April 20 2021 22:20:59
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP izvirzîjuði nosacîjumus TV3 un LNT apvienoðanâs plâniem
Digitālā TVNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izvirzîjusi nosacîjumus, kurus ievçrojot, NEPLP neiebilstu pret LNT un TV3 apvienoðanos. Viens no nosacîjumiem - LNT un TV3 jâpaliek bezmaksas apraidç.

NEPLP nosacîjumos arî teikts, ka esoðajiem kanâliem LNT un TV3 kâ bezmaksas apraidç esoðiem kanâliem katram atseviðíi ir saglabâjamas neatkarîgas un patstâvîgas ziòu raidîjumu redakcijas, neizslçdzot iespçju, ka katrâ vai vienâ no kanâliem ziòas nodroðina neatkarîgais producents; kanâli piekrît mainît (papildinât) programmu koncepcijas, garantçjot oriìinâlâ satura pieejamîbu, nosakot minimâlo kvotu vidçji piecas stundas dienâ (nedçïas ietvaros), nesamazinot esoðajâs koncepcijâs noteikto ziòu un informâcijas apjomu.

Nosacîjumos izvirzîts, ka MTG regulâri iesniedz neatkarîgu mediju tirgus pçtîjumu datus (piemçram, SIA "TNS Latvia") par savâs programmâs ietverto Latvijâ veidotâ satura apjomu.

Obligâts nosacîjums bûtu MTG grupas piedâvâtâ ombuda izveidoðana, ko finansç pats MTG un kas seko lîdzi viedokïu daudzveidîbas nodroðinâðanai, norâda NEPLP.

Visiem MTG grupas kanâliem katram atseviðíi jâbût brîvi pieejamiem vairumtirdzniecîbâ. MTG grupa vai tâs pilnvaroti pârstâvji (aìenti), veidojot programmu pakas, nedrîkst noteikt izdevîgâkus nosacîjumus nekâ pçrkot katru kanâlu atseviðíi – respektîvi, kabeïoperatoriem vai citiem retranslçtâjiem jâbût iespçjai iegâdâties katru kanâlu atseviðíi bez diskriminçjoðiem vai ierobeþojoðiem nosacîjumiem, teikts nosacîjumos.

Reklâmdevçjiem jâbût iespçjai iegâdâties reklâmu katrâ kanâlâ atseviðíi pçc «nediskriminâcijas principa», respektîvi, kanâli nevar tikt uzspiesti komplektâ vai vairâku grupas kanâlu izvçle nevar bût nosacîjums "labâkai" reklâmas cenai, informç NEPLP.

NEPLP otrdien nosûtîjusi vçstuli Konkurences padomei (KP) saistîbâ ar "MTG Broadcasting AB" ar apvienoðanâs darîjumu ar AS "Neatkarîgie Nacionâlie Mediji", kura ietvaros uzòçmums iegâdâjas AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (LNT) akcijas.

Kâ norâda NEPLP pârstâve Sanita Blomniece, NEPLP vçstulç raksta, ka apvienoðanâs darîjums ir specifisks un jâvçrtç gan Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL), gan arî Konkurences likuma ietvaros un to kopsakarîbâs.

NEPLP arî norâda, ka bez KP identificçtajiem tirgiem, kuru kontekstâ jâvçrtç darîjums, pastâv vçl viens bûtisks nosacîtais tirgus "mediju daudzveidîba", kas garantç medija piedâvâjuma un skatîjumu uz notikumiem, procesiem utt. daudzveidîbu. NEPLP aicina KP ðim aspektam, vçrtçjot apvienoðanâs darîjumu, pievçrst îpaðu uzmanîbu.

NEPLP kompetencç nav noteikt, vai apvienoðanâs darîjuma rezultâtâ radîsies dominçjoðais stâvoklis un kâ tieði tas ietekmçs kâdu no nosacîtajiem tirgiem. Tomçr NEPLP norâda uz iespçjamiem darîjuma riskiem (apstâkïiem) un uzskaita potenciâli veicamâs darbîbas, kas bûtu nosakâmas saistoðajos noteikumos, lai novçrstu vai mazinâtu Apvienoðanâs darîjuma riskus, informç Blomniece.

NEPLP uzskaita, kâdi riski var radît dominçjoðo stâvokli:

1. Pçc apvienoðanâs MTG grupâ ietilps televîzijas kanâli LNT un TV3, kâ rezultâtâ lîdz 2013.gada 31.decembrim tie veidos 50% no brîvâ çtera kanâliem. Vçrtçjot no pozîcijas, ka LTV7 ir ðauras auditorijas kanâls, tad MTG grupas kanâlu îpatsvars plaðas auditorijas kanâlos bûs 66,6% pret LTV 33,3%.

2. Pçc 2013.gada 31.decembra situâcija bezmaksas apraides tirgû var mainîties, kâdam no MTG kanâliem (TV3 vai LNT) kïûstot par maksas kanâlu. Tas savukârt bûtiski ietekmçs «mediju daudzveidîbas» pieejamîbu skatîtâjiem.

3. Apvienojoties var samazinâties Latvijâ veidotâ televîzijas satura apjoms un attiecîgi pieejamîba, jo MTG grupa, optimizçjot izmaksas, savos kanâlos var samazinât oriìinâlâs produkcijas apjomu. Tâpat var tikt samazinâts no neatkarîgajiem producentiem iepirktâs produkcijas apjoms.

4. Apvienojoties, var tikt apvienotas ziòu redakcijas, kâ rezultâtâ samazinâs viedokïu (skatîjumu) daudzveidîba, jo lçmumu pieòemðana notiek arvien mazâkâ cilvçku lokâ – viens redakcionâlais uzstâdîjums un attiecîgi skatupunktu samazinâðanâs.

5. Apvienoðanâs darîjuma rezultâtâ MTG grupas kanâliem bûtiski palielinâsies televîzijas reklâmas tirgus daïa. Òemot vçrâ MTG grupas ietvaros esoðo kanâlu skaitu, var veidoties situâcijas, kad reklâmdevçji nevar izvietot reklâmu vienâ sev vçlamâ kanâlâ. MTG grupa vai kâds starpnieks var veidot reklâmas pakas, piespieþot reklâmdevçju izvietot reklâmu sev vçlamajâ un vçl arî citos kanâlos. MTG grupas ievçrojamâ ietekme reklâmas tirgû, kâ arî minçtâ iespçja veidot reklâmas pakalpojumu pakas (komplektus) var bûtiski ietekmçt elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu vienlîdzîgu konkurenci.

6. Apvienoðanâs rezultâtâ radîsies apstâkïi, kuru ietvaros MTG grupa varçs ietekmçt televîzijas programmu vairumtirdzniecîbas tirgu, paði vai ar starpnieku (aìentu) palîdzîbu piedâvâjot visus vai daïu kanâlu vienotâ pakâ. Ðâdâ situâcijâ programmu retranslçtâjiem nebûs iespçjams izvçlçties, kuras programmas iekïaut un kuras neiekïaut savâs retranslçjamo programmu pakâs.

Apvienoðanâs darîjums var bûtiski ietekmçt Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tirgu un iespçjamâs sekas var bût pretrunâ ar NEPLP uzdevumiem, informç Blomniece.

AVOTS: www.apollo.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM