April 20 2021 21:46:54
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 14. decembrî
NEPLP ziņasNoslçdzas konkurss par novadu ziòu siþetu veidoðanu

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14. decembra sçdç apstiprinâja konkursa ¥Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2017. gadâ´ rezultâtus. Iepazîstoties ar saòemtajiem pieteikumiem, NEPLP par konkursa uzvarçtâjiem atzina SIA ´Skrundas TV¡ (Kurzemç), SIA ´Valmieras TV¡ (Vidzemç), SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (Latgalç) un SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (Zemgalç).

Komersantu pieteikumi tika vçrtçti, piedaloties Latvijas Televîzijas pârstâvjiem, òemot vçrâ ðâdus kritçrijus:
  • novadu TV ziòu saturiskais piedâvâjums;

  • novadu TV ziòu vizuâlais piedâvâjums t.sk. ziòu siþets, kas tika prezentçts sçdes laikâ;

  • finansiâlâ kapacitâte;

  • plânotais finansçjuma izlietoðanas plâns;

  • novadu TV ziòu tehnoloìiskais nodroðinâjums.

Konkursa mçríis ir pasûtît ziòu siþetus no Latvijas novadiem sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai valsts SIA "Latvijas Televîzija". Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro.Konkursâ par novadu ziòu siþetu veidoðanu kopumâ bija saòemti seði pieteikumi.

Novadu TV ziòu siþeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodroðinot latgalieðu valodas lietoðanu). Konkursa finansçjums ir paredzçts kopumâ 301 siþeta izveidei.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma plânus komerctelevîzijâm, groza apraides atïaujas

NEPLP 14. decembra apstiprinâja sabiedriskâ pasûtîjuma plânus, ko 2017. gadâ pildîs SIA "Vidzemes Televîzija" (programma Re:TV) un AS "TV Latvija" (programma Rîga TV24).

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Radio Jûrmala" (programma Radio Jûrmala), SIA "City Holding" (programma City Radio) un SIA "Sport Media Group´ (programmas Sport 1 un Sport 2) izsniegtajâs apraides atïaujâs.

Apstiprina komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi novembrî

NEPLP 14. decembra sçdç apstiprinâja televîziju Re:TV (SIA "Vidzemes Televîzija") un Rîga TV24 (AS "TV Latvija") saistîbu izpildi ðâ gada novembrî. NEPLP iepazinâs ar televîziju iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ðâ gada novembrî izveidojusi astoòus raidîjumus "Latvijas stâsti. Personîbas" un èetrus raidîjumus "Re:TV Intervija" (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 27 505 eiro).

Rîga TV24 ðâ gada novembrî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 10 raidîjumus "Preses klubs", piecu raidîjumus "Globuss", kâ arî divas "Patriotiskâs programmas" un dokumentâlâs filmas "Mitoloìija", un "Vasaras mâja Blumbergs" (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 30 524 eiro).

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM