April 20 2021 22:23:12
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Par LTV valdes locekli finanðu vadîbas jautâjumos apstiprinâts Ivars Priede.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. maija sçdç par VSIA ¥Latvijas Televîzija´ (LTV) valdes locekli finanðu vadîbas jautâjumos apstiprinâja Ivaru Priedi, kuru uz ðo amatu bija ieteikusi virzît LTV valdes locekïa kandidâtu nominâcijas komisija.

Lîdz ðim Ivars Priede ir strâdâjis SIA izdevniecîba ¥Dienas Þurnâli´ (kâ finanðu direktors un kâ direktores vietnieks), SIA ¥Wondermax Sales´ (kâ finanðu attîstîbas vadîtâjs), SIA ¥Lattelecom´ (biznesa kontrolieris), AS ¥Aldaris´ (biznesa analîzes departamenta vadîtâjs), AS ¥Cçsu alus´ (finanðu un administratîvais direktors, valdes priekðsçdçtâja vietnieks), SIA ¥House of Prince Riga´ (finanðu menedþera asistents).

Ivars Priede ir ieguvis ekonomikas zinâtòu maìistra grâdu starptautisko ekonomisko sakaru vadîðanâ (RTU Inþenierekonomikas un vadîbas fakultâte), kopð 2004. gada viòð ir Lielbritânijas zvçrinâtu grâmatveþu asociâcijas biedrs.

Uz LTV valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amatu bija pieteikuðies seði pretendenti.

LTV valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amata kandidâtu nominâcijas komisijâ strâdâja NEPL Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere (komisijas vadîtâja), NEPL Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska (komisijas locekle), Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis), LR MK Pârresorsu koordinâcijas centra deleìçtais pârstâvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis), finansists, ´Swedbank¡ valdes loceklis Ìirts Bçrziòð (komisijas loceklis). Komisijâ bija iekïauti arî novçrotâji ar padomdevçja tiesîbâm – LTV arodbiedrîbu pârstâve Agita Câne-Íîle un Baltijas Korporatîvâs pârvaldîbas institûta Latvijas pârstâvniecîbas vadîtâjs Andris Grafs.

Kâ jau ziòots, NEPLP 5. aprîïa sçdç par konkursa uzvarçtâju uz LTV valdes locekïa amatu programmu attîstîbas jautâjumos atzina Sergeju Òesterovu. Uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos NEPLP 21. aprîlî pieòçma lçmumu izsludinât jaunu konkursu.

Avots: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM