April 20 2021 22:05:31
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija presei par sçdi 26.10.2011
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 26.oktobra sçdç, klâtesot nacionâlo komerctelevîziju TV3 Latvia un LNT , kâ arî SIA "Lattelecom" pârstâvjiem, tikâs ar jaunâs 11.Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas (turpmâk – Komisija) deputâtiem. Tikðanâs iemesls bija publiskajâ telpâ izskançjuðie paziòojumi par TV3 Latvia un LNT plânoto aizieðanu no bezmaksas apraides.

Komisijas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece pçc visu iesaistîto puðu uzklausîðanas atzina, ka Komisijai vçl ir jâizvçrtç situâcija, un aicinâja komerctelevîzijas nogaidît un nepieòemt pârsteidzîgus lçmumus. Komisija plâno iepazîstinât ar saviem apsvçrumiem tuvâko nedçïu laikâ. Komerctelevîziju pârstâvji, savukârt, atzina, ka ir atvçrti konstruktîviem priekðlikumiem ar konkrçtiem termiòiem, gan norâdot, ka laika pârdomâm ir ïoti maz.

Gan Padome, gan Komisija un televîzijas bija vienisprâtis, ka ir nepiecieðams iedzîvinât praksç Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (turpmâk – Likums) iestrâdâto normu, kas paredz pieðíirt speciâlus lîdzekïus komerctelevîzijâm sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei. Tomçr normas izpildei nepiecieðamais finansçjums lîdz ðim nav ticis pieðíirts, neskatoties uz vairâkkârtçjiem Padomes pieprasîjumiem. „Likums pieòemts ir, taèu pildîts netiek”, norâda Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins, atsaucoties uz vakardien saòemto Finanðu ministrijas atteikumu pieðíirt augstâkminçtâs likuma normas izpildei nepiecieðamos lîdzekïus.

Komerctelevîziju pârstâvji arî aicinâja Padomi pârskatît Likuma normu, kas liedz nacionâliem televîzijas kanâliem, kuru programmas virszemes apraidç galalietotâjam pieejamas bez maksas, prasît samaksu par savu programmu retranslâciju elektronisko sakaru tîklos. Lîdz ðî gada 2.novembrim Padome sniegs savu viedokli ðajâ jautâjumâ.

Padome nolçma 2011.gada 11.novembrî izbeigt darba tiesiskâs attiecîbas ar VSIA "Latvijas Radio" valdes locekli / ìenerâldirektoru Dzintri Kolâtu. Dzintris Kolâts amatu atstâj pçc paða vçlçðanâs. Par ìenerâldirektora vietas izpildîtâju tiks lemts kâdâ no nâkamajâm sçdçm.

Klâtesot SIA "Lattelecom" un Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas pârstâvjiem, Padome arî skatîja jautâjumu par izsniegto retranslâcijas atïauju nosacîjumu ievçroðanu saistîbâ ar televîzijas kanâlu "RTR Planeta". Padome uzskata, ka nav pieïaujams, ka "RTR Planeta" bez juridiska pamata, respektîvi – bez apraides atïaujas, piedalâs Latvijas reklâmas tirgû, tâdçï ar ðî gada 1.decembri aizliedza augstâkminçtâs programmas retranslâciju elektronisko sakaru tîklos. Padome pieïauj tikai programmas oriìinâlâs versijas retranslâciju, kurâ nav ietverta vietçjâ reklâma.

Vçl Padomes sçdç tika pieòemto sekojoði ar komerciâliem elekroniskiem plaðsaziòas lîdzekïiem saistîti jautâjumi:

 • tika atjaunota SIA "Baltkom Radio" izsniegtâ apraides atïauja;

 • tika izsniegta apraides atïauja SIA "Radio Zemgale" televîzijas programmas "Open Radio 101 TV" izplatîðanai;

 • tika veikti grozîjumi AS "Radio SWH" apraides atïaujâ, mainot atseviðíus darbîbas pamatnosacîjumus attiecîbâ uz programmu "Radio SWH+ Daugavpils". Turpmâk programmas valodas proporcija bûs 70% krievu valodâ un 30% latvieðu valodâ (lîdz ðim – 100% krievu valodâ).

  AVOTS: www.nrtp.lv
 • Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP 
  Tumblr
  Pinterest
  WhatsApp
  Telegram
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Es jau vispār padomā...
  · JanisDX ir kā zirgs ...
  · Diskutēt mēs varam, ...
  · Es vispār neredzu jē...
  · Raksta kvalitāte nep...
  · Beidzot arī izlasīju...
  · Nu jā, Vācijā, piemē...
  · Visu cieņu Didža dar...
  · Es pat teiktu radiof...
  · Nu, LV vajag tikai g...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Viesi Onlainā: 9

  · Members Online: 0

  · Total Members: 304
  · Jaunākais lietotājs: hellvag
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole  Facebook login

  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
  Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
  Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
  Bullet icon Maksimālais starojums ...
  Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
  Jaunākās Bildes
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Statistika
  IP
  IP'
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

  Free FM