April 20 2021 23:19:15
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP aicina pilnveidot likumus TV retranslâcijas jomâ.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izteikusi lûgumu Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai izstrâdât grozîjumus Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ (APK), kas noteiktu administratîvo atbildîbu par televîzijas programmu retranslâcijas pârkâpumiem. NEPLP arî lûdz Saeimu noteikt precîzas Padomes pilnvaras elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu retranslâciju pârkâpumu gadîjumos, jo paðlaik spçkâ esoðie likumi (Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums, APK) faktiski to nenosaka.

Vçstulç Saeimai NEPLP uzsver, ka Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (EPLL) aizliedz elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem ietvert maldinâjumus, veikt naida kurinâðanu, aicinâjumus uz karu vai militâra konflikta izraisîðanu. EPLL paredz arî nosacîjumus, pie kuriem NEPLP var ierobeþot citu valstu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu retranslâciju Latvijâ (notiek naida kurinâðana, aicinâjums uz karu, atainota vardarbîba utml.), taèu likumâ nav noteikts, kâdâ veidâ retranslâcija bûtu ierobeþojama.

EPLL paredz konkrçtus nosacîjumus, kad raidorganizâcijâm ir iespçjams anulçt retranslâcijas atïauju vai apturçt elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbu, taèu ðie nosacîjumi atðíiras no likumâ paredzçtajiem kritçrijiem retranslâcijas ierobeþoðanai. Turklât APK ðobrîd neparedz nekâdu atbildîbu par retranslâcijas noteikumu neievçroðanu (atskaitot atbildîbu par raidîjumu izplatîðanu bez attiecîgas reìistrâcijas).

NEPLP atgâdina, ka paðlaik likums neuzliek par pienâkumu elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem veikt retranslçto programmu ierakstus, kas liedz NEPLP tiesiski un argumentçti kontrolçt retranslçto programmu saturu. Situâcija mainîsies, kad tiks pieòemti grozîjumi EPLL (ðobrîd akceptçti pirmajâ lasîjumâ), kas ïaus NEPLP veikt ierakstus paðai.

«NEPLP aicina parlamentu nostiprinât Latvijas iespçjas kontrolçt retranslçjamo programmu saturu. Mçs sekojam lîdzi daþâdu aktualitâðu atspoguïojumam Latvijâ skatâmajos TV kanâlos, ieskaitot noriðu Ukrainâ atainojumam. Runâjot par NEPLP iespçjâm „apturçt“ vai „atslçgt“ kâdas TV programmas, jâatceras, ka daïa no ðo programmu veidotâjiem reìistrçti ârpus Latvijas un spçkâ esoðie likumi nesniedz mums iespçju ierobeþot programmu retranslâciju,» saka Ainârs Dimants, NEPLP priekðsçdçtâjs.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM