April 20 2021 21:43:56
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Izraugâs uzvarçtâjus konkursos par TV un radio raidîjumu veidoðanu Latgales medijos
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 12. janvâra sçdç apstiprinâja konkursu rezultâtus par raidîjumu veidoðanu 2017. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida televîzijas un radio programmas.

Konkursâ par radio programmas veidoðanu par uzvarçtâju tika atzîts producentu grupas SIA "Lietiðíâ Latgale´ piedâvâjums. Konkursâ par TV programmu veidoðanu par uzvarçtâju tika atzîts neatkarîgâs producentu grupas SIA ´Studija 3KM¡ piedâvâjumu.

Katra konkursa finansçjums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasûtîjums paredzçts reìionâlajiem un vietçjiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un producentu grupâm Latgales reìionâ.

Konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu uzvar Studija 3KM

Par uzvarçtâju konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu latvieðu valodâ 2017. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos NEPLP atzina neatkarîgâs producentu grupas SIA ´Studija 3KM¡ piedâvâjumu.

´Studija 3KM¡ konkursâ piedâvâ veidot 12 izglîtojoðus raidîjumus ciklâ ´Sajûti Latgali¡ (katru – 27 minûðu garumâ), kas lîdz gada beigâm bûs skatâmi Latvijas televîzijâ, Re:TV, Vidusdaugavas televîzijâ un internetâ. Raidîjumos iecerçts atspoguïot ðâdas tçmas: sabiedriski aktuâlie notikumi Latgalç, uzòçmçju veiksmes stâsti, sociâli jautâjumi, daba un vide, izglîtîba u.c. Raidîjumu cikla mçríis ir veicinât sabiedrîbas saliedçðanu un stiprinât valsts valodas pozîcijas, kâ arî iespçjami plaði informçt par Latgali un latgalieðiem.

Raidîjumi ´Sajûti Latgali¡ televîzijâs Re:TV, LTV1 un LTV7, kâ arî internetâ bija skatâms jau 2016. gadâ.

Radio konkursâ uzvar Lietiðíâ Latgale

SIA "Lietiðíâ Latgale" piedâvâjums paredz turpinât veidot raidîjumu ciklu "Pi myusim Latgolâ", kas çterâ dzirdams jau kopð 2012. gada nogales. SIA "Lietiðíâ Latgale" piedâvâ veidot divus raidîjumus nedçïâ ar kopçjo oriìinâlsatura garumu 35 minûtes (20 minûðu un 15 minûðu raidîjumi) latvieðu un latgalieðu valodâs. Kopumâ ðogad sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros plânots izveidot 88 raidîjumus par kultûru, kultûrvçsturi un vçsturi, kâ arî par sabiedriski politiskâm tçmâm. Îpaðu uzmanîbu ðogad iecerçts pievçrst 1917. gada Latgales latvieðu kongresa notikumiem, tâ lçmumu analîzei topoðâs Latvijas kontekstâ, kâ arî paðvaldîbu vçlçðanâm.

Raidîjumi dzirdami radiostacijâs Latgales Radio, radio "Ef-Ei" un Divu Krastu radio, kâ arî Radio Marija. Ðîs radiostacijas sasniedz latviski, latgaliski un arî krieviski runâjoðu auditoriju. Raidîjums sasniedz arî interneta auditoriju, izmantojot portâlus "Lakuga.lv´ (Latgalîðu kulturas gazeta), "Latgale.lv" (Latgales attîstîbas aìentûras vietne), "Pimyusimlatgola.lv" (producentu grupas "Lietiðíâ Latgale" interneta vietne) un citus. Internetâ tiek izplatîti îsi raidîjumu videosiþeti.

Abu minçto konkursu mçríis ir sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðana, lai panâktu Latvijas identitâtes un piederîbas sajûtas stiprinâðanu caur reìionâlâs un vietçjâs identitâtes apzinâðanos un veicinâðanu, ðajâ procesâ iesaistot Latgales reìiona pârstâvjus kâ mediju satura veidotâjus un izplatîtâjus.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM