February 07 2023 15:59:00
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri F3llony
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

Ziņu kategorijas
TV ziņas

Kategorija: TV ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 140
· Krievijas propagandas kanāli tomēr nonāk tautās; Latvijā uzdarbojas nelegālie tirgoņi.
· Apgabaltiesai atkārtoti būs jāvērtē programmas “Tvojo” apraides anulēšana.
· Latvijā novembrī skatītākais TV kanāls bijis TV3
· Apgabaltiesa lemj neatjaunot 'PBK Lietuva' un 'PBK Igaunija' apraidi Latvijā
· NEPLP aizliedz Latvijā raidīt visus Krievijā reģistrētos TV kanālus.
· NEPLP aizliedz Rossija RTR, Rossija 24 un TV Centr izplatīšanu Latvijā.
· Levits aicina pārtraukt Krievijas propagandas kanālu retranslāciju Latvijā
· Maksas virszemes TV skatītājiem Vidzemē būs jāveic kanālu pārskaņošana.
· Žaklīna Cinovska apņēmusies 'rebrendingot' Pirmo Baltijas kanālu.
· NEPLP vērtē Krievijas kanāla "RTVi" atbilstību apraides atļaujai
· NEPLP uz gadu aizliedz kanāla "Rossija RTR" retranslēšanu Latvijā
· NEPLP: "Tet" lēmums pārtraukt Krievijas kanālu raidīšanu mazinās kaimiņvalsts propagandu
· 'Tet' lēmums pārtraukt Krievijas TV kanālu raidīšanu mazinās propagandu, pārliecināta NEPLP.
· Nosaukts novembra skatītākais Latvijas televīzijas kanāls
· NEPLP 'piesaka karu' TV programmu nelegālai retranslēšanai internetā.
· Par līdzdalību krāpšanā apsūdzēts "Tet" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
· Par pirātisku televīzijas pakalpojumu pārdošanu internetā piespriež 31 000 eiro kaitējuma kompensāciju.
· Pērkona negaisa dēļ "Tet" televīzijā vairākiem kanāliem traucēts signāls.
· Attālinātajām mācībām izveido speciālu TV kanālu «Tava klase».
· Attālinātās mācības mēģinās atbalstīt caur diviem televīzijas kanāliem.
· TV3 neizpratnē par LTV lēmumu mainīt 'Panorāmas' ierasto darbalaiku.
· LNT un 'Kanālu 2' nomaina ar 'TV3 Life' un 'TV3 Mini'.
· Lielbritānijas mediju regulators soda “Baltijas mediju aliansi”
· "Straumēšanas karos" zaudētājos, izskatās, paliks līdzšinējā televīzija.
· Viļakas un Krāslavas novados no janvāra darbosies jauni TV apraides masti
· Kanāls atradis veidu, kā rādīt ziņas LNT kanālā.
· Kāda būs TV3 un LNT apvienošana un nākotne? Intervija ar mediju koncerna vadītāju
· Oktobrī skatītākais TV kanāls Latvijā bija TV3
· NEPLP pieļauj sodus jau decembrī iecerētajā pārejā no LNT uz jaunu TV kanālu
· Lietuva drīkst ierobežot Krievijas televīzijas translāciju par naida kurināšanu, spriež ES Tiesa.
· "Rossija RTR" un propagandists Solovjovs atgriezies Latvijas apraidē
· Kremļa propagandas rupors "Russia Today" strādājis no LTV studijas
· 'Lattelecom' un 'Baltcom' televīzijas pakās kanālu 'Rossija RTR' aizstās 'Pjatij kanal' .
· Latvijā uz trim mēnešiem aizliedz retranslēt "Rossija RTR".
· Kremļa propaganda televīzijā: Nozare nostājas pret kvotām ES valodu kanāliem
· "Fox" atsaucis prasību Baltijai "piekoriģēt" tulkojumu atbilstoši Krievijas vadlīnijām
· “Fox” tulkojumu Baltijai “piekoriģē” atbilstoši Krievijas vadlīnijām
· NA uzsāk cīņu pret Krievijas propagandu televīzijas kanālos Latvijā.
· MTG demonstrē azartspēļu reklāmas: «Vai audzinām azartspēļu atkarīgu paaudzi?»
· "Comcast" izsaka 22 miljardu mārciņu vērtu "Sky" pārņemšanas piedāvājumu
· "Kantar TNS": Gadu gaitā televīzija pārtapusi no ekrāna par satura veidotāju
· Par nelikumīgu televīzijas pakalpojumu sniegšanu Talsu novadā aiztur vīrieti
· Izsludināta projektu pieņemšana mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.
· Elksniņš aicina izveidot Daugavpilī Latvijas Televīzijas studiju.
· MTG drīzumā varētu vienoties par biznesa pārdošanu Baltijas valstīs.
· Portāls: Darījums par MTG pārdošanu "Bite Group" īpašniekiem gandrīz pabeigts
· Janvārī kopumā visvairāk skatītais TV kanāls Latvijā bija LTV1
· Prognozē arvien straujāku TV skatīšanās paradumu maiņu
· Augstākā tiesa pieliek punktu 'Lattelecom' un TV3 strīdā par retranslāciju.
· Aptauja: Pçrn skatîtâkie televîzijas kanâli bija TV3, LTV1 un PBK
· Ieslodzîto sveicieni un uzrunas: Aprit 10 gadi kopð darbu sâkusi Daugavgrîvas cietuma televîzija.
· NEPLP: Reìionâlo televîziju saturs kïûst aizvien bûtiskâks
· Pârtraukta TV saturu nelegâli retranslçjuðas interneta vietnes darbîba.
· NEPLP plâno 2018.gadâ izveidot televîzijas kanâlu krievvalodîgajai auditorijai
· Arvien vairâk interneta lietotâju atsakâs no televîzijas pieslçguma.
· TV "pirâtiem" pa pçdâm: reids Tukumâ
· Jûnija skatîtâko TV programmu topa pirmajâ vietâ ierindojâs raidîjums "De facto"
· Krâslavas mçrs sûdzas par slikto Latvijas TV un radio kanâlu uztveramîbu pierobeþâ.
· Eksperte aicina sekot Ukrainas piemçram un atslçgt Krievijas televîzijas kanâlus.
· TV5 un «Rossija RTR» auditorija pârgâjusi uz PBK un citiem TV kanâliem
· "Rossija RTR" piedâvâ starptautisko kanâla versiju aizliegtâs vietâ
· Video: NEPLP priekðsçdçtâjais Aijas Dulevskas skaidrojums par Rossija RTR
· Pçtîjums: Tradicionâlâ televîzija joprojâm ir skatîtâkâ video forma pasaulç
· NEPLP konstatç pârkâpumus Krievijas telekanâla RTR Planeta saturâ
· Februârî skatîtâko TV kanâlu trijnieks nemainîgs - TV3, LTV1 un PBK.
· Latgalç internetâ izplata lçtas Krievijas satelîttelevîzijas; apkarotâjs - «vesels viens»!
· MTG pârtrauc retranslâciju 'Lattelecom' interneta televîzijâ.
· Valdîba apstiprina ideju par pirâtisko TV mâjaslapu bloíçðanu.
· Pârsûdzçts UR lçmums nereìistrçt "Russia Today" pârstâvniecîbu Latvijâ
· LTV1 jûnijâ pçc daudzu gadu pârtraukuma bijis skatîtâkais TV kanâls Latvijâ
· Mediju eksperti: Jaunais TV kanâls nevar bût pretpropagandas lîdzeklis
· Digitâlâs TV lieta: Krongornam, Kokinam un Lozem - cietums; Liepniekam un Çíim - naudassods.
· Uzticîba LTV latviski runâjoðo vidû aug, krievvalodîgo vidû - samazinâs.
· Plâno iniciçt izmaiòas likumdoðanâ, kas ierobeþos nelegâlu TV un kino pârraidi tieðsaistç
· Martâ skatîtâkâs TV programmas.
· Igaunijas kanâls krievu valodâ gadâ izmaksâs èetrus miljonus eiro; lçtâk nekâ analoìiska LTV iecere Latvijâ.
· Jaunais televîzijas kanâls krievu valodâ pirmajâ gadâ varçtu izmaksât seðus miljonus eiro.
· Pakalpojumu sniedzçjiem vajag veidot Krievijas kanâlus nesaturoðas TV pakas, rosina portâls
· Vai krievi skatâs vietçjos TV raidîjumus un vai ðai auditorijai nepiecieðams îpaðs TV kanâls?
· Latvijâ lîdz 200 000 mâju skatâs nelegâlo televîziju.
· Lietuvas tiesa noraida 'Ren TV Baltic' programmu retranslâcijas apturçðanu.
· LTV7 nâkamgad pârtrauks râdît septiòus makðíernieku un auto raidîjumus.
· Arî 2015.gadâ sabiedrisko pasûtîjumu veidos "Re:TV", "OTV" un "RîgaTV 24". Bûs izmaiòas raidîjumos.
· Treðdaïa no populârâkajiem Baltijas TV kanâliem pieder divâm kompânijâm, liecina pçtîjums.
· CNN pârtrauc raidît Krievijâ.
· TV programmâs obligâti jâiekïauj kanâli ar ES ziòu un bçrnu raidîjumiem
· TV3 saglabâ skatîtâkâ kanâla titulu, PBK atgrieþas trijniekâ.
· Neredz finansiâlu iespçju izveidot vienotu Baltijas televîzijas kanâlu krievu valodâ.
· Dimants: Baltijas kanâla krievu valodâ veidoðana patlaban atkarîga no Igaunijas.
· Latvijâ atkal bûs pieejams televîzijas kanâls "Rossija RTR".
· TV3 saglabâ pirmo pozîciju TV skatîtâko kanâlu vidû; lielâkais kâpums - LTV7.
· TV3 atgûst pirmo pozîciju TV skatîtâko kanâlu vidû.
· Guntis Ðèerbinskis: Ar ´Rossija RTR¡ aizliegðanu izslçdza uzmanîbu.
· Daïâ Ukrainas neraida televîzija un radio, aizdomas par diversiju.
· MTG: strauji ir augusi krievu valodâ raidoðo kanâlu auditorija.
· Dimants: Lçmums par "Rossija RTR" aizliegðanu ir sevi attaisnojis.
· Konceptuâli atbalsta ideju par jaunu televîzijas kanâlu.
· IZZI un "Baltcom" negrib piekrist MTG cenai par LNT un TV3 retranslâciju, vçsta laikraksts.
· Muuls: Ja MTG lîdzîgas prasîbas izvirzîs arî citiem maksas TV operatoriem, pastâv iespçja atteikties no TV3
· Ierobeþos TV kanâla "Rossija RTR" retranslâciju Latvijâ.
· Dimantu aicina pieòemt «pareizu lçmumu» par Krievijas TV.
· "Lattelecom" un MTG vienojuðies par LNT un TV3 retranslçðanu.
· Bezmaksas apraides kanâli gatavi programmu nodroðinâðanai no 1.janvâra.
· Tiesa aicina NEPLP neslçgt lîgumus par bezmaksas apraidi.
· Tiesâ apstrîd NEPLP konkursus uz bezmaksas apraidi.
· Bezmaksas apraidç bûs arî Rîga TV24, Ogres TV un Vidzemes televîzija.
· Bezmaksas apraidei piesaka septiòus kanâlus.
· Maza varbûtîba, ka TV3 un LNT varçtu palikt bezmaksas apraidç
· TV3 un LNT no nâkamâ gada bûs skatâmi tikai par maksu.
· NEPLP pieðíir naudu priekðvçlçðanu raidîjumiem piecâm televîzijâm .
· NEPLP gandarîta par KP izvirzîtajiem noteikumiem TV3 un LNT apvienoðanâs gadîjumâ.
· Çíis: KP nosacîjumu dçï TV3 un LNT apvienoðana var arî nenotikt
· Valdîba neizðíiras, cik uzòçmumi nodroðinâs maksas TV kanâlus zemes ciparu apraidç no 2014.gada
· Kaspars Ozoliòð: Mazâ valstî TV sektoram vajag pareizus vçrtîbu orientierus.
· Smiltenes TV darbîba beigusies, video arhîvs skatâms internetâ
· Starptautiskâ TV grupa 'MTG Group' nopçrk LNT, TV5 un LMK.
· Bezmaksas TV liktenis valdîbas rokâs.
· Par TV skatîðanos bûs jâmaksâ desmitiem latu.
· NEPLP ïauj 'Draugiem TV' retranslçt 14 TV kanâlu
· Atòem nacionâlâs apraides atïauju skandâlu izraisîjuðajai "Pro100 TV".
· Tiesu izpildîtâjs iesniedz sûdzîbas par 'Baltkom' atteikðanos pârtraukt TV3, TV6 un TV3+ retranslâciju.
· Reìionâlo televîziju asociâcija: LTV7 reìionâlajâm TV nebûs pietiekami liela auditorija.
· LNT un TV3 draud pamest bezmaksas çteru
· LVRTC pieprasa "TV Rîga" maksâtnespçju.
· Ciparu formâtâ sâk raidît Rîgas apriòía ziòu kanâls
· Likumâ ïaus vietçjâm TV palikt analogajâ tîklâ lîdz 2014.gadam.
· KP ierosina lietu pret "Lattelecom" par dominçjoðâ stâvokïa izmantoðanu.
· Arestç Çía îpaðumtiesîbas LNT un TV5.
· LNT un TV5 atkal nonâk paðmâju uzòçmçju rokâs.
· Ïoti lçna televîzija!
· Liepâjas tiesa ierosina "TV Dzintare" maksâtnespçjas lietu.
· Sçlijas novada televîziju izsolç pârdod Tautas partijas pârstâvei
· Izsolç pârdos Sçlijas Novada televîziju
· A/s 'Lauku Avîze' apsver iegâdâties reìionâlo televîziju un radio
· Zatlers lûdz NRTP skaidrot situâciju ar filmas 'Putinu sistçma' demonstrçðanu.
· Sâk raidît Jelgavas televîzija
· TV Vidzeme 23.UHF kanâlâ.
· LNT un TV5 pârdotas mediju magnâta Mçrdoka koncernam.
· Igaunijas parlamenta vicespîkere pieprasa Krievijas televîzijas kanâlu retranslâcijas pârtraukðanu
· Ìimenes TV
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 312
· Jaunākais lietotājs: S_Kibeshev
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM