April 20 2021 23:22:28
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Uzklausa LTV valdes atskaiti par paveikto trîs gadu laikâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izbraukuma sçdç Latvijas Televîzijâ (LTV) uzklausîja LTV valdes locekïu Ivara Beltes, Sergeja Òesterova un Mâra Skujiòa atskaiti par paveikto aizvadîto trîs gadu laikâ.

Uzrunâjot LTV kolektîvu, NEPLP un Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes pârstâvjus, Ivars Belte uzsvçra, ka kopð 2013. gada ir izdevies paveikt nozîmîgas pârmaiòas, stiprinot LTV saturu un zîmolu, þurnâlistu profesionalitâti, piesaistot skatîtâju uzmanîbu.

«Man ir lepnums par ziòu dienesta darbu, par darba organizâciju, uzdrîkstçðanos, par sareþìîtâm tieðraidçm, ko esam nodroðinâjuði, par jaunajiem seriâliem, balvu "Kilograms kultûras´ kopâ ar Latvijas Radio, par mûsu veidotajâm dokumentâlajâm filmâm, par LTV darbinieku atbildîbu,» uzrunâ sacîja I.Belte. Viòaprât, papildu LTV satura un tehnoloìiskajai attîstîbai, nozîmîgâkâs vçrtîbas, par kurâm arî turpmâk jârûpçjas LTV vadîbai, ir ziòu dienesta redakcionâlâ neatkarîba un LTV zîmols - uzticamîba, auditorijas piesaiste zîmolam.

S.Òesterovs savâ uzrunâ norâdîja, ka LTV trîs gadu laikâ ir godam pildîjusi un turpina pildît galveno sabiedriskâ medija uzdevumu – kalpot Latvijas sabiedrîbas interesçm. Paveikto darbu satura stiprinâðanâ pierâda, ka no ceturtâs vietas Latvijâ skatîtâko TV kanâlu topâ, LTV ir izdevies nostiprinâties otrajâ vietâ, uzsvçra S.Òesterovs.

LTV Arodbiedrîbas valdes priekðsçdçtâja Sarmîte Plûme sçdes dalîbniekus informçja, ka arodbiedrîbas valdes sçdes darba kârtîbâ izskatîti divi jautâjumi - par atbalsta izteikðanu darba turpinâðanai LTV valdes locekïiem Ivaram Beltem un Sergejam Òesterovam. Arodbiedrîbas septiòi valdes locekïi vienbalsîgi atbalstîjuði to, lai LTV valdes priekðsçdçtâja amatâ darbu turpinâtu I.Belte, bet S.Òesterova turpmâko darbîbu valdç atbalstîjuði daþi no arodbiedrîbas valdes locekïiem.

Òemot vçrâ, ka ðâ gada aprîlî noslçdzas esoðâs LTV valdes pilnvaru termiòð, NEPLP ðobrîd veic nepiecieðamos priekðdarbus, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ, likumâ noteiktâ kârtîbâ, tiktu izraudzîta jauna LTV valde. 24. februârî NEPLP tiksies ar LTV valdes locekïiem, lai vçrtçtu katra valdes locekïa darbu.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM