April 20 2021 22:48:51
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Ðî gada beigâs LVRTC uzsâks ciparu radio apraides testçðanu Rîgas reìionâ
Ðî gada beigâs LVRTC uzsâks ciparu radio apraides testçðanu Rîgas reìionâÐî gada beigâs VAS Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs (turpmâk – LVRTC), kas ir galvenais radiofonijas un televîzijas programmu zemes apraides nodroðinâtâjs valstî, plâno uzsâkt digitâlâs skaòas apraides tehnoloìijas – ciparu radio - testçðanu Latvijâ, informç LVRTC.

Digitâlâs skaòas apraides tehnoloìijas (DAB, DAB+) testçðana Rîgas reìionâ ilgs vienu gadu un Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieòçmusi konceptuâlu lçmumu ïaut digitâlo radio apraidi pârbaudît VSIA "Latvijas Radio" (LR).

«Pasaulç ðobrîd elektronisko plaðsaziòas lîdzekïi arvien vairâk izmanto interneta platformas programmu izplatîðanai, tomçr vienîgâ iedzîvotâjiem bez maksas pieejamâ tehnoloìija ir zemes apraide, ko Latvijâ nodroðina LVRTC. No valstiskâ viedokïa ir bûtiski attîstît ðo tehnoloìiju pilnvçrtîgi, lai turpinâtu nodroðinât bezmaksas informâcijas pieejamîbu iedzîvotâjiem, kâ arî samazinâtu apraides izmaksas raidorganizâcijâm,» uzsver LVRTC valdes priekðsçdçtâjs Jânis Bokta.

Sabiedrîbai ciparu radio ievieðana nozîmç gan labâku skaòas kvalitâti, gan kvalitatîvâku radio programmu uztveramîbu visâ Latvijâ. Savukârt raidorganizâciju ieguvums, pârejot uz ciparu skaòas apraidi, bûs bûtiski zemâkas programmas izplatîðanas izmaksas, jo analogajâ apraidç, kâda Latvijâ ir ðobrîd, vienâ tîklâ var izplatît tikai vienu programmu, savukârt digitâlajâ apraidç – lîdz pat 18 programmâm.

«Par programmu izplatîðanas izmaksu izmaiòâm analogajâm un ciparu zemes apraidç pârliecinâjâmies jau pârejot uz ciparu televîziju. 2010.gadâ, kad Latvijâ tika ieviesta ciparu televîzija, telekanâlu izmaksas par vienas programmas izplatîðanu visâ Latvijas teritorijâ samazinâjâs vairâkkârt. Piemçram, sabiedriskajai televîzijai vienas programmas izplatîðana analogajâ apraidç 2009.gadâ izmaksâja seðas reizes dârgâk nekâ tas ir ciparu zemes apraidç ðobrîd, turklât ir palielinâta arî programmu aptveramîba,» norâda J.Bokta.

Ciparu radio testçðanas perioda uzdevums ir ne vien apzinât ekonomiskos ieguvumus, bet arî gût praktisku pieredzi ðîs tehnoloìijas nodroðinâðanâ raidorganizâcijâm un gala lietotâjiem – klausîtâjiem.

Ciparu radio apraides testçðanas izmaksas sedz LVRTC. Paðlaik tiek uzstâdîtas ciparu radio programmas izplatîðanai nepiecieðamâs iekârtas. Sabiedriskâ medija programmu izplatîðanu ciparu apraidç plânots uzsâkt jau ðî gada nogalç un îstenot lîdz pat nâkamâ gada beigâm.

Ðobrîd virknç Eiropas Savienîbas valstu, tostarp Lielbritânijâ un Vâcijâ, jau notiek ciparu skaòas apraides ievieðana, vienlaikus nodroðinot gan analogo, gan ciparu apraidi. Savukârt Norvçìija jau nâkamgad pilnîbâ pâries uz ciparu skaòas apraidi, atsakoties no analogâs radio apraides. LVRTC paredz, ka Latvijâ pâreja uz ciparu radio apraidi, ja ðâds lçmums tiktu pieòemts, varçtu notikt laikposmâ no 2020.lîdz 2025.gadam.

LVRTC ir vienîgais radiofonijas pakalpojumu sniedzçjs, kuram piederoðâ infrastruktûra ïauj nodroðinât signâla pieejamîbu 96% Latvijas teritorijas. Ðobrîd LVRTC nodroðina programmu izplatîðanu visâm lielâkajâm raidorganizâcijâm valstî.

AVOTS: www.lvrtc.lv
Ziņas birkas:
Tags: LVRTC NEPLP DAB+ 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM