April 20 2021 23:26:25
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Atbildîgâ komisija nav nobaþîjusies par Lîdakas un Grîvas komercmediju pieredzes ietekmi darbâ NEPLP
ZiņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas politiíiem nav baþu par Guntas Lîdakas un Patrika Grîvas paðreizçjâs vai kâdreizçjâs saistîbas ar elektroniskajiem komercmedijiem ietekmi uz viòu gaidâmo darbîbu Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP).

Jau vçstîts, ka komisija ðodien nolçma apstiprinâðanai Saeimâ uz NEPLP locekïa amatiem virzît bijuðo valsts SIA "Latvijas Televîzija" programmu daïas satura redaktoru Ivaru Âboliòu, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektori Lîdaku, producçðanas un mârketinga kompânijas "beach.lv" dibinâtâju, producentu Grîvu un Latvijas Universitâtes Sociâlo zinâtòu fakultâtes pasniedzçja Ievu Beitiku.

Taujâts, vai Lîdakas un Grîvas apstiprinâðanas gadîjumâ neveidosies intereðu konflikts saistîbâ ar viòu iepriekðçjo vai paðreizçjo saistîbu ar elektroniskajiem komercmedijiem, Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas deputâts Valters Dambe (ZZS) norâdîja, ka pretendenti iztaujâðanas laikâ ir apliecinâjuði, ka tâdas situâcijas neveidosies.

Òemot vçrâ, ka iesaistîtâs puses vçros NEPLP darbu, ja tiks konstatçta kâda nepieïaujama situâcija, par to tiks ziòots komisijai, kura to vçrtçs, skaidroja politiíis.

Dambe vçrsa uzmanîbu, ka Latvijâ, kurâ ir tik maz iedzîvotâju, kaut kâdas saites starp cilvçkiem un pârstâvçtajâm jomâm bûs vienmçr, un ðâda veida "zemûdens akmeòus" var atrast ikvienam no kandidâtiem, kas pieteicâs konkursam.

Komisijas priekðsçdçtâjas vietnieks Boriss Cileviès (S) norâdîja, ka paðreizçjiem kandidâtiem pçc viòu apstiprinâðanas amatâ bûs jâizvçrtç, vai un cik daudz laika viòi varçs veltît papildu darbiem. Tâpçc viòiem atbilstoði likuma nosacîjumiem bûs jâsakârto savas attiecîbas citâs darbîbas jomâ, lai tâs netraucçtu darbam NEPLP, norâdîja politiíis.

Cileviès pauda, ka NEPLP darbîbas pamatâ jau ir iestrâdâts zinâms intereðu konflikts, kad padome vienlaicîgi pârvalda sabiedriskos medijus, kâ arî uzrauga komercmedijus. Teorçtiski iespçjamu intereðu konfliktu saskatîðana varçtu attiekties uz jebkuru no visiem profesionâïiem, kuri vçlçtos kandidçt uz vietu padomç, jo nepiecieðamâ pieredze ir iegûta kâdâ medijiem, viòð norâdîja.

Vaicâts, vai komisija uzraudzîs arî Lîdakas un Grîvas pieòemtos lçmumus, Cileviès atbildçja, ka komisija kopumâ uzrauga elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomu un ka tâs un NEPLP kompetence likumâ ir nodalîta.

Abi politiíi pauda cerîbu, ka ar NEPLP jauno sastâvu veidosies labâka sadarbîba nekâ tâ ir paðlaik.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM