April 20 2021 23:47:27
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP lûdz Saeimu grozît likumu TV retranslâcijas jomâ.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien nolçma vçrsties Saeimâ ar lûgumu precizçt vairâkas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma normas, kas skar ârvalstu TV programmu retranslâciju Latvijâ.

Viens no nepiecieðamajiem likuma precizçjumiem skar t. s. TV raidîjumu ´testa reþîmu¡, kas nepiecieðamîbas gadîjumâ bûtu izmantojams pirms retranslâcijas atïaujas saòemðanas. NEPLP rosina iestrâdât likumâ normu, kas ïautu TV programmu retranslçtâjiem lûgt piemçrot testa reþîmu uz laiku lîdz trim mçneðiem pirms retranslâcijas atïaujas saòemðanas. Paðlaik vairâku kabeïoperatoru praksei retranslçt TV programmas, piemçram, Krievijas ´Planeta RTR¡, testa reþîmâ, nav likumîga pamata. NEPLP ir vairâkkârt brîdinâjusi kabeïoperatorus, ka retranslâcijas veikðanai Latvijâ nepiecieðama attiecîga NEPLP atïauja un paðlaik testa reþîms likumâ nav noteikts, kaut arî nozarç plaði tiek izmantots arî citos gadîjumos.

9. jûnijâ NEPLP rîkoja tikðanos ar kabeïoperatoriem, lai pârrunâtu ´Planeta RTR¡ retranslâciju. Òemot vçrâ no kabeïoperatoriem pausto apòemðanos nepiecieðamîbas gadîjumâ nodroðinât TV programmas retranslâciju bez ziòu un diskusiju raidîjumiem, attiecîbâ uz kuriem NEPLP 3. aprîlî pieòçma lçmumu par programmas ´Rossija RTR¡ retranslâcijas ierobeþoðanu mûsu valstî, NEPLP ir aicinâjis ´Planeta RTR¡ pilnvaroto pârstâvi SIA ´Baltic Media Union¡ (BMU) informçt par iespçjâm veikt TV programmu retranslâciju ar izmaiòâm programmas saturâ. Viens no kabeïoperatoriem – ´Baltcom¡ – ir apliecinâjis gatavîbu veikt izmaiòas retranslçjamâs TV programmas saturâ, ja BMU ðâdu iespçju apstiprinâtu. 13. jûnijâ NEPLP saòçma vçstuli no BMU, kurâ teikts, ka «raidîjumu saturs un izmaiòu veikðana nav mûsu uzòçmuma kompetencç» un lûdz lîdz 4. jûlijam pagarinât atbildes sniegðanu.

NEPLP lûdz Saeimu papildinât Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu, lai dotu NEPLP tiesîbas kopâ ar VAS ´Elektroniskie sakari¡ darbiniekiem ieiet elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tehnisko struktûrvienîbu telpâs un monitorçt retranslâcijas atïauju nosacîjumu izpildi. Tas ïautu NEPLP konstatçt retranslâcijas atïauju nosacîjumu pârkâpumus un tos efektîvi novçrst, kas ðajâ gadîjumâ nav iespçjams.

Bez tam NEPLP aicina paplaðinât retranslâcijas definîciju, attiecinot to arî uz satelîtapraidi. Tas nepiecieðams, lai visi elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu komersanti bûtu vienâdos konkurences apstâkïos – neatkarîgi no programmas izplatîðanas tehnoloìiskâ risinâjuma. NEPLP uzskata, ka, piemçram, uzòçmuma ´VIASAT¡ veiktâ darbîba pçc bûtîbas ir pielîdzinâma retranslâcijai. Tomçr ðâda interpretâcija paðlaik neatbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ ietvertajai retranslâcijas definîcijai. Lai minçto neatbilstîbu atrisinâtu, arî ir veicami attiecîgi grozîjumi likumâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM