April 20 2021 23:09:31
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP pârliecinâs par kabeïoperatoru darbîbas likumîbu
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðonedçï izbraukuma reidâ apmeklçja vairâku kabeïtelevîzijas operatoru galvasstacijas, lai pârliecinâtos par skatîtâjiem pieejamo TV programmu atbilstîbu izsniegtajâm retranslâcijas atïaujâm, kâ arî NEPLP lçmuma par TV kanâla "Rossija RTR" retranslâcijas pârtraukðanas izpildi. Kopâ ar NEPLP darbiniekiem kabeïoperatoru pârbaudçs piedalîjâs Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas un biedrîbas ´Nç, pirâtismam Latvijâ¡ pârstâvji.

Pârkâpumi, kas atklâjâs kabeïoperatoru pârbaudçs, lielâkoties ir saistîti ar skatîtâjiem pieejamo TV programmu neatbilstîbu tam retranslçjamo programmu sarakstam, ko ir apstiprinâjusi NEPLP, pçc reida informçja NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris. Visi reidâ pârbaudîtie kabeïoperatori ir izpildîjuði NEPLP lçmumu par programmas "Rossija RTR" retranslâcijas pârtraukðanu. Vienâ gadîjumâ kabeïoperators nebija identificçjams nedz tâ juridiskajâ reìistrâcijas adresç, nedz adresç, kas figurç retranslâcijas atïaujâ.

I. Zviedris uzsver, ka kabeïtelevîziju pârbauþu mçríis nav piemçrot tâm sodus, bet pârbaudît darbîbas likumîbu un skaidrot uzòçmçjiem pârkâpumus, lai tie tiktu novçrsti. «Ja likums tiek pârkâpts atkârtoti un ir redzams, ka pârkâpumi ir apzinâti, kâ arî gadîjumos, kad tie apdraud Latvijas informatîvo telpu, mçs NEPLP sçdç tos vçrtçjam un varam komersantus administratîvi sodît,» saka I. Zviedris.

Kabeïoperatoru pârbaudes NEPLP veic regulâri, îpaða uzmanîba reidos tiek pievçrsta retranslâcijas atïauju un NEPLP pieòemto lçmumu ievçroðanai.

2015. gadâ notika pieci NEPLP izbraukumi, apmeklçjot 20 daþâdas Latvijas pilsçtas, un kopumâ pârbaudes veiktas 26 daþâdâs kabeïtelevîzijas tîkla pieslçguma galvasstacijâs 23 daþâdiem kabeïtelevîzijas pakalpojumu sniedzçjiem.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM