April 20 2021 23:45:43
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 14. aprîlî
NEPLP ziņasApstiprina LR 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14.aprîïa sçdç apstiprinâja valsts SIA "Latvijas Radio" (LR) pârskatu par 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Pçc TNS datiem LR ir izdevies klausîtâju skaitu gada laikâ palielinât – no 797 000 klausîtâjiem 2014./2015.gada ziemâ lîdz 845 000 2015./2016. gada ziemâ.

Par auditorijas pieaugumu internetâ liecina portâla lsm.lv veiksmîgie darbîbas râdîtâji, kas gada laikâ auguði no 140 000 unikâlo apmeklçtâju lîdz 220 000-270 000 apmeklçtâjiem.

Paralçli darbam çterâ LR pagâjuðajâ gadâ aktîvi devâs pie klausîtâja, gan dienas garumâ raidot no Rçzeknes un Daugavpils, gan izveidojot îpaðu Dziesmusvçtku studiju, gan îstenojot sociâlâs atbildîbas misiju "Dod pieci!" ar studiju Stacijas laukumâ un citus plaðus pasâkumus.

Realizçjot sabiedriskâ pasûtîjuma mçríus, pçrn tika paplaðinâta pçtniecisko un analîtisko materiâlu klâtbûtne LR, piedâvâjot padziïinâtus pçtîjumus par sabiedrîbai nozîmîgâm jomâm, viedokïu daudzveidîbu, diskusijas un padziïinâtas intervijas. Pçtnieciskâs un analîtiskâs þurnâlistikas apjoms ir pieaudzis gan jau esoðajos raidîjumos, gan izveidojot jaunu raidîjumu "Îstenîbas izteiksme". Îpaði kvalitatîvâ un profesionâlâ lîmenî daudzpusîgi tika atainotas kultûras norises, pastâvîga vçrîba tika pievçrsta cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm un sabiedrîbas sociâlajai un pilsoniskajai atbildîbai.

Saturiski LR ir kvalitatîvi atspoguïojis visus svarîgâkos notikumus un norises, sekojot aktualitâtçm Latvijâ un pasaulç. Veidots îpaðs saturs, meklçtas jaunas satura pasniegðanas formas, piemçram, daþâdâs programmâs, raidîjumos un rubrikâs tika skaidrota Eiropas bçgïu krîze, Eiropas un Latvijas droðîbas, hibrîdkara un citi jautâjumi.

Pçrn tika uzsâkta multimediju studijas izbûve Doma laukumâ un iegûts finansçjums Latgales studijas izbûvei Rçzeknç, turpinâs darbs pie ðo studiju iespçjamas izmantoðanas abu sabiedrisko mediju vajadzîbâm.

Palielinâts arî reìionâlâs, îpaði Latgales, informâcijas îpatsvars visâs LR programmâs, gan veidojot îpaðus reìioniem veltîtus raidîjumus, gan iekïaujot reìionu informâciju pastâvîgajâ satura plûsmâ, nostabilizçts autoru loks Latvijas reìionos.

LR4 pçrnâ gada sâkumâ tika mainîta programma, palielinot tieðâ çtera laiku, rûpîgi strâdâts pie kvalitâtes, formas un satura daudzveidîbas jautâjumiem, kâ arî programmas satura izvçrtçðanas.

Jaunieðu auditorija tika piesaistîta, aktîvi attîstot LR5 darbîbu un saturu. Pçdçjie auditorijas pçtîjumi liecina, ka gada laikâ izdevies LR5 auditoriju dubultot, kas ir vçrâ òemams râdîtâjs. Tâpat tiek meklçtas iespçjas, kâ uzrunât jaunieðus citâs programmâs, kâ arî ar interneta platformas starpniecîbu. Ir aktivizçta sadarbîba ne tikai ar lsm.lv, bet plaði tiek izmantotas arî sociâlâs tîkloðanâs vietas auditorijas sasniegðanai un radio satura un personîbu popularizçðanai. Îpaði aktîvs te ir LR5, kas îsteno tâ saukto "jaunâ medija" koncepciju, bet arî citâm programmâm un raidîjumiem ir savs stabils interesentu loks internetâ.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi martâ

NEPLP apstiprinâja daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma, ko martâ izpildîjis elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis AS ´TV Latvija¡ (programma ´Rîga TV24¡). NEPLP apstiprinâja izpildîtos darbus 24 244, eiro apmçrâ, kâ arî nolçma kompensçt izmaksas 13 015 eiro apmçrâ par dokumentâlâs filmas "Zâbers/Dþemma Skulme. Viela un forma. Patoss un rezignâcija.¡ sagatavoðanu.

NEPLP apstiprinâja elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa AS ´4.vara¡ (programma "Sportacentrs.com TV") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada martâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu martâ realizçtie darbi tiks kompensçti 33 110 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma, ko martâ izpildîjis elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis SIA ´Vidzemes Televîzija¡ (programma ´Re:TV¡). Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu martâ realizçtie darbi tiks kompensçti 27 505 eiro apmçrâ.

Apstiprina grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem

NEPLP 14. aprîïa sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´TV Serviss¡ un SIA "Baltcom" izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM