April 20 2021 22:55:02
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija presei par sçdi 14.06.2012.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14.jûnija sçdç izskatîja Latvijas Televîzijas (LTV) un TV3 veidotos 7.jûnija ziòu siþetus, kur tika atspoguïota paðnâvîba, cilvçkam nolecot no Vanðu tilta vantîm. Òemot vçrâ, ka siþetos ir saskatâmas profesionâlâs çtikas pârkâpumu pazîmes, NEPLP nolçma aicinât LTV Programmu padomi izvçrtçt ðo paðnâvîbas atainoðanu 7.maija raidîjuma "Panorâma" siþetâ atbilstoði vispârpieòemtajiem þurnâlistu profesionâlâs çtikas principiem paðnâvîbu atspoguïoðanâ un LTV Rîcîbas kodeksam, kâ arî nolçma aicinât izvçrtçt paðnâvîbas atspoguïoðanu LTV un TV3 ziòu siþetos Latvijas Þurnâlistu asociâcijai un Latvijas Þurnâlistu savienîbai, izmantojot profesionâlâs paðregulâcijas iespçjas. NEPLP aicina LTV Programmu padomi un abas þurnâlistu profesionâlâs organizâcijas sniegt atzinumus ðajâ jautâjumâ.

NEPLP izvçrtçja Monitoringa centra ziòojumu par SIA "Televîzijas kanâls Pro100" (Pro100TV) veidotâs programmas "PINGVINUKAS" pârbaudes rezultâtiem un nolçma uzsâkt lietvedîbu administratîvâ pârkâpuma lietâ par filmu un raidîjumu nenodroðinâðanu ar tulkojumu valsts valodâ, kâ arî par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ paredzçtâs informâcijas nesniegðanu. Tâpat NEPLP vienojâs nosûtît Pro100TV vçstuli, kurâ norâda uz izsniegtâs apraides atïaujas nosacîjumu neievçroðanu attiecîbâ uz programmas nosaukumu, izsakot brîdinâjumu, ka ðâda nosacîjumu neievçroðana nav pieïaujama, un pieprasot Pro100TV lîdz ðî gada 14.jûlijam novçrst pârkâpumu.

NEPLP uzsâka arî lietvedîbu administratîvâ pârkâpuma lietâ par filmas "Par Sapratni" nenodroðinâðanu ar tulkojumu valsts valodâ AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" programmâ "TV5 Latvija" 2012.gada 8.maijâ.

Vçl Padomes sçdç tika pieòemti sekojoði lçmumi:

  • tika veikti grozîjumi SIA "Lattelecom" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu klâstu ar 4 programmâm: "NBA TV HD", "E! Entertainment HD", "MTV Live HD" un "Re:TV";
  • tika veikti grozîjumi SIA "AUTORADIO DAUGAVPILS" izsniegtajâ apraides atïaujâ, kur tika mainîts elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa nosaukums no SIA "RADIO DAUGAVAI" uz SIA "AUTORADIO DAUGAVPILS";
  • tika veikti grozîjumi SIA "Aquarelle" izsniegtajâ apraides atïaujâ, mainot programmas nosaukumu no "Aquarelle 94,5 FM" uz "Rîga Radio 94,5 FM", saglabâjot programmas formâtu nemainîgu.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 12

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM