January 20 2022 22:58:51
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Ziņu kategorijas
Digitālā TV

Kategorija: Digitālā TV
Ziņu skaits kategorijā: 54
· Prokurors Šķēlem prasa trīs gadus cietumsodu, mantas konfiskāciju un 1,2 miljonu eiro piedziņu.
· 'Digitālgeitā' apelācijas instances tiesa attaisno visus apsūdzētos.
· Repšes kampaņa, spiediens un vaina – 'digitālgeitā' apsūdzētie saka pēdējo vārdu.
· "Lattelecom" vçrsies PTAC un KP, lûdzot izvçrtçt MTG paziòojumu.
· DELFI › Bizness › Uzòçmumi 'Baltcom': nepiedalîjâmies virszemes konkursâ, jo tehnoloìija ir 'aizejoða'.
· Nâkotnç televîzijas kanâlu nebûs; cilvçki sekos produktam
· NEPLP izvirzîjuði nosacîjumus TV3 un LNT apvienoðanâs plâniem
· Prognozç, ka TV3 un LNT apvienoðanâs tiks atïauta
· "Lattelecom" baþîjas par ciparu apraides koncepcijas kavçðanu
· Turpmâk «Lattelecom» televîzija bûs skatâma arî mobilajâs ierîcçs
· Kots: esam drosmîgi un paziòojam, ka Latvijâ bûs maksas televîzija.
· NEPLP jâuzòemas atbildîba par nevajadzîgi âtri sâkto digitalizâcijas procesu.
· Bulgârijas kompânija EK apstrîd televîzijas digitalizçðanas lîgumu pieðíirðanu Latvijas un Slovâkijas uzòçmumiem.
· MTG: pçc daþiem gadiem nacionâlo apraidi varçtu veikt internetâ.
· Kleckins: valdîba NEPLP izmanto kâ grçkâzi.
· Platjoslas interneta attîstîbai pieðíir divus miljonus latu; apgûs LVRTC
· 8.Reìionâlo TV programmas translçs LTV7
· LNT un TV3 varçtu aiziet no bezmaksas paketes.
· Tiesa noraida lûgumu uzlikt arestu digitâlâs televîzijas raidîtâjiem.
· HDTV kïûs par standartu televîzijâ.
· Lûdz uzlikt arestu digitâlâs televîzijas raidîtâjiem.
· "Baltkom" un IZZI iecerçjuði apvienoties; "Lattelecom" iebilst.
· Analogâs TV saglabâðana neïaus ieviest platjoslas internetu.
· Ciparu apraidç sâk raidît pirmâ reìionâlâ televîzija.
· Asociâcijas: digitâlâs TV apraides ievieðana notiek neapmierinoði.
· SIA „Lattelecom” apraides tiesîbu termiòa pagarinâðanu lîdz 2018. gadam apmaiòâ pret dekoderiem, bûtu normatîvo aktu un konkurences tiesîbu normu pârkâpums.
· Ciparu TV uztverðanai vietâm vajadzîga 10 metru augsta antena
· HDTV kïûs par standartu televîzijâ
· Pârtrauc LTV7 analogo apraidi.
· Arî "Baltkom" KP apstrîd digitâlâs TV ievieðanu!
· Deputâti lûdz prokuratûru vçrtçt retranslâcijas atïaujas pieðíirðanu 'Lattelecom'
· LVRTC: TV3 maldina sabiedrîbu par ciparu TV pieejamîbu.
· TV3 Konkurences padomç apstrîd ciparu TV ievieðanu
· Reìionâlâs TV raidîs paðu spçkiem.
· Iesaka atlikt pâreju uz ciparu apraidi lîdz 1.aprîlim Rîgâ un lîdz 1.jûnijam citur Latvijâ.
· NRTP rît apspriedîs iespçjas izslçgt analogo apraidi.
· Lai laukos varçtu skatîties televîziju, bûs nepiecieðama vismaz 35-40 latus vçrta aparatûra, liecina biznesa portâla "Nozare.lv" pçtîjums.
· Baltkom turpinâs paplaðinât digitâlâs TV skatîtâju loku
· Lattelecom Virszemes TV
· "Lattelecom" un LVRTC paraksta lîgumu par ciparu TV.
· Apstiprina konkursa par zemes ciparu TV apraidi rezultâtus
· "Lattelecom" uzvar konkursâ par zemes ciparu televîzijas apraides ievieðanu.
· Zemes ciparu TV Latvijâ grib ieviest seðas firmas.
· "Baltkom" ðonakt atsâks "TV3" retranslâciju
· IZZI atsakâs piedalîties konkursâ par tiesîbâm ieviest digitâlo televîziju
· "Baltkom" pârtrauc "TV3" retranslçðanu.
· Latvijas iedzîvotâju informçðanai par digitâlo televîziju izveidota jauna interneta mâjas lapa
· Ðlesers izlems kâ digitalizçt Latviju.
· Eiropas Savienîbâ par oficiâlo mobilâs televîzijas standartu kïûðot DVB-H
· Lielbritânijâ sâk atslçgt analogos TV raidîtâjus
· Valsts joprojâm nav atteikusies no digitâlâs TV ievieðanas
· televîzijas kanâls "Vidzemes televîzija" atbalsta ciparu TV apraides îstenoðanu bez valsts lîdzdalîbas
· Ciparu TV
· Analogās TV beigas Anglijā
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Priecē kad LTV iet H...
· no FB : VAS Latvija...
· Īsti vīri backupus n...
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 308
· Jaunākais lietotājs: fullhouse
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM