February 28 2021 00:07:32
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Informâcija par NEPLP sçdi 10. novembrî
NEPLP ziņasApstiprina instrukcijas par reklâmas apjomu komercmedijos un pakalpojumiem pçc pieprasîjuma

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 10. novembra sçdç apstiprinâja NEPLP instrukciju par reklâmas un televîzijas vai radio veikala apjoma aprçíinâðanu komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros veidotajos raidîjumos. Instrukcija atspoguïo NEPLP viedokli par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) piemçroðanu, aprçíinot reklâmas un TV vai radio veikala apjomu raidstundâ komercmedijos, kuri veido raidîjumus sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros. Atbilstoði EPLL nosacîjumiem, sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðos raidîjumos komercmedijos reklâmas apjoms nedrîkst pârsniegt 10% no kopçjâ raidstundas apjoma.

Ar nolikumu var iepazîties ðeit.

NEPLP apstiprinâja instrukciju elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pakalpojuma pçc pieprasîjuma klasificçðanai. Òemot vçrâ, ka elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pakalpojumi pçc pieprasîjuma ir tehnoloìiski jauns pakalpojuma veids, NEPLP izdevusi instrukciju, lai veicinâtu vienotu izpratni par normatîvo aktu piemçroðanu ðajâ jomâ.

Ar nolikumu var iepazîties ðeit.

Apstiprina granta pieðíirðanu mediju lietotprasmes veicinâðanai

NEPLP 10. novembra sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Radio" (LR) iniciatîvu par lîguma parakstîðanu starp LR un Britu Padomi Latvijâ par granta saòemðanu 25 120 eiro apmçrâ. Grants paredzçts radio programmu par plaðsaziòas lîdzekïu lietotprasmi veidoðanai.

Radio TEV soda par administratîvo pârkâpumu

NEPLP 10. novembra sçdç pieòçma lçmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmçrâ sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA "Mans Radio" par reklâmas izplatîðanu ârpus reklâmas blokiem programmâ "Radio TEV" (kopumâ konstatçtas 47 epizodes, kurâs reklâma izplatîta ârpus reklâmas blokiem). Elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis reklâmu izplatîjis konkursa laikâ, tâdâ veidâ pârkâpjot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL) noteikto reklâmas izvietoðanas kârtîbu. NEPLP savâ lçmumâ konstatç, ka "Mans Radio" pârkâpis EPLL 35. panta trîspadsmito daïu un izdarîjis administratîvo pârkâpumu, pârkâpjot noteikto kârtîbu reklâmas izplatîðanâ. Atbildîba par ðâdu pârkâpumu paredzçta Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 pantâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR Radio Tev BPL Sodi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM