July 30 2021 07:58:47
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

LTV vadîtâjs: mani mçríi ir krietni lielâki par NEPLP noteiktajiem
Latvijas TelevīzijaMani mçríi ir radikâli lielâki par tiem, ko izvirzîjusi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP), kas jaunajai Latvijas Televîzijas (LTV) valdei devusi vairâk nekâ 30 uzdevumu, sacîja sabiedriskâ medija valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte. Padome, pçc viòa vârdiem, nav bijusi ambicioza.

Viens no uzdevumiem ir par 5% lielâka skatîtâju apmierinâtîba ar saturu, bet auditorijas pieaugums par 1%, salîdzinot ar gadu iepriekð.

«Mani mçríi ir vçl radikâli lielâki par NEPLP izvirzîtajiem. Ja jautâtu par maniem mçríiem un uzdevumiem, tad mçríis ir komunicçt vairâk ar ekonomiski aktîvo auditoriju – ðî ir tâ auditorijas daïa, kas kaut kâdu apsvçrumu dçï izvçlas citus kanâlus. Man ðai auditorijai ir jânokomunicç tâs Latvijas Televîzijas lietas, kas viòus varçtu interesçt. Ja mçs izkustçsimies ðajâ virzienâ un spçsim pieradinât cilvçkus skatîties lietas, par kuru kvalitâti esam pârliecinâti, domâju, ka bûs rezultâts,» pavçstîja Belte.

«Runâjot par sasniedzamîbu, man ðíiet, ja nebûs ïoti radikâlu pârsteigumu tirgû, ðis mçríis un uzdevums nav pats ambiciozâkais. Manuprât, ir jârunâ par bûtiski lielâku sasniedzamîbas pieaugumu. Varbût, ka tieðâm paies laiks, kad mçs to varçtu redzçt jau faktos un datos, bet runa ilgtermiòâ bûtu par daudz lielâku ciparu,» norâdîja televîzijas vadîtâjs.

Viòð atzina, ka LTV paðlaik nesasniedz vai mazâk sasniedz ekonomiski aktîvo iedzîvotâju daïu – cilvçkus vecumâ no 15 lîdz 55 gadiem.

«Ðo daïu uzskatu par paðu bûtiskâko, jo tur ir viedokïu veidotâji utt. Mums bûtu svarîgi, ka ðiem cilvçkiem mûsu ziòas bûtu atskaites punkts, kvalitâtes râdîtâjs. Reitings râda, ka paðlaik tâ ir zaudçjusi pozîcijas. Un tâpçc pie tâ ir jâstrâdâ. Protams, nâk sabiedriski aktîvie laiki politikâ – vçlçðanas utt., ðî ir iespçja nostrâdât labi, kvalitatîvi,» klâstîja valdes priekðsçdçtâjs.

[rf] LTV valdei noteikts uzdevums palielinât televîzijas abu kanâlu LTV1 un LTV7 sasniegto unikâlo auditoriju lîdz 37%, kas ir +1% pret 2012.gadu, bet internetâ – lîdz 7%, kas ir 100 tûkstoði jeb par diviem procentiem vairâk nekâ 2012.gadâ. Savukârt lîdz 65% pozitîva novçrtçjuma jâpieaug auditorijas apmierinâtîbai ar satura kvalitâti, kas ir par 5%. LTV valdei jau 2013.gadâ ar efektîvu saimniecisko darbîbu jâpanâk vismaz 10% finansçjuma pieaugums attiecîbâ pret 2012.gadu.

LTV valdes priekðsçdçtâja amatâ nesen sâka strâdât Belte, par LTV valdes locekli programmu attîstîbas jautâjumos – Sergejs Òesterovs, bet par LTV valdes locekli finanðu un tehnoloìiju jautâjumos – Mâris Skujiòð.

Pçtîjumu aìentûras TNS dati liecina, ka martâ visvairâk skatîtais kanâls Latvijâ bija TV3, kura skatîðanâs laika daïa bija 14,8%. Otrs visvairâk skatîtais kanâls bijis LNT ar 10,8%, bet treðais – kanâls PBK ar 9,4% lielu skatîðanâs laika daïu.

Kanâlam LTV1 veltîti 9%, bet kanâl

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 305
· Jaunākais lietotājs: 130db
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM