May 06 2021 03:01:17
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri kasis
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Konkursâ uz Latvijas Radio valdi saòem 19 pieteikumus.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) lîdz 28.novembra plkst. 16:00 ir saòçmusi 19 pieteikumus konkursam uz valsts SIA Latvijas Radio valdes locekïu amatiem. Konkurss tika izsludinâts ðâ gada 3.novembrî.

Saskaòâ konkursa nolikumu, tajâ tiks izraudzîts Latvijas Radio (LR) valdes priekðsçdçtâjs, valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos un valdes loceklis nodroðinâjuma jautâjumos. LR valde tiek iecelta uz trîs gadiem.

Pretendentu vçrtçðana notiks trijâs kârtâs. Pirmajâ kârtâ NEPLP atvçrs aploksnes un veiks pieteikumu atbilstîbas pârbaudi; otrajâ kârtâ Padome vçrtçs pretendentu pieredzi, izglîtîbu, motivâciju un izpratni par sabiedriskâ medija darbîbu un lomu; konkursa treðajâ kârtâ tiks padziïinâti vçrtçtas atlikuðo kandidâtu profesionâlâs prasmes un zinâðanas. Saskaòâ ar nolikumu, par izvirzîto pretendentu apstiprinâðanu valdes locekïu amatâ Padome lems atklâti balsojot un LR valdes locekïi tiks iecelti amatos ar klâtesoðo Padomes locekïu balsu vairâkumu.

«Konkursâ aicinâjâm pieteikties cilvçkus, kuri izprot sabiedriskâ medija uzdevumus un mçríus, spçj garantçt Latvijas Radio darbîbas politisko neitralitâti un redakcionâlo neatkarîbu. Nepiecieðamas arî prasmes sadarboties ar radoðiem cilvçkiem, izpratne par modernajâm tehnoloìijâm, par mediju nozaru kopumâ, ir jâprot veidot uzòçmuma stratçìija un pârvaldît finanðu resursus, jâspçj formulçt, skaidrot un pârstâvçt Latvijas Radio viedokli gan Latvijâ, gan ârvalstîs. Òemot vçrâ, ka kandidâtiem esam izvirzîjuði visai augstas prasîbas un ðiem cilvçkiem paðlaik varçtu bût darba attiecîbas, kâ arî, atceroties Latvijas Televîzijas valdes konkursa pieredzi, esam nolçmuði kandidâtu vârdus konkursa gaitâ publiski neizpaust,» informç NEPL Priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Pretendentu atlasi veiks NEPLP, pieaicinot ekspertus vai citu institûciju, organizâciju pârstâvjus ar padomdevçja tiesîbâm. Pretendentu atlasç tiks vçrtçta pretendentu izglîtîba, pieredze, sociâlâs un profesionâlâs spçjas, reputâcija, valodu zinâðanas un virkne citu kritçriju, kas izvirzîti konkursantiem.

Vispârîgâs prasîbas, kas izvirzîtas pretendentiem:

 • izpratne par sabiedriskâ medija misiju un lomu demokrâtiskâ sabiedrîbâ;
 • izpratne par valsts kapitâlsabiedrîbu darbîbu;
 • laba reputâcija. (Valdes locekïa kandidâts ir uzskatâms par personu ar nevainojamu reputâciju, ja nav pierâdîjumu, kas liecinâtu par pretçjo, un nav iemesla pamatotâm ðaubâm par personas nevainojamu reputâciju. Izvçrtçjot valdes locekïa kandidâta reputâciju, òem vçrâ visu bûtisko informâciju, kas ir pieejama novçrtçjama veikðanai, izòemot informâciju, kurai atbilstoði normatîvajiem aktiem noteikts ierobeþotas pieejamîbas statuss, un neatkarîgi no valsts, kurâ attiecîgie notikumi ir notikuði. Valdes locekïa kandidâts nav uzskatâms par personu ar nevainojamu reputâciju, ja viòa personîgâ rîcîba vai lîdzðinçjâ profesionâlâ darbîba rada pamatotas ðaubas par personas spçju nodroðinât savas darbîbas objektivitâti un neitralitâti, îstenojot kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbu. (2014.gada 23.septembra Ministru kabineta instrukcija Nr.6 ´Kârtîba, kâdâ veic kandidâtu atlasi valdes un padomes locekïu amatiem kapitâlsabiedrîbâs, kurâs valstij kâ dalîbniekam (akcionâram) ir tiesîbas izvirzît valdes vai padomes locekïus¡, 9.punkts.));
 • augstâkâ izglîtîba;
 • vismaz piecus gadus ilga pieredze plaðsaziòas lîdzekïu jomâ vai uzòçmumu vadîbâ;
 • amata aprakstâ norâdîtâs kompetences, prasmes un zinâðanas (pielikumi Nr.1, Nr.2. un Nr.3).

 • Konkursa nolikums pieejams Padomes mâjaslapâ www.neplpadome.lv

  AVOTS: www.neplpapdome.lv
  Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP LR Konkursi 
  Tumblr
  Pinterest
  WhatsApp
  Telegram
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Es jau vispār padomā...
  · JanisDX ir kā zirgs ...
  · Diskutēt mēs varam, ...
  · Es vispār neredzu jē...
  · Raksta kvalitāte nep...
  · Beidzot arī izlasīju...
  · Nu jā, Vācijā, piemē...
  · Visu cieņu Didža dar...
  · Es pat teiktu radiof...
  · Nu, LV vajag tikai g...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Viesi Onlainā: 7

  · Members Online: 0

  · Total Members: 304
  · Jaunākais lietotājs: hellvag
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole  Facebook login

  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
  Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
  Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
  Bullet icon Maksimālais starojums ...
  Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
  Jaunākās Bildes
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Statistika
  IP
  IP'
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

  Free FM