April 20 2021 22:29:10
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP lemj sludinât konkursu uz divâm LTV valdes locekïu vietâm un pagarinât lîgumu ar Ivaru Belti
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. februâra sçdç izvçrtçja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes priekðsçdçtâja Ivara Beltes, valdes locekïa programmu attîstîbas jautâjumos Sergeja Òesterova un valdes locekïa finanðu un tehnoloìiju jautâjumos Mâra Skujiòa darbîbu LTV valdç no 2103. lîdz 2016. gadam. Esoðâs LTV valdes pilnvaru termiòð noslçdzas ðâ gada aprîlî.

Òemot vçrâ LTV sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, LTV attîstîbu kopumâ, sasniegto auditoriju, zîmola attîstîbu, LTV darbinieku pausto viedokli ð.g. 18. februârî, kâ arî neatkarîgâ eksperta (Vidzemes Augstskolas pçtnieks Dr. sc. comm. Jânis Buholcs) atzinumu, NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu izsludinât konkursu uz divâm LTV valdes locekïu vietâm: valdes loceklis finanðu vadîbas jautâjumos un valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos.

Òemot vçrâ likuma par publisku kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbu nosacîjumus, NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu nesludinât konkursu uz LTV valdes priekðsçdçtâja amata vietu un pagarinât lîgumu ar esoðo LTV valdes priekðsçdçtâju Ivaru Belti uz nâkamajiem pieciem gadiem.

Kâ sçdç norâdîja par LTV darbîbas pârraudzîbu atbildîgâ NEPL padomes locekle Dace Íezbere: «Atbalstu lîguma pagarinâðanu ar valdes priekðsçdçtâju, jo redzu viòa vîziju LTV turpmâkajai attîstîbai, novçrtçju lîdz ðim sasniegto un òemu vçrâ arî viòam pausto kolektîva atbalstu. Turklât, LTV ir uzsâkti vairâki nozîmîgi projekti, kuri ir jâturpina un te ïoti bûtisks ir un bûs esoðâ LTV vadîtâja ieguldîjums.»

Kâ jau ziòots ð.g. 18. februârî notika NEPLP izbraukuma sçde LTV, kurâ LTV Arodbiedrîba pauda atbalstu I.Beltem darba turpinâðanai LTV valdes priekðsçdçtâja amatâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV Konkursi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM