January 16 2021 16:38:54
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

"Celmlauþa balvu" saòem "LMT Straume"
NEPLP ziņasRadio un televîzijas dienas ietvaros ðogad jau ceturto gadu pçc kârtas pasniegta Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) iedibinâtâ balva elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozarç – "Celmlauþa balva¡. Apbalvojums par Latvijâ inovatîvas mediju platformas attîstîbu tika pasniegts tieðraides televîzijai "LMT Straume". Balvu pasniedza NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris.

"Celmlauþa balvai", kas ik gadu tiek pieðíirta par radoðu inovâciju televîzijas un radio jomâ, ðogad bija nominçti astoòi pretendenti:
  • LTV raidîjums "Aizliegtais paòçmiens. "Operâcija Bistro Frics"". Par proaktîvu un iespaidîgu televîzijas pçtnieciskâs þurnâlistikas raidîjumu ciklu televîzijâ.

  • Radio SWH Gold klausîtâju lojalitâtes programma "Zelta amulets". Par pirmo lojalitâtes programmu radio klausîtâjiem Latvijâ.

  • TV raidîjums "Adreses". Par inovatîvu formu un saturu izglîtojoða raidîjuma izveidç.

  • Tieðraides televîzija "LMT Straume". Par Latvijâ inovatîvas mediju platformas attîstîbu tieðraides satura izplatîðanai.

  • Latvijas reìionâlo televîziju kopprojekts – raidîjums "Nedçïa Latvijâ". Par jaunu informatîvu sadarbîbas formâtu starp Latvijas reìionâlâm televîzijâm.

  • SIA "Lattelecom" kâ TV satura veidotâjs. Par Latvijâ veidota televîzijas satura attîstîðanu.

  • OTV raidîjums "Grâmatu pavçlnieki". Par radoðu pieeju bçrnus izglîtojuða raidîjuma veidoðanâ.

  • Rîga TV24 raidîjums "Rampas Ugunis". Par Andra Kivièa radoðo pieeju, vadot intervijas raidîjumâ "Rampas ugunis".

"Celmlauþa balva" ir NEPLP iedibinâts apbalvojums elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozarç, ko ðogad pasniedza jau ceturto gadu (iepriekð balvu ir saòçmuði Latvijas jaunatklâðanas raidîjums ´TE!¡, sabiedrisko mediju portâls LSM.lv un televîzijas kanâls Re:TV).

Radio un televîzijas dienas ietvaros tika prezentçts radio un televîzijas nozaru izvçrtçjums, ko ðogad sniedza Rîgas Stradiòa universitâtes Komunikâcijas studiju katedras vadîtâja asoc. prof. Dr. Anda Roþukalne (televîzijas nozare), Latvijas Universitâtes doktorants Kârlis Dagilis (radio nozare) un Latvijas Reklâmas asociâcijas valdes priekðsçdçtâja Baiba Liepiòa (televîzija un radio kopîgajâ Latvijas reklâmas tirgû 2015. gadâ).

Elektronisko mediju nozares ekspertu diskusijâ par tçmu ´Sabiedriskâ medija pârraugs un visas nozares uzraugs - intereðu sadursmes novçrðana elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozarç¡ piedalîjâs Latvijas Raidorganizâcijas asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka, mediju eksperte Dr. sc. comm. Ieva Beitika, Saeimas cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne, Kultûras ministrijas Valsts sekretâra vietnieks starptautisko lietu, integrâcijas un mediju jautâjumos Uldis Lielpçters, NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska, Latvijas Radio valdes locekle Sigita Kirilka un publisko tiesîbu institûta direktors Arvîds Dravnieks.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM