April 20 2021 22:57:35
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 2. jûnijâ
NEPLP ziņasPiemçro sodus par pârkâpumiem radio un TV programmâs

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 2. jûnija sçdç pieòçma lçmumu izteikt aizrâdîjumu SIA "Mans Radio" par komerciâla rakstura paziòojumu izplatîðanu radio programmâ "Radio TEV" nenodalot komerciâla rakstura paziòojumus no ziòâm likumâ noteiktajâ kârtîbâ. Izskatot administratîvâ pârkâpuma lietu, NEPLP konstatçja, ka radio programmâ iekïauta informâcija par aktualitâtçm Kocçnu novadâ un noslçgumâ atskaòots paziòojums: «Kocçnu novada aktualitâtes sadarbîbâ ar Kocçnu novada domi.»

NEPLP aicina elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïus ievçrot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteikto, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem. Saskaòâ ar likumu, informâcijas izvietoðana raidîjumos nav atlîdzinâma. Jebkuras informâcijas, siþeta, komentâra, apskata, ziòu iekïauðana vai dalîbnieka uzaicinâðana piedalîties raidîjumâ, saòemot par to atlîdzîbu, uzskatâma par audio vai audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu.

NEPLP 2. jûnija sçdç pieòçma lçmumu sodît SIA ´Best4Sport¡ par pârkâpumiem programmâ ´Best4Sport TV¡, kurâ tiek reklamçti ´OlyBet¡ un ´OPTIBET¡ sporta bâri. Izskatot divas reklâmas pârkâpuma lietas, NEPLP konstatçja aizliegtu komerciâlu paziòojumu (netieðu azartspçïu reklâmas) izplatîðanu, pârkâpjot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu, Azartspçïu un izloþu likumu (tajâ noteikts, ka azartspçïu reklâma ir aizliegta ârpus azartspçïu organizçðanas vietâm) un Reklâmas likumu.

Abos gadîjumos NEPLP piemçroja administratîvo sodu – naudas sodu 2000 eiro apmçrâ, jo minçto sporta bâru vizuâlâ identitâte praktiski neatðíiras no azartspçïu rîkotâju vizuâlâs identitâtes (´OlyBet¡ un ´OPTIBET¡). NEPLP konstatç, ka popularizçjot abus minçto sporta bâru pakalpojumus, netieði tiek popularizçti arî azartspçïu pakalpojumi.

Paplaðina radio aptverðanas zonu, groza retranslâcijas atïauju

NEPLP pieòçma lçmumu paplaðinât AS ´Radio SWH¡ aptverðanas zonu Pâvilostâ 99,7 MHz frekvencç programmas ´Radio SWH¡ raidîðanai.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA ´Lattelecom¡ izsniegtâs retranslâcijas atïaujas pielikumâ, iekïaujot jaunas programmas retranslçjamo programmu sarakstâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Radio Tev SWH Sodi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM