March 22 2023 08:09:56
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

05-03-2023 02:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04-03-2023 22:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

TIKS PALAISTA PIRMÂ LATVIJAS KOSMISKÂ ZONDE "ZINOO-1"
BaloniSadarbojieties Cçsu zinâtnes centram Z(in)oo un Rîgas Tehniskai Universitâtei tuvâko dienu laikâ tiks realizçts nozîmîgs un Latvijas vçsturç unikâls zinâtnisks projekts - pirmâs kosmiksâs zondes „ZINOO-1” palaiðana. Plânots, ka zonde sasniegs vismaz 30km augstumu un iemûþinâs Latviju no kosmiskiem augstumiem.

Idejas aizsâkums meklçjams vçlmç veicinât jaunieðu zinâtkâri par kosmosa nozari kâ tâdu un ðis ir tikai pirmais solis no apjomîgâs programmas. Zinâtnes centra Cçsîs Z(in)oo idejas autors un centra direktors Pauls Irbins uzskata: "katram cilvçkam piemît unikâls un neatkârtojams potenciâls, kuru vçlamies palîdzçt atklât, rosinot cilvçkos dabisko zinâtkâri par sevi, apkârtçjo pasauli un tehnoloìijâm. Kosmiskâs zondes “Zinoo-1” ceïojums ir apliecinâjums iespçjâm, kas pastâv mûsdienu pasaulç. Mçs vçlamies iedvesmot Latvijas jaunieðus sekot saviem sapòiem, un esam pârliecinâti, ka zinkâre ir ceïð uz sasniegumiem.”

Zondes tehnisko izgatavoðanu uzòçmâs Rîgas Tehniskâs Universitâtes Enerìçtikas un Elektronikas fakultâtes studenti Armands Ðenfelds un Mârcis Priedîtis. Abu studentu darbu uzraudzîja un vadîja RTU Cçsu filiâles vadîtâjs Alvis Sokolovs. Zondç bûs iemontçta îpaða videokamera un GPS sekotâjs, kas spçj izturçt lîdz mînus 50 grâdu aukstumu. Paredzçts ka zonde sasniegts 30km augstumu apmçram stundas laikâ. Ðâdâ augstumâ atmosfçras spiediens sastâda tikai 1,4% no pierastâ, ko var uzskatît par bezgaisa telpu. Ðâdâ augstumâ lidmaðînas vairs nespçj pacelties. Pie zondes tiks piestiprinâts termometrs, lai pçc zondes atgûðanas, varçtu redzçt temperatûras izmaiòas daþâdos atmosfçras slâòos.

Kosmiskâ zonde “Zinoo-1” tiks palaists no Skrîveru meteoroloìijas novçroðanas stacijas un tâ pacelðanâs tiks novçrota caur teleskopu ar 50 kârtîgu palielinâjumu. Pçc maksimâlâ augstuma sasniegðanas balons pârsprâgs un zonde ar izpletni atgriezîsies uz zemes, ko projekta komanda dosies meklçt. RTU Cçsu filiâles vadîtâjs Alvis Sokolovs uzsver: „Zonde tika uzbûvçta divu nedçïu laikâ, izmantojot ikdienâ pieejamos materiâlus un tehnoloìijas. Tas parâdîja, ka cilvçki ir spçjîgi izdarît lielus darbus, ja viòus apvieno iedvesmojoða ideja.”

Kosmiskâs zondes "Zinoo-1" palaiðana ir tikai viens no soïiem zinâtkâres veicinâðanâ. Jau vairâk kâ gadu Cçsis darbojas zinâtkâres centrs Z(in)oo - mâcîbu procesa iedvesmojoðs partneris, kas caur interaktîviem eksponâtiem atraisa interesi un iedvesmu meklçt atbildes. Eksponâti ïauj mâcîties matemâtiku lçkâjot, izbaudît gravitâciju þûpolçs, izprast berzi braucot ar neparastiem kartingiem, redzçt skaòu, saprast katapults vadîbas principus, bûvçt un vadît robotus, redzçt zibeni, kustinât priekðmetus ar domu spçku un vçl un vçl.

Ðâ gada spetmebrî durvis vçra centra filiâle Rîgâ ar izstâdi Zili Brînumi, kas tapa sadarbîbâ ar Aldi Kalniòu. Jau 2013. gada vasarâ tiks organizçta pirmâ Latvijas kosmonautikas nometne, kurâ bçrni paði varçs bûvçt raíetes, izgatavot kosmiskâs zondes un mçìinât pârspçt esoðos rekordus.

Projekta realizâcijai jau ir saòemt atbalsts no Latvijas Vides, Ìeoloìijas un Meteoroloìijas centra, uzòçmumiem Lielvârds, Grandeg, Telia Latvija. No zondes iegûtais videomateriâls un uz zemes uzfilmçtais materiâls vçlâk tiks izmantoti dokumentâlâs filmas sagatavoðanai.

Kosmiskâs zondes “Zinoo-1” komanda aicina visus kosmosa entuziastus un interesentus vçrot zondes palaiðanu klâtienç. Lai iegûtu uzaicinâjumu un sîkâku informâciju ir jâreìistrçjas www.zinoo.lv lapâ.

Vairâk informâcijas:
www.zinoo.lv
facebook.com/ZinatnesCentrsZINOO
draugiem.lv/zinoo/
twitter.com/ZinooCesis
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
2 #51 princ_fm
on October 14 2012 10:43:52
Ir arî video no palaiðanas (LNT 12.Okt vakara ziòas)
http://www.tvnet....s_20121012
no 18. minûtes 20. sekundes
2 #52 princ_fm
on October 14 2012 14:41:54
JDat nav man telemetrijas dati, es tâpat kâ te visi sekoja lîdzi projektam!

Man arî bûtu intresanti papçtît ko tâdu Smile
437 #53 yl3dj
on October 15 2012 19:11:14
Vai ir video no zondes?
Visas video faili pieder LVU vai ir iespeja paskatities kas tur notiek?
231 #54 Minivat
on October 15 2012 21:15:20
http://www.youtube.com/watch?v=3BnrvHnU2ug&feature=youtu.be
YouTube Video
2 #55 princ_fm
on October 16 2012 00:47:15
No Kristapa:

Sveiki!

Ievçroju, ka FreeFM ievietotâ ziòa par Latvijas balona lidojumu savâkusi lielu skaitu komentâru, lîdz ar to izskatâs, ka Latvijas radioamatieriem vispâr ir interese par ðo tçmu, tâpçc painformçðu jûs par citu lidojumu drîzumâ.

Sestdien, 20. oktobrî, plkst. 13 pçc mûsu laika Polijas dienvidos (Gliwice) startçs balons ar raidîtâju, autors "SP9UOB".
Raidîðanas parametri: 1W HF transmitter on
28.493 MHz, RTTY, shift 170 Hz, 50 baud, ASCII 8n1.5

Telemetrija tiek raidîta RTTY formâtâ, to var atðifrçt, izmantojot "dl-fldigi" programmu, kas ir îpaða balonu lidojumu sekoðanai paredzçta "fldigi" programmas versija.
Ðeit aprakstîta "dl-fldigi" lietoðana – http://projecthorus.org/?page_id=336
Pavisam îsi – telemetrija tiek atðifrçta un uzlâdçta uz servera, lai balona lidojuma marðrutu attçlotu uz kartes. "DL" nosaukumâ nozîmç "distributed listener" – klausâs visi, kas dzird, un rezultâts nonâk vienâ vietâ, kur visiem redzams.
Balona lidojumam varçs sekot ðai lapâ – http://spacenear.us/tracker/

Lidojuma augstâkajâ punktâ radiohorizonts bûs aptuveni Latvijas teritorijâ, tâpçc varbût izdodas to uztvert tieði, varbût ne, taèu ðis balons ir eksperiments, lai pârbaudîtu uztveramîbas iespçjas aiz horizonta, tâpçc jebkuri uztvçrçji, it îpaði DX, tiek aicinâti klausîties.

Ja nepiecieðama kâda papildu informâcija vai palîdzîba, varu mçìinât to sniegt.


Kristaps
231 #56 Minivat
on October 16 2012 20:01:35
Man sanâk pâri par 800km.Nu baigi tâlu,kaut arî raidoða natena uzbrauc 30km augstumâ. Uz tâm frekvencçm lai aizmauktu bez tieðas redzamibas vajag vai nu jaudu vai spçcîgas antenas vai labus izplatîðanâs apstâkïus. Laikam varam cerçt tikai uz labiem signâla izplatîðanâs apstâkïiem. Man tomçr tuvâkas augstâkas frekvences un pie majas tikai antena uz CB lai ðoferus var paklausîties Smile.Laikam nav pat vçrts mçìinât uztvert.
122 #57 Rolands Strautmalis
on October 16 2012 21:06:38
Tuvâkajâs dienâs no 18. oktobra tieði izplatîbas apstâkïi varçtu bût uztverðanu veicinoði. Vismaz es savâ nozarç no 65,9 lîdz 108 MHz ceru uz 800 - 900 km. Patlaban pieejamâ prognoze ïauj cerçt uz tâliem signâliem arî no Polijas:
http://www.dxinfocentre.com/tr_map/fcst/eeu084.jpg
231 #58 Minivat
on October 22 2012 12:32:59
Vai ta kâds paprovçja ko uztvert no Polijas? Man bija jâstrâdâ un nesanâca.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 313
· Jaunākais lietotājs: MrToastMan
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM