May 06 2021 04:23:43
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri kasis
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 31. augustâ
NEPLP ziņasKonkursâ par radio frekvenci Dobelç uzvar Solergo

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 31. augusta sçdç atzina SIA "Solergo" (programma Radio Capital FM) par uzvarçtâju konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu vietçjâs radio programmas veidoðanai Dobelç 88,4 MHz frekvencç latvieðu valodâ. Programmas formâts – muzikâli informatîvi izklaidçjoðs, kâ arî ziòas par norisçm Latvijâ un pasaulç. Konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu vietçjâs radio programmas veidoðanai Dobelç 88,4 MHz frekvencç NEPLP izsludinâja ðâ gada maijâ.

Vçrtç TV Dautkom sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi

NEPLP 31. augusta sçdç uzklausîja revîzijas komisijas un piesaistîto elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares ekspertu vçrtçjumu par TV Dautkom sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2016. gada pirmajâ pusgadâ.

Vçrtçjot TV Dautkom veidotos raid¥jumus "Par un pret", Rîgas Stradiòa universitâtes Komunikâcijas studiju katedras vadîtâja prof. Dr. Anda Roþukalne norâdîja, ka raidîjuma formâts, saturs un forma atbilst sabiedriskâ pasûtîjuma kritçrijiem. «Autori piedâvâ daudzveidîgu un vispusîgu skatîjumu, saglabâjot neitralitâti un ïaujot skatîtâjiem paðiem izvçrtçt raidîjumâ teikto. Raidîjuma saturs ir vçrtîgs pienesums sabiedriski politiskâ satura klâstam, kas pieejams Latgales iedzîvotâjiem,» recenzijâ norâda A. Roþukalne. Recenzente iesaka pârdomât raidîjuma formâtu ar mçríi iekïaut tajâ vairâk jautâjumu un tematu, piedâvâjot koncentrçtu diskusiju par katru no tiem. Raidîjuma veidotajiem ieteikts problçmas izklâstu vairâk uzòemties paðiem, nevis «salikt kopâ runâtâjus, ïaujot viòiem izstâstît "stâstu".» Recenzente iesaka uzlabot raidîjuma vizuâlo kvalitâti, izmantojot daþâdus rakursus, piemeklçjot papildu informâciju, piefilmçjumus padarot saturiski daudzveidîgâkus.

Apstiprina grozîjumus apraides atïaujâ

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Radio Enterprise" (programma "Top Radio"), papildinot apraides atïauju ar informâciju par programmas straumçðanu internetâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
81 #1 marsinsh
on September 05 2016 21:20:07
Nja. 25km no Jelgavas. Raudât vai smieties, nezinu.
170 #2 Carlos3
on September 11 2016 17:50:30
Saliks mazos raidekïus visur,tad bûs interesanti klausîties kad visu laiku pârslçgsies no vienas frekvences uz otru.To pâreju citreiz ïoti labi var dzîrdçt îpaði tad,kad dziesma skan.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM