April 19 2021 08:41:35
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP: vispirms sabiedrîbas atbalsts, tikai pçc tam medija nodeva
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) vçlas noraidît publiskajâ telpâ izskançjuðos apgalvojumus par tûlîtçju, biedçjoða apjoma sabiedrîbas lîdzmaksâjuma ievieðanu par sabiedrisko mediju, ko it kâ paredzot Latvijas Sabiedriskâ medija projekts.

“Ir maldinoði apgalvot, ka lîdz ar lçmumu par Latvijas Sabiedriskâ medija izveidi tûlît tiks ieviests arî sabiedrîbas lîdzmaksâjums. Patiesîbâ mums joprojâm ir priekðâ garð sabiedrîbas diskusiju process. Lîdzmaksâjumu par Latvijas Sabiedrisko mediju, ko piedâvâjam kâ ekonomiski aktîvo iedzîvotâju maksâtu medija nodevu, lai nodroðinâtu sabiedriskâ medija finansçjuma pastâvîbu un neatkarîbu no valsts budþeta, ir paredzçts ieviest ne âtrâk kâ 2016. gadâ un ar nosacîjumu, ja tiktu sasniegti bûtiski medija darbîbas uzlabojumi – saikne ar auditorijâm un sabiedrîbas atbalsts sabiedriskajam medijam. Arî medija nodevas iespçjamais apjoms (Ls 3 mçnesî par trim mediju veidiem – radio, televîziju un internetu) ir tikai provizoriska aplçse, kas var samazinâties atkarîbâ no turpmâkâs diskusijas un medija darbîbas. Tâpat jâuzsver, ka jebkurâ variantâ no medija nodevas bûtu atbrîvotas sociâli mazaizsargâtas sabiedrîbas grupas (pensionâri un jaunieði), kâ arî ir apsverama nodevas progresivitâte atkarîbâ no katra ekonomiski aktîvâ iedzîvotâja ieòçmumiem un kâda nodokïa samazinâðana,” norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Jâpiebilst, ka Eiropâ vidçji 60% no sabiedrisko mediju ienâkumiem veido sabiedrîbas lîdzmaksâjums. Lîdzmaksâjums par sabiedrisko mediju ir Eiropas valstîs plaði praktizçts veids, kâ nodroðinât medija finansçjuma stabilitâti un neatkarîbu no politiskâs varas. Sabiedriskâ medija bûtîba ir kalpot visas sabiedrîbas interesçm – piedâvât objektîvas ziòas un pçtniecisko þurnâlistiku, îpaðu uzmanîbu veltît kultûras, izglîtojoðiem un bçrnu raidîjumiem, kas veidoti Latvijâ. Sabiedriskais medijs nav ne valsts medijs, kas aizstâv valsts varas viedokli, ne komerciâls medijs, kas var izvçlçties savu mçríauditoriju, vadoties pçc komerciâliem motîviem. Lîdz ar to NEPLP ir paredzçjusi, ka jaunveidojamam Latvijas Sabiedriskajam medijam, kas ietver Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio programmas un interneta kanâlus, pakâpeniski tiek samazinâta valsts budþeta dotâcija, pârejot uz neatkarîgu finansçjumu no sabiedriskâ medija nodevas. Vienlaikus medijs ierobeþoti paliek reklâmas tirgû, lai sabiedrîbas lîdzmaksâjums bûtu pçc iespçjas mazâks.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM