April 20 2021 22:59:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Sveðvalodu radio programmâm no 2016.gada jâraida tikai valsts valodâ.
NEPLP ziņasTâm radio programmâm, kurâm lîdz ðim bija noteikts, ka raidîjumiem latvieðu valodâ jâbût ne mazâk par 50%, no 2016.gada bûs jâraida tikai valsts valodâ, paredz Saeimas Nacionâlâs droðîbas komisijas rosinâtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ, ko ceturtdien pieòçma Saeima.

Ðobrîd 37 radiostacijas raida latvieðu valodâ, 17 radiostacijas pilnîbâ vai galvenokârt raida sveðvalodâ, savukârt 13 radiostacijâm puse programmu ir sveðvalodâ un puse - valsts valodâ.

Grozîjumi tapuði pçc Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) konstatçtajâm problçmâm. Galvenâ no tâm - raidîjumus valsts valodâ atskaòo tikai vçlos vakaros, naktî un agri no rîta, kad ir vismazâkâ auditorija, bet programmas sveðvalodâ skan no rîta, pa dienu un vakarâ, kad radio klausâs visvairâk. Tâpat konstatçts, ka tâs radio stacijas, kas izplata daïu programmas sveðvalodâ, raidîjumus neveido paðas, bet izmanto ârvalstîs izplatîto.

Turpmâk radio programmas bûs jâveido vienâ valodâ – vai nu valsts valodâ vai sveðvalodâ. NEPLP izpçtîjusi, ka lîdzîga pieeja ir arî citâs valstîs, piemçram, Itâlijâ, Vâcijâ un citviet.

Tiks noteikts pârejas periods lîdz 2015.gada 31.decembrim, kad radio stacijâm ir jâpârreìistrç apraides atïaujas.

Savukârt tiem elektronisko plaðsaziòas lîdzekïiem, kuram atïautâ programmas daïa latvieðu valodâ drîkst bût mazâka par 50%, bûs jâizvçlas, vai raidît latvieðu valodâ vai arî sveðvalodâ, un lîdz 2015.gada 31.decembrim jâpârreìistrç apraides atïauju. Tiem, kuri to neizdarîs, no 2016.gada apraides valoda tiks noteikta par latvieðu.

Radio programmâs valsts valodâ drîkstçs bez ierobeþojumiem iekïaut raidîjumus un to fragmentus arî citâs valodâs, nodroðinot tulkojumu valsts valodâ. Savukârt radio programmâs sveðvalodâ bez jebkâdiem apjoma ierobeþojumiem drîkstçs iekïaut raidîjumus un to fragmentus valsts valodâ. Turklât nevajadzçs nodroðinât valsts valodâ veidotu raidîjumu vai raidîjumu fragmentu tulkoðanu sveðvalodâ.

Paða elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa veidotajiem raidîjumiem bûs jâbût ne mazâk kâ 90% no visu raidîjumu un raidlaika kopapjoma nedçïas laikâ, izòemot skaòdarbu izpildîjumus, reklâmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Likumi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM