April 20 2021 23:27:04
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

VK iebilst, bet NEPLP un sabiedriskajiem medijiem dârgi seminâri pie jûras.
ZiņasLai arî Valsts kontrole (VK) ir izteikusi pârmetumus par nelietderîgiem tçriòiem dârgos izbraukuma seminâros, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) turpina ðâdu praksi, sarîkojot divus izbraukuma pasâkumus par sabiedrisko mediju darbu, raksta laikraksts «Diena».

Aizvadîto nedçïu NEPLP kolektîvs pavadîjis divos izbraukuma seminâros - divas dienas viesnîcâ Rojâ un divas atpûtas bâzç Salas ezera krastâ Indrânos. Rojâ notikuðâ seminâra «iekðçjai lietoðanai» veidotajâ programmâ smalki esot aprakstîta nevis darba kârtîba, bet gan maltîðu sastâvdaïas un izklaides iespçjas. Strâdâðana pirmajâ dienâ paredzçtas 4,5 stundas, kuru laikâ Latvijas Radio un Latvijas Televîzijas vadîba (LTV) izklâstîjusi jaunas iniciatîvas nâkamâ gada budþeta periodam, bet plaðâka bijusi iestiprinâðanâs programma, kas noslçgusies ar pirti.

No apmçram 20 seminâra dalîbniekiem viesnîcâ palicis NEPLP kolektîvs, kas vakaru esot varçjis veltît «atpûtai, peldçðanai jûrâ, muzeja vai radinieku apciemoðanai un vakariòas ieturçt ârâ pie upes, brîvâ dabâ, terasç pie jahtâm», bet nâkamajâ dienâ ticis spriests par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlo stratçìiju 2012.-2017.gadam un NEPLP rîcîbas plânu.

Ðis padomes pasâkums jûras krastâ izmaksâjis 1600 eiro.

NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants laikrakstam paðlaik nav sniedzis atbildes par pasâkuma lietderîbu, jo atrodas Igaunijas valdîbas rîkotâ divu dienu seminârâ, savukârt viòa vietniece Aija Câlîte-Dulevska atteikusi: «Piezvaniet LTV un Latvijas Radio pârstâvjiem - nevis augstâkajam, bet vidçjam lîmenim! Viòi pateiks, cik ðis seminârs bija nepiecieðams! Kâpçc jûs jautâjat tikai par çdieniem? Seminâru gatavojâm pietiekami ilgi, un tajâ patieðâm daudz kas tika izrunâts - sabiedriskâ medija koncepcija, budþeta iesniegumu saskaòoðana, koordinâcija starp abiem sabiedriskajiem medijiem. Tas viss bija iespçjams, jo galvenie cilvçki bija atbraukuði uz turieni un varçja koncentrçties tikai darbam.»

Otrs pagâjuðajâ nedçïâ notikuðais Elektronisko mediju radoðais seminârs atpûtas bâzç Ezernieki pulcçjis divreiz lielâku cilvçku skaitu - tajâ bez padomes darbiniekiem piedalîjuðies arî 63 radio un televîziju pârstâvji. Par pasâkuma norisi atbildîgais padomes loceklis Ivars Zviedris no komentâriem esot izvairîjis.

Ðî seminâra programma bijusi krietni pârliecinoðâka - ar lekcijâm uzstâjuðies profesori un mediju eksperti, vakara koncerta laikâ notikusi tehnisko iespçju demonstrâcijas. Vakars un nakts tikuði atvçlçti «vçlâm uzkodâm, peldçðanai ezerâ, zvejoðanai, pirtij un naktsmieram», ar piebildi «lûgums saglabât spçkus seminâra otrajai dienai», kurâ spriests par jaunâko TV tehniku un augstskolu studiju programmâm. Çdinâðanas un dzîvoðanas izdevumus visiem dalîbniekiem segusi padome, kopumâ izlietojot aptuveni 4000 eiro.

Finanðu ministrijas (FM) pârstâvis Aleksis Jarockis uzsvçris, ka par valsts budþeta lîdzekïu iespçjamo nelietderîgo izlietojumu pilna atbildîba jâuzòemas iestâdes vadîtâjam: «FM viedoklis sakrît ar VK lietderîbas revîzijâm. Jâsaprot, ka mums nav atseviðía biroja, kas ar pâtagâm stâvçtu pie valsts iestâdçm un skatîtos, kâ izlieto katru centu. Tiesîbsargâjoðâs iestâdçs var vçrsties vienîgi VK, un par izðíçrdîbu vadîtâjam var draudçt kriminâlatbildîba.»

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 11

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM