April 20 2021 23:43:10
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Baltcom piedâvâ RTR Planeta; NEPLP vçrtç arî ðî kanâla saturu.
BaltcomNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) patlaban vçrtç arî kanâla "RTR Planeta" saturu, lai pârbaudîtu tâ lîdzîbu ar kanâla "Rossija RTR" saturu, pastâstîja NEPLP vadîtâja vietniece Aina Dulevska.

Ja tiks konstatçts, ka tas savâ saturâ, lîdzîgi kâ "Rossija RTR", atspoguïo propagandu, arî ðis kanâls uz laiku tikðot aizliegts. Tas varçtu bût zinâms tuvâkajâs nedçïâs.

Kâ novçroja biznesa portâls "Nozare.lv", kabeïoperatora "Baltcom" tîklâ Rîgâ patlaban sâkts piedâvât kanâlu "RTR Planeta". Kâ biznesa portâlam skaidroja "Baltcom TV" pârstâve Gunta Lîne, "Baltcom" ðobrîd pçc klientu pieprasîjuma testa reþîmâ uz diviem mçneðiem ir ieslçdzis kanâlu "RTR Planeta" Rîgâ un Rîgas apkaimç.

Tikmçr kabeïoperatora mâjaslapâ kopð 8.aprîïa bija redzams paziòojums klientiem, kurâ norâdîts: «Informçjam, ka saskaòâ ar NEPLP pieòemto lçmumu aizliegt retranslçt programmu "RTR Planeta" Latvijas teritorijâ trîs mçneðus no ðî lçmuma spçkâ stâðanâs dienas no ðî gada 8.aprîïa uz trim mçneðiem tiek apturçta kanâla "RTR Planeta" retranslâcija "Baltcom" pakalpojumu abonentiem.»

Lîne norâdîja, ka ðajâ paziòojumâ pieïauta kïûda un pçc "Nozare.lv" izrâdîtâs intereses ðodien kabeïoperatora mâjaslapâ "RTR Planeta" aizstâta ar "Rossija RTR".

Tikmçr Dulevska biznesa portâlam norâdîja, ka jauna kanâla retranslçðana bez NEPLP akcepta nedrîkst notikt, tas ir pieïaujams vien «testa reþîma laikâ», kas savukârt nedrîkstçtu bût ilgâks par vidçji 2 nedçïâm. Ja "Baltcom" iecerçjis ðo kanâlu testa reþîmâ râdît 2 mçneðus, tas vairs neatbilstot testa reþîmam, savukârt, ja kabeïoperators pçc pâris nedçïâm ðo kanâlu nereìistrçs NEPLP, tas var draudçt ar administratîvo sodu.

Taèu lîdz tam laikam jau NEPLP bûðot pieòçmusi lçmumu, vai kanâls "RTR Planeta" nav uz laiku aizliedzams Latvijâ, norâda Dulevska.

Viòa arî skaidro - tâ kâ kanâls "RTR Planeta" ir reìistrçts ârpus Eiropas Savienîbas - Krievijâ -, tad par tâ satura pârkâpumiem atbildîbu uzòemas kabeïoperators.

Dulevska atklâja, ka patlaban par ðo kanâlu retranslçðanu Latvijas teritorijâ ir diezgan neskaidra juridiskâ situâcija. Autortiesîbu dçï Maskavas pârstâvji ar NEPLP vienojuðies, ka Latvijâ ir pârraidâms tikai un vienîgi kanâls "Rossija RTR", tâpçc viòa sâkumâ pauda izbrînu, kâ "Baltcom" var pârraidît "RTR Planeta", taèu vçlâk pati paskaidroja, ka Igaunijas îpaðnieki nepiekrît Maskavas pârstâvjiem un uzskata, ka arî "RTR Planeta" ir retranslçjams Latvijâ.

Arî Zviedrijas regulatoram, kas pârvalda kanâlu "Rossija RTR", atðíiras viedoklis ar Maskavu.

Kâ ziòots, ar NEPLP lçmumu kanâla "Rossija RTR" retranslâcija Latvijâ aizliegta no 8.aprîïa uz trim mçneðiem.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM