April 20 2021 23:14:43
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP aicina uz tikðanos kabeïoperatorus, lai pârrunâtu TV programmu retranslâcijas praksi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) uzaicinâjusi uz tikðanos tos kabeïoperatorus, kuri vçrsuðies NEPLP ar vçlmi Latvijâ retranslçt Krievijas TV programmu ´Planeta RTR¡, vai arî jau veic ðîs programmas retranslâciju bez attiecîgas atïaujas.

Ðâ gada 3. aprîlî, izskatot administratîvo lietu par iespçjamo Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 26. panta 3.–5. punkta pârkâpumu Latvijas teritorijâ retranslçtâs programmas ´Rossija RTR¡ saturâ, NEPLP, pamatojoties uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 19. panta piektâs daïas 1. punktu, pieòçma vienbalsîgu lçmumu aizliegt retranslçt programmu ´Rossija RTR¡ Latvijas teritorijâ trîs mçneðus no lçmuma spçkâ stâðanâs dienas. Òemot vçrâ, ka TV programma ´Planeta RTR¡, pçc programmas pilnvarotâ pârstâvja SIA ´Baltic Media Union¡ vçstulç NEPLP sniegtâs informâcijas, faktiski ir TV kanâla ´Rossija RTR¡ viena no versijâm, NEPLP aicina uz tikðanos kabeïoperatorus, lai atkârtoti skaidrotu retranslâcijas tiesîbas Latvijâ.

NEPLP uzsver, ka TV kanâlu retranslâcija Latvijâ var notikt tikai pçc retranslâcijas atïaujas saòemðanas no NEPLP. Lîdz ðim nav pieòemti lçmumi par TV kanâla ´Planeta RTR¡ retranslâciju Latvijâ.

Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (19. panta pirmâ daïa) nosaka: ´Programmu retranslâcijai publiskajos elektronisko sakaru tîklos nepiecieðams saòemt retranslçjamâs programmas îpaðnieka (turçtâja) piekriðanu un Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes retranslâcijas atïauju.¡

NEPLP brîdina, ka programmu retranslçðana bez retranslâcijas atïaujas ir uzskatâma par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pârkâpumu un Padome patur tiesîbas uzsâkt administratîvo lietvedîbu saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 21. pantâ noteikto.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM