April 19 2021 08:04:17
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP: Jâattîsta Latgales mediju programma.
NEPLP ziņasÒemot vçrâ starptautisko notikumu attîstîbu un to ietekmi uz Latvijas nacionâlo informatîvo telpu, Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) ieskatâ ir jâattîsta Latgales mediju programma, kas ïautu mazinât ârvalstu informâcijas avotu ietekmi uz ðajâ apgabalâ dzîvojoðajiem iedzîvotâjiem.

Latgales mediju programmas îstenoðanai jânotiek, sadarbojoties NEPLP, Satiksmes ministrijai, Latvijas Valsts radio un televîzijas centram (LVRTC) un VAS "Elektroniskie sakari" (VAS ES). Kâ norâda NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartâns, Latgales mediju programma ir pasâkumu un aktivitâðu kopums, kas balstâs uz sabiedrisko pasûtîjumu sabiedriskajiem un komercmedijiem, kâ arî ietver tehniskos risinâjumus apraides uzlaboðanai.

Kâ pirmo un bûtiskâko soli D. Mjartâns uzsver Latvijas Radio (LR) 4 programmas apraides nodroðinâðanas pasâkumus visâ Latgales teritorijâ, kas notiek sadarbîbâ ar LVRTC un VAS ES. Valdîbas pieðíirtie lîdzekïi jâizmanto, lai visdrîzâkajâ laikâ uzsâktu LR4 programmas raidîðanu Viïakâ un Piedrujâ, kâ arî lai palielinâtu apraides jaudu Dagdâ. Savukârt Rçzeknç, mainot vietâm izmantotâs frekvences LR4 un LR1 programmas izplatîðanai, iespçjams LR4 programmu izplatît frekvencç 104,2 MHz ar 4kW raidîtâju Daugavpilî un, mainot vietâm izmantotâs LR4 un LR5 programmu frekvences, LR4 programmu turpmâk bûs iespçjams izplatît ar raidîtâja jaudu 2kW (nemainot LR5 programmas apraides jaudu). Vienlaicîgi NEPLP aicina VAS ES paâtrinât radio frekvenèu koordinçðanu Latgales reìionâ, jo komersanti, kas raida programmas latvieðu valodâ ir izteikuði vçlmi paplaðinât savu apraidi.

Arî valsts finansçjums sabiedriskajiem medijiem, kas ðomçnes pieðíirts no budþeta programmas "Lîdzekïi neparedzçtiem gadîjumiem¡, ir daïa no Latgales mediju programmas. Ðî nauda tiks novirzîta LR4 programmas mârketinga kampaòai Latgalç, kâ arî LR4, LTV7 un ziòu portâla Lsm.lv kapacitâtes stiprinâðanai. Ieguldot lîdzekïus LR4 programmas apraides nodroðinâðanâ, satura stiprinâðanâ un paðreklâmas pasâkumos, Latgales mediju programmâ jâbût integrçtiem arî komerciâlajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, uzskata D. Mjartâns.

«Valsts politikai jâbût vçrstai uz reìionâlo un vietçjo TV un radiostaciju satura stiprinâðanu, jo tieði Rçzeknç un Daugavpilî reìionâliem medijiem ir noteicoðâ loma informâcijas iegûðanâ. LR4 sasniedz auditoriju pârsvarâ vecuma grupâ no 55 lîdz 74 gadiem. Savukârt Latgalç raidoðo komercradio staciju kopçjâ auditorija vecuma grupâ no 18 lîdz 44 gadiem pçc TNS datiem ir 140 tûkstoði klausîtâju. Daïai no Latgales mediju programmas ir jâbût finansçjumam, kuru NEPLP lûdz pieðíirt no lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem konkursu rîkoðanai raidîjumu veidoðanai komerciâlajâm radio stacijâm Latgalç,» norâda Dainis Mjartâns.

Pçc NEPLP aprçíiniem nepiecieðamais finansçjums gadâ ir 40 000 eiro. Kâ norâda Dainis Mjartâns, viòð sagaida izpratni no valdîbas, jo tajâ Latgales iedzîvotâju daïâ, kas izvçlas klausîties radiostacijas krievu valodâ, jâveicina nepastarpinâtas informâcijas iegûðana par aktuâlajâm sabiedriski politiskajâm un ekonomiskajâm norisçm reìionâ un valstî, par piemçru minot lîdzekïus, kas sabiedrîbas saliedçtîbas programmas ietvaros konkursa kârtâ tiek pieðíirti raidîjumu veidoðanai latgalieðu valodâ.

Latgales mediju programmas ietvaros ir nodroðinâts finansçjums iknedçïas raidîjumam latgaliski Latvijas Radio pirmajâ programmâ, kâ arî NEPLP veicinâjusi LTV7 programmas krievu ziòu translâciju Daugavpils vietçjâ kabeïtelevîzijâ Dautkom TV.

NEPLP apstiprinâtajâs vadlînijas Latvijas Radio sabiedriskâ pasûtîjuma izstrâdei 2015.gadam ir iezîmçti uzdevumi, kas veicami reìionâlâs informâcijas palielinâðanai un reìionâlâs identitâtes stiprinâðanai LR2 un LR4 programmâs. NEPLP vadâs pçc SIA Factum mediju lietoðanas paradumu pçtîjuma Latgales apgabalâ. No tâ izriet, ka tikai 19% respondentu Rçzeknç un Daugavpilî uzskata, ka informâcija LR2 programmâ par reìionâlajâm aktivitâtçm ir pietiekama. Jâòem vçrâ, ka 46% aptaujâto norâdîjuði, ka LR2 programma ir informâcijas iegûðanas avots.

«Noteikti bûtu jâveicina LR4 programmas korespondentu tîkla izveide Latgalç, kur lauku novados 69% respondentu norâdîjuði, ka informâcija par reìionu aktualitâtçm ir nepietiekama,» uzskata Dainis Mjartâns.

Òemot vçrâ, ka LR5 programmai Pieci.lv nodroðinâta apraide Rçzeknç un Daugavpilî, turpmâk jâparedz lielâku Latvijas augstskolu studentu un neatkarîgo producentu gatavoto siþetu iekïauðanu programmâ, kâ arî reìionâlâs informâcijas palielinâðanu.

Nâkotnç nozîmîga loma bûs jaunveidojamajai mediju nodaïai Kultûras ministrijâ, jo «Latvijâ ir jârisina virkne mediju politikas jautâjumu, piemçram, reìionâlo preses izdevumu situâcija apstâkïos, kad tiem jâkonkurç ar paðvaldîbu subsidçtajiem izdevumiem. Ir jâveicina latviski un latgaliski rakstoðo interneta portâlu attîstîba Latgalç, jârisina citas aktualitâtes mediju jomâ,» norâda Dainis Mjartâns.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV LR Finanses 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM