April 20 2021 23:41:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP galvenais panâkums 2013. gadâ – pozitîvâs pârmaiòas LTV.
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) svarîgâkais panâkums 2013. gadâ esot pozitîvu pârmaiòu ievieðana Latvijas Televîzijâ (LTV), kur jaunâs valdes vadîbâ tikuði ieviesti bûtiski saturiski uzlabojumi, uzskata NEPLP vadîtâjs Ainârs Dimants. Viòð arî norâda, ka pozitîvâs pârmaiòas LTV parâda nepiecieðamîbu pçc sistemâtiska atbalsta sabiedriskajiem medijiem Latvijâ.

Ðî gada pirmajâ pusç tika sacelta aþiotâþa ap jaunâs LTV valdes izvçles procesu un daþi komentçtâji gluþi vai sacentâs visbçdîgâko scenâriju prognozçðanâ. Kâ parâdîjis ðis gads, patiesîbâ LTV ir izvçlçta spçcîga valde, kas pçc ilgstoðiem stagnâcijas gadiem ir spçjusi LTV atgriezt jaunu dzîvîbu. LTV atgrieþas augsti profesionâli þurnâlisti, bûtiski attîstâs LTV ziòu dienesta darbs, skatîtâji novçrtç jaunus analîtiskos un diskusiju raidîjumus. Ðîs pârmaiòas sekmç cilvçku uzticîbu sabiedriskajiem medijiem Latvijâ. Vçlos izteikt îpaðu pateicîbu par LTV atbildîgajam NEPLP loceklim Gintam Grûbem par sekmîgo Latvijas Televîzijas jautâjumu virzîðanu,” publiskâ paziòojumâ norâda Dimants.

NEPLP priekðsçdçtâjs arî paziòojis, ka Padomes darbs notiek atbilstoði izstrâdâtajai un pieòemtajai nozares nacionâlajai stratçìijai lîdz 2017. gadam un tâdai paðai, spçkâ esoðai Latvijas Sabiedriskâ medija koncepcijai lîdz 2018. gadam, kas ir un paliek NEPLP îstenotâ sabiedrisko mediju attîstîbas stratçìija lîdz valsts simtgadei.

Rîkojoties atbilstîgi ðiem dokumentiem, NEPLP esot izdevies panâkt arî gandrîz divarpus miljonu eiro pieðíîrumu sabiedrisko mediju (LTV un Latvijas Radio) attîstîbai 2014. gadâ, uzsvaru liekot uz kopîgo interneta platforma lsm.lv un Latvijas Radio 5.

NEPLP vadîtâjs tâpat atzîmç, ka atbilstoði stratçìijai izstrâdâtas un iesniegtas Saeimai piecas bûtiskas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) grozîjumu paketes, kâ arî tika izsludinâts konkurss komerctelevîzijâm par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas pieðíirðanu bezmaksas virszemes apraidç.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM