April 20 2021 21:52:48
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija presei par sçdi 02.01.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 2.janvâra sçdç izsludinâja konkursu "Par Zemgales novada televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Pretendenti pieteikumus konkursam var iesniegt lîdz 2012.gada 13.janvârim. Konkursa rezultâti tiks noteikti 2012.gada 25.janvârî.

Konkurss tika izsludinâts sakarâ ar to, ka 2011.gada 5.decembrî izsludinâtajâ konkursâ "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ" daïâ par Zemgali uzvara netika pieðíirta nevienam no konkursa dalîbniekiem. Tâ kâ novadu televîzijas ziòu siþeti ir daïa no sabiedriskâ pasûtîjuma, to realizâciju Padome var uzticçt tikai konkursa kârtîbâ.

Lîdz jaunâ konkursa rezultâtu noteikðanai par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu par Zemgali Padome nolçma slçgt papildus vienoðanos ar 2011.gada 5.decembrî izsludinâtâ konkursa uzvarçtâjiem Vidzemes, Kurzemes un Latgales reìionos par Zemgales novada notikumu atspoguïoðanu. Vienoðanâs ar SIA "Talsu televîzija" paredz ziòu siþetu veidoðanu par Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Tukuma pilsçtâm un bijuðiem rajoniem, ar SIA "Latgales Reìionâlâ Televîzija" - par Aizkraukles un Ogres pilsçtâm un bijuðajiem rajoniem un ar SIA "Valmieras TV" – par Jûrmalas pilsçtu un bijuðo rajonu, kâ arî Rîgas bijuðo rajonu. Ðîs vienoðanâs bûs spçkâ no 2012.gada 2.janvâra lîdz 2012.gada 31.janvârim.

Novadu ziòu siþetu veidoðanâ jâiesaista iespçjami plaðs vietçjo un reìionâlo televîziju loks. Protams, jâòem vçrâ, vai ðîs televîzijas spçj nodroðinât attiecîgo kvalitâti, veidojot ziòu siþetus. Tas ir bûtisks atbalsts vietçjo un reìionâlo televîziju pastâvçðanai un attîstîbai”, uzskata Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins.

Kâ jau ziòots, Padome 2011.gada 28.decembra sçdç lçma par rezultâtiem konkursâ "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Par uzvarçtâju novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanai par Vidzemi Padome atzina SIA "Valmieras TV", ziòu siþetu veidoðanai par Latgali – SIA "Latgales Reìionâlâ Televîzija" un ziòu siþetu veidoðanai par Kurzemi – SIA "Talsu televîzija".

Konkurss tika izsludinâts 2011.gada 5.decembrî. Pieteikumus bija iesnieguði seði pretendenti: SIA "Valmieras TV" par novadu ziòu veidoðanu Vidzemes reìionâ, SIA "Latgales Reìionâlâ televîzija" - Latgales reìionâ, Televîzijas studija "TV Spektrs" un SIA "Ogres televîzija" – Zemgales reìionâ, kâ arî SIA "TV Kurzeme" un SIA "Talsu televîzija" – Kurzemes reìionâ. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2012.gadâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM