April 20 2021 22:38:40
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP pieðíir naudu priekðvçlçðanu raidîjumiem piecâm televîzijâm .
TV ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieðíîrusi naudu priekðvçlçðanu debaðu raidîjumu veidoðanai kopumâ piecâm televîzijâm, kas raida nacionâlajâ un reìionâlajâ apraidç

NEPLP konkursâ par priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanu reìionâlajâs televîzijâs uzvarçjusi «Talsu televîzija», kas veidos raidîjumus Kurzemes reìionâ, un «Latgales reìionâlâ televîzija», kas veidos raidîjumus Latgalç. «VTV grupa» nodroðinâs raidîjumus Zemgales reìionâ, bet Vidzemç – «Valmieras TV».

Konkursâ par priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanu nacionâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos NEPLP par uzvarçtâju atzina Latvijas Neatkarîgo televîziju, kas bija vienîgais pretendents.

Par konkursâ pieðíirtajiem lîdzekïiem televîzijâm jânodroðina iespçja deputâtu kandidâtu sarakstiem vismaz vienreiz piedalîties priekðvçlçðanu raidîjumos.

«Ðogad NEPLP pirmo reizi pieðíir valsts budþeta lîdzekïus priekðvçlçðanu procesa atspoguïoðanai nacionâlâs un reìionâlâs apraides komerctelevîzijâs. Pieðíîruma mçríis ir sekmçt demokrâtisko procesu Latvijâ, nodroðinât deputâtu kandidâtiem lîdzvçrtîgas iespçjas paust savu viedokli un piedâvâjumu vçlçtâjiem visâ Latvijâ. Latvijas demokrâtijas kvalitâtei ir ïoti svarîgi, lai vçlçðanu iznâkumu ietekmç nevis viltîgas reklâmas un mârketinga kampaòas, kâ tas bieþi vien notika iepriekðçjos gados, bet gan atklâta un godîga deputâta kandidâtu saruna ar vçlçtâjiem, brîvas diskusijas un kritika,» norâdîja NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Ministru kabinets februâra beigâs pieðíîra NEPLP 170 tûkstoðus latu priekðvçlçðanu aìitâcijas raidîjumu veidoðanai un pârraidîðanai. Mazâkâ summa – 35 tûkstoði latu – paredzçta priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanai un pârraidîðanai nacionâlajos kanâlos, savukârt 135 tûkstoði latu paredzçti priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanai un pârraidîðanai reìionâlo un vietçjo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu televîziju programmâs.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM