April 20 2021 22:34:18
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

TV programmâs obligâti jâiekïauj kanâli ar ES ziòu un bçrnu raidîjumiem
TV ziņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien atbalstîja darba grupas izstrâdâtos grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (EPLL) likumâ, kas paredz noteikt obligâto TV pamatprogrammu paketi, kas turpmâk savâ piedâvâjumâ bûs jâiekïauj visiem televîzijas programmu izplatîðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Tâpat likums precîzâk definçs TV programmu izplatîtâjus, kas uzskatâmi par Latvijas jurisdikcijâ esoðiem.

Noteikumi paredz, ka TV programmu izplatîtâjiem sava piedâvâjuma pamatpaketç jâiekïauj vismaz viena televîzijas programma, kurâ galvenokârt ietverti Eiropas Savienîbas (ES) dalîbvalstîs veidoti ziòu, analîtiskie un informatîvie raidîjumi kâdâ no ES valodâm.

Tâpat obligâti bûs jâpiedâvâ viena TV programma, kuras valoda vismaz 50% apmçrâ ir valsts valoda. Pamatpaketç bûs jâiekïauj arî ES veidoti populârzinâtniskie raidîjumi kâdâ no ES valodâm. Tâpat bûs jâpiedâvâ programma ar ES veidotiem bçrnu un jaunieðu raidîjumiem kâdâ no ES valodâm.

Likuma grozîjumi arî precizç definîciju par Latvijas jurisdikcijâ esoðajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (EPL). Tie nosaka, ka mûsu valsts jurisdikcijâ atrodas visi EPL, kas veic saimniecisko darbîbu Latvijâ.

Ja TV programmâ bûs ietverti komerciâli paziòojumi, kuri ir valsts valodâ vai tâdâ, kas nav ES valoda, un ja ðie paziòojumi vai arî preèu un pakalpojumu reklâmas ir paredzçtas Latvijas mçríauditorijai, tad ðâdas programmas izplatîðanai jâsaòem Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) apraides atïauja, noteikts grozîjumos.

Likuma grozîjumi nepiecieðami, lai pilnveidotu TV programmu retranslâcijas tiesisko regulçjumu, nodroðinâtu iespçju sabiedrîbai saòemt vispusîgu informâciju un nodroðinâtu vienlîdzîgus apstâkïus reklâmas tirgû.
Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien nolçma likumprojektu nodot tâlâk izskatîðanai Saeimas prezidijâ, kâ arî noteikt divas nedçïas ilgu iesaistîto puðu priekðlikumu iesniegðanas termiòu.

Pçc likumprojekta pieòemðanas tâ noteikumi stâsies spçkâ, sâkot ar 2016.gada janvâri.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: EPLL NEPLP Likumi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM