April 20 2021 23:30:11
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP iedzîvina Latgales elektronisko mediju programmu
NEPLP ziņasNEPLP iedzîvina Latgales elektronisko mediju programmu

Izsludinot èetrus konkursus par radio un TV programmu veidoðanu Latgalç, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir sâkusi ieviest ´Latgales elektronisko mediju programmu,¡ kuras mçríis ir stiprinât Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas apgabaliem un garantçt, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

Kâ norâda NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartâns, «Latgales mediju programma ir pasâkumu un aktivitâðu kopums, kas balstâs uz sabiedrisko pasûtîjumu sabiedriskajiem un komercmedijiem, kâ arî ietver tehniskos risinâjumus apraides uzlaboðanai. Îpaða uzmanîba ðajâ programmâ tiks pievçrsta satura raþoðanas atbalstam vietçjâs radiostacijâs, kas Latgalç joprojâm ir nozîmîgs informâcijas avots un sasniedz ievçrojamu auditoriju.»

Satura raþoðanai reìionâlo un vietçjo radio un TV programmu veidoðanai konkursu kârtîbâ NEPLP ðogad kopumâ novirzîs 142 000 eiro. Lielâkâ daïa no ðîs summas domâta Latgales komerciâlo radiostaciju kapacitâtes stiprinâðanai, ziòu, diskusiju un analîtisko raidîjumu veidoðanai latvieðu, latgalieðu un krievu valodâ. NEPLP ´Latgales elektronisko mediju programma¡ paredz arî vietçjo un reìionâlo TV atbalstu, taèu ðim mçríim finansçjumu pilnâ apjomâ netika pieðíirts.

2016. gadam ir nodroðinâts finansçjums iknedçïas raidîjumam latgaliski Latvijas Radio pirmajâ programmâ, kâ arî NEPLP veicinâjusi LTV7 programmas ziòu krievu valodâ translâciju Daugavpils vietçjâ kabeïtelevîzijâ Dautkom TV.

Dainis Mjartâns: «Valsts droðîba lielâ mçrâ ir atkarîga no tâ, cik kvalitatîvs un sabiedrîbu uzrunâjoðs ir paðmâju mediju raþots saturs. Lai mazinâtu ârvalstu informâcijas avotu ietekmi uz Latvijas sabiedrîbu, ir jâstiprina paðmâju plaðsaziòas lîdzekïi, - primâri tas jâdara tur, kur mçs esam visvairâk ievainojami un tas ir Latvijas pierobeþâ, Latgalç.»

"Latgales elektronisko mediju programma" tiek îstenota sadarbojoties NEPLP, Kultûras ministrijai, Latvijas Valsts radio un televîzijas centram, VAS "Elektroniskie sakari" un citâm valsts institûcijâm.

Latvijas radio (LR) Latgales multimediju studijas projekts

Otrs nozîmîgs pasâkums ¥Latgales elektronisko mediju programmas¡ ietvaros ir LR multimediju studijas izveide Latgalç. Ðim mçríim Saeimas Budþeta un finanðu (nodokïu) komisija vienojâs pârdalît budþeta finansçjumu no Latvijas TV, 2016. gadâ paredzot ðim mçríim 155 000 eiro. Studijas uzdevums bûs nodroðinât reìionâlâs informâcijas plûsmu visâm LR programmâm, veidot un pârraidît reìionâlo saturu LR4 programmâ, veidot saturu portâlam LSM.lv, kâ arî attîstît kopprojektus ar LTV.

Dainis Mjartâns: «Latvijas Radio studijas izveide jâskata kopumâ ar tiem soïiem, kurus NEPLP sadarbîbâ ar citâm institûcijâm sistemâtiski ir veikusi informatîvâs telpas stiprinâðanai Latgalç. Palielinâta apraides jauda, kâ arî nodroðinâta LR4 programmas dzirdamîba visâ Latgales teritorijâ. Vairâkus gadus pçc kârtas esam novirzîjuði 71 tûkstoti eiro gadâ satura veidoðanai Latgales vietçjâs un reìionâlajâs televîzijâs un radiostacijâs, kâ arî producentu grupu atbalstam, kas gatavo programmas latvieðu un latgalieðu valodâ.»

Òemot vçrâ, ka Latgalç krasi izjûtama divu atðíirîgu informatîvo telpu esamîba, ko pastiprina brîvi uztveramâs kaimiòvalstus televîziju programmas, un iedzîvotâji ir pakïauti atðíirîgai informâcijai un interpretâcijai par nacionâlajiem, starptautiskajiem, ekonomiskajiem, sociâlajiem un kultûras procesiem LR studija kalpos tam, lai pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji pastiprinâti tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu. Studija ir priekðnoteikums tam, lai palielinâtu sabiedrisko mediju auditoriju Latgalç, kâ arî, lai stiprinâtu latgalieðu identitâti un valodu.

NEPLP ir lûgusi LR valdi ðomçnes nâkt klajâ ar Latgales studijas koncepciju, paredzot arî iespçju izveidot mobilu studiju, lai pçc iespçjas aptvertu satura raþoðanai visu Latgales teritoriju, arî apdzîvotâs vietas pierobeþâ.

LR studija, kur saturu veidos finansiâli un tehnoloìiski nodroðinâti þurnâlisti, padomes skatîjumâ bûs ieguldîjums neatkarîgas þurnâlistikas attîstîbai Latgalç.

Òemot vçrâ, ka NEPLP «Latgales elektronisko mediju programma" paredz veicinât þurnâlistikas apguvi un mediju speciâlistu sagatavoðanu Latgales reìionâlajâs augstskolâs, NEPLP atzinîgi novçrtç Rçzeknes Tehnoloìiju akadçmijas lçmumu no nâkamâ mâcîbu gada piedâvât akadçmisko maìistra studiju programmu "Reìionâlie mediji un komunikâcija».

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR LTV Latgale 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM