April 19 2021 08:43:49
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Prognozç, ka TV3 un LNT apvienoðanâs tiks atïauta
Digitālā TVNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants prognozç, ka Konkurences padome (KP) atïaus apvienoties TV3 un LNT, taèu uzskata, ka viòiem bûtu jâizvirza saistoði noteikumi.

NEPLP vçl nav pieòçmusi nostâju ðajâ lietâ, ko plâno izdarît sçdç pçc Lieldienâm 10.aprîlî. NEPLP ir viena no iestâdçm, kam Konkurences padome ir lûgusi atzinumu par apvienoðanos. KP tuvâkajâ laikâ ir jâpaziòo, vai ðo darîjumu atïaut.

Konkurences mazinâðanâs

Ainârs Dimants uzskata, ka lielâkâ problçma ir informâcijas daudzveidîbas nodroðinâðana situâcijâ, kad samazinâs îpaðnieku skaits.

«Ja mçs saprotam un apzinâmies, ka mediju îpaðniekam ir tiesîbas noteikt redakcionâlo lîniju, programmu formâtus un tâ tâlâk, tad te zinâmâ mçrâ notiek ïoti liels koncentrâcijas process. Manuprât, tas vairs nav tikai redakcionâlâs autonomijas jautâjums, kas risina, ka ikdienâ îpaðnieks neiejaucas, bet nevienam îpaðniekam nevar atòemt tiesîbas noteikt redakcionâlo lîniju, kas primâri tiek darîts, izvçloties vadîtâjus, nosakot formâtus,» pastâstîja Dimants.

Viòð minçja, ka saistoðajos noteikumos lîdz ar atïauju apvienoties, iespçjams, bûtu jâizvirza prasîba dibinât meitasuzòçmumu, kas attâlinâtu îpaðnieku no redakcijas.

«Tas, ko es redzçtu, iespçjams, ka te ir jautâjums par atseviðíu meitasuzòçmumu. Tas zinâmâ veidâ veido lielâku pastarpinâjumu starp îpaðnieku un redakcionâlo daïu. Bet nu mçs saprotam, ka tas zinâmâ veidâ ir formâls pasâkums,» atzina Dimants.

Konkurences padome kopð janvâra skata LNT un TV3 apvienoðanos

Konkurences padome 12.janvârî saòçma TV3 îpaðnieces MTG ziòojumu par apvienoðanos, MTG iegûstot 100% LNT akciju no uzòçmuma "Neatkarîgie nacionâlie mediji".

Iepriekð MTG minçjis, ka pçc apvienoðanâs plâno saglabât LNT un TV5 programmas, kâ arî to pamata raidîjumus. Pçc apvienoðanâs plânots veikt ieguldîjumus LNT satura kvalitâtes uzlaboðanâ, pastiprinot programmu ar informatîvajiem raidîjumiem, savukârt TV3 specializçsies uz izklaides raidîjumiem.

Iespçjams, viens no kanâliem varçtu iziet no bezmaksas virszemes apraides, bet TV5 bûtu krievu valodâ raidoðais kanâls.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 10

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM