April 20 2021 23:25:07
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija medijiem 21.08.2012
NEPLP ziņasPiektdien, 17.augustâ Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïi kopâ ar Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes (SKP) locekïiem, Latvijas Televîzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) pârstâvjiem, kâ arî NEPLP pieaicinâtiem ekspertiem diskutçja par jaunâ sabiedriskâ elektroniskâ medija misiju, vîziju un mçríiem. Tikðanâs notika jauna sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcijas procesa ietvaros.

Balstoties uz Koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi, kâ arî òemot vçrâ citu valstu pieredzi, darba grupa ir izstrâdâjusi sekojoðu darba versiju: Vîzija (Kas ir sabiedriskâ medija pamatmçríis? Ko sabiedriskais medijs vçlas sasniegt?): Attîstîta un stipra Latvija.

Misija (Kâdâ veidâ tiks sasniegts sabiedriskâ medija pamatmçríis? Ar ko sabiedriskais medijs nodarbojas?): Stiprinât demokrâtiju un Latvijas nacionâlo kultûru. Informçt, izglîtot un iedvesmot katru Latvijas iedzîvotâju.

Vçrtîbas (Kas ir sabiedriskâ medija identitâtes pamatâ? / Kas raksturo sabiedriskâ medija organizâcijas, tâs darbiniekus?):
Neatkarîba, uzticamîba, godîgums, profesionalitâte, radoða pieeja, cieòa pret katru.

Mçríi (Kâdi ir sabiedriskâ medija konkrçtie un mçramie ilgtermiòa mçríi, uzdevumi?):

  • Pilsoniskas un vienotas sabiedrîbas stiprinâðana

  • Nacionâlâs kultûras un atmiòas saglabâðana

  • Radoðuma un uzòçmîbas veicinâðana

  • Izglîtîbas un zinâðanu sekmçðana

  • Bçrnu un jaunieðu iesaiste.


Ðî darba versija sabiedrisko mediju misijas, vîzijas un mçríu formulçjumam tâlâk tiks nodota izvçrtçðanai SKP locekïiem, LTV un LR darbiniekiem. Tas arî bûs viens no darba uzdevumiem iepirkumam socioloìiskâs aptaujas veikðanai.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM