April 20 2021 23:15:21
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP notika diskusija par apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegumu (17.02.2012).
NEPLP ziņasLai daþâdas ieinteresçtâs puses iesaistîtu debatçs par Saeimas sagatavoto Priekðvçlçðanu aìitâcijas likumprojektu, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ðodien noorganizçja debates par daþâdiem ðî likumprojekta aspektiem attiecîbâ uz apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.

Sarunâ piedalîjâs sabiedrisko mediju vadîba, komercraidorganizâciju un reklâmas speciâlistu pârstâvji, korupcijas analîtiíi, KNAB, juristi, politiíi, kâ arî citi interesenti.

Inese Vioka ("Delna") uzsvçra, ka apmaksâtâ politiskâ reklâma, kura sastâda lielâko izdevumu daïu partiju priekðvçlçðanu kampaòu laikâ, turpina uzturçt sistçmu, kad bagâtâkajâm partijâm ir lielâkas iespçjas ietekmçt sabiedrisko domu, kas savukârt kaitç valsts demokrâtijai ilgtermiòâ. Iveta Kaþoka ("Providus") akcentçja to, ka ðâda veida reklâmas televîzijâ un radio Eiropâ drîzâk ir izòçmums, nevis paðsaprotama prakse. Savukârt Eiropas Padomes konvenciju pârzinâtâjs mediju jomâ Andris Mekllakauls uzskatîja, ka arî reklâma ir vârda brîvîbas izpausme, uzskaitot gadîjumus, kad apmaksâtu politisko reklâmu aizliedzçji zaudçjuði ES Tiesâ.

Likumprojekts satur arî piedâvâjumu visâm politiskajâm partijâm kâ kompensâciju par ðo apmaksâtâs reklâmas aizliegumu pieðíirt lîdz pat 40 minûtçm bezmaksas raidlaika sabiedriskajos medijos. Latvijas Televîzijas ìenerâldirektors Edgars Kots ðajâ sakarâ politiíus aicinâja vienlaikus arî íerties pie jauna sabiedrisko mediju finansçðanas modeïa. Pastâvoðâ atkarîba no reklâmâm, tostarp politiskajâm, pretçjâ gadîjumâ radîs ievçrojamus zaudçjumus, kas notiks uz neiegûto ieòçmumu rçíina. Latvijas Radio ìenerâldirektors Jânis Siksnis izteica baþas sakarâ ar to, ka pieðíirto brîvo raidlaiku politiíi ne vienmçr spçj kvalitatîvi piepildît, bet tas var atstât iespaidu uz visa sabiedriskâ radio prestiþu. Izskançja daþâdi viedokïi attiecîbâ uz partijâm pieðíiramo bezmaksas raidlaiku – sâkot ar maksimumu, 40 minûtçm, lîdz pat ðâda raidlaika nepieðíirðanai, veicinot plaðâkas kvalitatîvas un analîtiskas priekðvçlçðanu debates.

Raidorganzizâciju asociâcijas vadîtâja Gunta Lîdaka aicinâja detalizçtâk izvçrtçt plaðsaziòas lîdzekïu lietojuma paradumu maiòu, uzskatot, ka reklâmas tirgus jau patlaban piedzîvo lielas pârmaiòas, kuras tikai vçrsîsies plaðumâ. Viòasprât, jau aizgâjis laiks, kad apmaksâtu politisko TV un radio reklâmu aizliegumam bûtu bûtiska nozîme valsts demokrâtijas nodroðinâðanâ.

Lîdztekus jautâjumam par apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegumam plaðas diskusijas izraisîjâs sakarâ ar slçpto aìitâciju un reklâmu. Juristi uzskata, ka pastâvoðais formulçjums ir nepilnîgs un ar tâ palîdzîbu slçptâs reklâmas esamîba faktiski nav pierâdâma. Andris Vilks (KNAB) pârliecinâts, ka likumâ jâbût ietvertam skaidram un aptveroðam formulçjumam, kâ arî NEPLP jâveic rûpîgs un daudz aptveroðâks slçptâs reklâmas monitorings.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome aicina lîdz 21. februârim ikvienu interesentu izteikt savus apsvçrumus par apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegumu radio un TV, nosûtot vçstuli uz adresi neplpadome@neplpadome.lv. Lîdz ðim datumam savus apsvçrumus rakstiski iesniegs arî visi diskusijas dalîbnieki.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM