April 20 2021 23:14:04
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

OTV Atklâtâ vçstule.
Ogres TV

LR Valsts prezidentam Andrim Bçrziòam

LR Saeimas Nacionâlâs Droðîbas komisijas priekðsçdçtâjam
Valdim Zatleram

LR Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai

LR Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas vadîtâjai
Inârai Mûrniecei2014. gada 7. maijs

ATKLÂTA VÇSTULE


Ar ðo vçstuli vçlamies vçrst Jûsu uzmanîbu uz satraucoðâm tendencçm nacionâlajâ mediju telpâ.

Laikâ, kad Satversmes aizsardzîbas birojs, arî Droðîbas policija apliecina, ka Kremïa finansçto un kontrolçto TV kanâlu darbîba ir risks Latvijas nacionâlajai droðîbai. Laikâ, kad Kremïa finansçtie un kontrolçtie TV kanâli tikai virspusçji atgâdina medijus, ar kâdiem paraduði rçíinâties demokrâtiskâs valstîs. Ðodien virkne Krievijas TV kanâlu ir sevi apliecinâjuði kâ Kremïa ârpolitikas instrumentus. Virkne retranslçto Krievijas TV kanâlu dezinformç, nodarbojas ar vienpusçju propagandu, kuros ir tikai viens ´pareizais¡ viedoklis, un tas ir Putina/Kremïa viedoklis. Ðâdâ situâcijâ par vienu no svarîgâkajiem nacionâlâs droðîbas jautâjumiem kïûst nacionâlâs mediju telpas spçja pretoties atklâtajâ propagandas karâ.

Tam ir nepiecieðami vairâki priekðnosacîjumi no valsts puses:
  • Nacionâlo kanâlu izveide.
  • Naciononâlo kanâlu stiprinâðana (likumdoðana, uzraudzîba, pozitîva un attîstoða biznesa vide).

Gada sâkumâ bezmaksas virszemes apraidç darbu sâka trîs jauni nacionâlie kanâli - OTV, Re:TV, RîgaTV24. Tas uzskatâms par ievçrojamu Nacionâlâs elektroniskâs plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) panâkumu, veidojot nacionâlo informatîvo telpu.

Pirmais uzdevums ir veiksmîgi izpildîts, taèu ðobrîd, kad bûtu nepiecieðams pielikt visas pûles ðo kanâlu stiprinâðanai, notiek nepamatota un apzinâta vçrðanâs pret vienu no jaunizveidotajiem kanâliem, proti OTV.

NEPLP vadîtâjs A. Dimants un tâs loceklis G. Grûbe nozares speciâlistu vidû nav slçpuði, ka viòu mçríis ir iznîcinât jaunizveidoto kanâlu, nespçjot to pamatot ar kâdiem objektîviem apsvçrumiem.

Katram no jaunizveidotajiem kanâliem ir sava îpaða niða Latvijas mediju telpâ - OTV ir vairâk orientçts uz bçrnu un jaunieðu raidîjumu veidoðanu, vienlaikus tiek pievçrsta liela uzmanîba arî visas sabiedrîbas informçðanai.
Ðajâ îsajâ laikâ, darbojoties sareþìîtos apstâkïos (NEPLP vadîbas pretdarbîbas rezultâtâ tiek kavçti pienâkoðie maksâjumi par sabiedriskâ pasûtîjuma raidîjumiem, kas, protams, apgrûtina kanâla darbu) OTV ir spçjis lîdztekus paðu radîtâjiem raidîjumiem nodroðinât unikâlu saturu savâ programmâ, kas tieði ir vçrsti uz nacionâlâs droðîbas stiprinâðanu:
  • izveidota cieða sadarbîba ar Latvijas Okupâcijas muzeju un OTV vairâkkârt saviem skatîtâjiem ir nodroðinâjis iespçju parâdît unikâlus materiâlus no muzeja videoliecîbu arhîva.
  • Apzinoties Latgales reìiona îpaðo nozîmi valsts droðîbas stiprinâðanâ, OTV ir veicis virkni pasâkumu, lai savâ kanâlâ nodroðinâtu ikdienas Latgales reìionâlo raidîjumu un ziòu atspoguïoðanu.
  • Propagandas kara apstâkïos îpaði svarîga kïûst nepastarpinâtas un neizkropïotas informâcijas pieejamîba sabiedrîbas pârstâvjiem, tâpçc OTV ir uzsâcis darbu, lai saviem skatîtâjiem nodroðinât Saeimas sçþu translâcijas (drîzumâ arî Ministru kabineta sçþu tieðraides). Jâpiebilst, ka ðobrîd neviens medijs Latvijâ ðo funkciju vairs nepilda.
  • OTV ir noslçdzis sadarbîbas lîgumu ar Ukrainas 5 kanâlu par ikdienas ziòu pârraidîðanu OTV kanâlâ krievu valodâ. Tâdçjâdi OTV ir pirmais TV kanâls Latvijâ, kas nodroðina tieðu informâcijas iegûðanu par notikumiem Ukrainâ.
  • OTV ir spçjis panâkt vienoðanos ar kanâlu TV3 par Pasaules èempionâta hokejâ tieðraiþu nodroðinâðanu, kas ir uzskatâms par visai sabiedrîbai nozîmîgu sporta pasâkumu.
  • OTV ir izveidota cieða sadarbîba ar Sporta centru par nozîmîgu kultûras un sporta pârraiþu nodroðinâðanu (piemçram, ir plânotas "Rîga 2014" atseviðíu pasâkumu tieðraides).

OTV vçlas uzsvçrt, ka visus iepriekðminçtos raidîjumus un programmas kanâls nodroðina, nesaòemot papildu finansçjumu no sabiedriskâ pasûtîjuma, un tas ir uzskatâms par kanâla ieguldîjumu nacionâlâs informatîvâs teplas stiprinâðanai.

OTV apzinâs nopietno situâciju mediju telpâ, tâpçc par savu pienâkumu uzskata dot ieguldîjumu Latvijas valsts droðîbas stiprinâðanai.

Taèu tâ vietâ, lai ðâdâ situâcijâ palîdzçtu jaunajam kanâlam OTV îstenot mçríus, uzraugoðâ institûcija NEPLP vçrð nepamatotu uzbrukumu kanâla darbîbai, piemçram, nepildot savstarpçji noslçgtâ sabiedriskâ pasûtîjuma lîguma nosacîjumus.

Tâpçc lîdzam Jûs savu iespçju un kompetences ietvaros palîdzçt novçrst NEPLP vadîbas pretdarbîbu, un darît visu iespçjamo nacionâlo kanâlu, tostarp OTV stiprinâðanai, apzinoties, ka mediju vidç notiekoðais tieði skar valsts droðîbu.

Kanâla OTV vadîtâja
Dace Tribocka

AVOTS: o-tv.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM