April 20 2021 23:04:15
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Mediju uzraugu dârgie paradumi: Çd, vizinâs un nekontrolç.
ZiņasSimt èetrdesmit tûkstoði eiro iztçrçti neekonomiski, bet 4700 eiro izðíçrdçti - ðâds ir Valsts kontroles (VK) secinâjums par Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) pçrnâ gada budþeta tçriòiem. Turklât, iespçjams, iestâde pieïâvusi vçl 123 tûkstoðu eiro nesaimniecisku izlietoðanu no VSIA Latvijas Televîzija (LTV) puses, ceturtdien raksta Diena.

Padomes 2013. gada finanðu revîzijâ konstatçta virkne pârkâpumu un nelikumîgu tçriòu. Piemçram, NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants iestâdes apmaksâtu taksometru pçrn regulâri izmantojis privâtiem braucieniem uz augstskolâm, lai pasniegtu lekcijas. VK lûdz viòam izvçrtçt iespçju nelikumîgi iztçrçtos 304 eiro atmaksât valsts budþetâ.

Nodokïu maksâtâju nauda ðíçrdçta arî kolektîvajiem pasâkumiem un reprezentâcijas izdevumiem. Tâ, piemçram, aizvadîtajâ vasarâ padome nelikumîgi finansçjusi divu dienu seminâru viesu namâ Rûjienâ, kur 14 personu lokâ apspriesta elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlâ piecgades stratçìija. Tur viòi paçdinâti par 400 eiro, vçl par 340 eiro izguldîti, par 220 eiro noîrçta seminâru telpa, bet vçl 140 eiro iztçrçti transportam. Turklât - par piedalîðanos ðajâ vasarîgajâ izbraukumâ padomes locekïi sev pieðíîruði komandçjuma dienas naudu.

Kopumâ daþâdu apsprieþu, kursu, seminâru un citu pasâkumu organizçðanai NEPLP 2013. gadâ iztçrçjusi 8400 eiro. VK norâda uz vairâkiem reprezentâcijas izdevumiem, bez kuriem sabiedrîbas priekðâ atbildîgs saimniekotâjs bûtu izticis. Piemçram, lai apspriestu atzinumu par dârgi izmaksâjuðo un valdîbas neapstiprinâto sabiedriskâ medija koncepciju, èetri padomes darbinieki un viens viesis devuðies uz restorânu Esplanâde, kur pie viena par valsts budþeta naudu ieturçjuðies par 157 eiro. Savukârt Vecgada pasçdçðanu padomes darbinieki vçrta patîkamâku, pasûtot sev uz biroju çdienus par 140 eiro. Ðis 28. decembra pasâkums tika nosaukts par padomes rîcîbas plâna izvçrtçjuma sanâksmi. Dimanta kabinetâ atklâta viòa amata priekðstâvju foto attçlu galerija, kas izmaksâja 189 eiro.

Neefektîvi un pret sabiedrîbas interesçm dotâcijas tçrçjusi arî LTV, un padomes uzraudzîba ðajâ ziòâ neesot bijusi pietiekama. Akmens tiek mests LTV çkas Zaíusalâ saimniekoðanas dârziòâ, jo tur nespçj paskaidrot, kâ un cik pamatoti izlietoti 110 tûkstoði eiro par veiktiem remontdarbiem un çkas uzturçðanas materiâliem. No 2013. gadâ pieðíirtâs dotâcijas LTV pretçji sabiedrîbas interesçm 7000 eiro iztçrçjusi par pakalpojumiem, çdienu un dâvanâm.

Pats Dimants ðajâs dienâs atrodas Eiropas Droðîbas un sadarbîbas organizâcijas konferencç Kirgizstânas galvaspilsçtâ Biðkekâ. «Ar VK ziòojumu, kâ parasti, strâdâsim pçc starp NEPLP un VK noteikta grafika, izskatot un novçrðot katru aizrâdîjumu atseviðíi, bet priecç, ka bûtisku nav,» îsziòâs rakstîja Dimants.

Visu rakstu lasiet ceturtdienas, 22.maija, laikrakstâ Diena.

AVOTS: www.diena.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM