un sarkaniem nesimetriskiem lokiem, kuri kopumâ veido abstraktas Latvijas kartes kontûras.

Oficiâlâ prezentâcijâ Pûíis teica, ka jau patlaban video saturs veido 45% no LMT tîklos pârraidîtâs datu jaudas, un prognozçja, ka mobilâ interneta lietoðana, tostarp 4G, tuvâkajos gados ïoti strauju pieaugs. LMT sava lîdzðinçjâ treðâs paaudzes (3G) mobilâ interneta tîklâ pçdçjos trîs gados investçjis 50 miljonus latu, stâstîja Pûíis.

LMT viceprezidents pieminçja jau agrâk publiskoto skaitu, ka LMT tîklâ darbojas vairâk nekâ 200 000 viedtelefonu, kurus lîdz ar planðetdatoriem izmanto video un cita satura skatîðanai.

Jau ziòots, ka 3G tîklos var sasniegt datu lejuplâdes âtrumus lîdz pat 42 megabiti sekundç (Mbps), bet 4G tîklos - lîdz 100 Mbps.

Arî LMT prezidents Juris Binde, plaðos vilcienos stâstot par uzòçmuma nâkotnes attîstîbas vîziju, teica, ka bûtiska loma bûs saturam un tehnoloìijâm, kas paâtrinâðot ceïu no "domas uz darbîbu". Savukârt Pûíis savâ prezentâcija teica, ka LMT "laboratorijas apstâkïos" esot panâcis 4G mobilâ interneta âtrumus bûtiski virs 100 Mbps, liekot saprast, ka, izvçrðot 4G pârklâjumu valstî, LMT arî tieksies palielinât maksimâlo lejuplâdes âtrumu.

Patlaban LMT ir ierîkojis 4G pârklâjumu Jûrmalâ, Rîgâ un tâs apkaimç un Liepâjâ. Jau ziòots, ka LMT pçrn janvârî izsolç nopirka 2,5-2,69 gigahercu (GHz) radiofrekvenèu spektra lietoðanas tiesîbas komercdarbîbai Latvijâ, kas ir izmantojamas, sâkot no 2014.gada 1.janvâra.

Avots: www.nozare.lv
Ziņas birkas:
Tags: LMT 4G 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 313
· Jaunākais lietotājs: MrToastMan
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM