April 20 2021 23:00:15
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija presei par sçdi 21.12.2011
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 21.decembra sçdç, klâtesot Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes pârstâvei Antrai Cilinskai, apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" un VSIA "Latvijas Radio" 2012.gada sabiedrisko pasûtîjumu. Tâpat Padome uzklausîja Latvijas Televîzijas revîzijas komisijas ziòojumu par saimnieciskâs darbîbas analîzes rezultâtiem 2011.gada oktobrî un novembrî, kâ arî Latvijas Radio revîzijas komisijas ziòojumu par saimnieciskâs darbîbas analîzes rezultâtiem 2011.gada novembrî.

Tika atvçrtas aploksnes konkursam "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Konkurss tika izsludinâts 2011.gada 5.decembrî. Pieteikumus iesnieguði seði pretendenti: SIA "Valmieras TV" par novadu ziòu veidoðanu Vidzemes reìionâ, SIA "Latgales Reìionâlâ televîzija” - Latgales reìionâ, Televîzijas studija "TV Spektrs” un SIA "Ogres televîzija" – Zemgales reìionâ, kâ arî SIA "TV Kurzeme" un SIA "Talsu televîzija" – Kurzemes reìionâ. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2012.gadâ.

Tâpat sçdç tika atvçrtas pieteikumu aploksnes konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî. Konkursam par atbilstoðiem atzîti trîs pieteikumi – no SIA "Valmieras TV", AS "Radio SWH" un no Kristapa Zîda.

Padome konceptuâli atbalstîja SIA "Valmieras TV" iesniegumu par pilnvçrtîgas reìionâlâs apraides nodroðinâðanu programmai "Radio Valmiera", lai programma bûtu pieejama klausîtâjiem visâ Vidzemç vai lielâkajâ tâs daïâ.

Administratîvâ pârkâpuma lietas izskatîðana pret AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" tika atlikta sakarâ ar to, ka Padomes locekïiem bija atðíirîgi viedokïi ðajâ jautâjumâ un pieòemtais lçmums var kïût par precedentu lîdzîgu jautâjumu izskatîðanâ. Tâdçï Padome nolçma vçrsties ar lûgumu pie þurnâlistikas ekspertiem sniegt atzinumu, vai uz ielas intervçtâ cilvçka teiktais ir uzskatâms tikai par atseviðía cilvçka viedokli vai arî intervçtâ cilvçka viedoklis tika iestrâdâts raidîjumâ tâ, lai paustu redakcijas viedokli un nostâju. „Raidîjums sastâv ne tikai no teksta, bet arî no izteiksmes lîdzekïiem. No viena un tâ paða teksta var uztaisît viedokli gan PAR, gan PRET. Raidîjums bija uzbûvçts tâdâ veidâ, lai cilvçkiem ir skaidrs, kam pievçrst uzmanîbu,” uzskata Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins. Kâ jau iepriekð ziòots, administratîvo pârkâpumu lieta ierosinâta par ð.g. 13.oktobrî TV5 raidîjumâ "Ziòu vakars" pârraidîto siþetu, kurâ konstatçts Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 26.panta 6.punkta pârkâpums.

Siþetâ intervçtais cilvçks uz ielas pauþ savu viedokli, nosaucot latvieðu partijas un to ideoloìiju par faðistiskâm, kâ arî par faktisko valsts valodu jau ðobrîd nosaucot krievu valodu, latvieðu valodu nodçvçjot par pârâk primitîvu valsts pârvaldîðanai. Likums aizliedz pârraidît siþetus, kas diskreditç Latvijas valstiskumu un nacionâlos simbolus.

Vçl Padomes sçdç tika pieòemti sekojoði lçmumi: tika veikti grozîjumi SIA "EHR Liepâjas novads" izsniegtajâ apraides atïaujâ, mainot elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa nosaukumu no SIA "EHR Liepâjas novads" uz SIA "Capital FM Liepâja"; atjaunota apraides atïauja elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA „Solergo”; anulçtas elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA "TV 11.kanâls" un SIA "Latvijas Ziòu kanâls" izsniegtâs apraides atïaujas, kâ arî veikti grozîjumi SIA "Lattelecom" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu klâstu ar èetrâm programmâm – Latvijas Ðlâgerkanâls, Dom Kino, Sportacentrs.com un iConcerts.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM